TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Eğitim Kurulu Kararları


 • 1. Ameliyat Görüntüleri;
  Bu konuda HPB üyelerine sık e-posta gönderilerek motive edilmelerine Dernek web sayfasına eğitici ve öğretici olduğu düşünülen http://pie.med.utoronto.ca/TVASurg/all-categories/hepato-pancreato-biliary/ (Toronto Üniversitesine ait kullanıma acık link) in eklenmesine ve bu bölümden Dr. Ender Dulundu’nun sorumlu olmasına,
 • 2. Birbirimizden öğrenelim;
  Bu alanın daha etkin kullanımı için üyelerin sık sık e-posta yolu ile uyarılması ve İstanbul HPB grubunun yaptığı toplantılarda sunulan vakaların uygun görülenlerinin Dernek web sayfasında ilgili alana eklenmesine ve bu konuda Dr. Ümit Malya’nın sorumlu olmasına,
 • 3. Cerrahlar için radyoloji;
  • a. HPB cerrahları için İntraoperatif ultrasonografi kursunun düzenlenmesine ve bu konu ile ilgili Dr. Ender Dulundu’nun görevlendirilmesine,
  • b. Bölgesel HPB toplantılarında radyolojik tanı ile ilgili konulara mutlaka yer verilmesi ve bu konu ile konusunda uzman radyologlarla görüşülüp yapılacak sunumların video kayıtlarının Dernek web sayfası eğitim modüllerine eklenmesine,
 • 4. Dergi Kulübü;
  Öncelik yüksek impact faktörüne sahip dergiler olmak üzere her ay makaleler bölümünün güncellenmesine ve bu amaçla; Karaciğer ile ilgili olan bölümden Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Safra Yolları ile ilgili bölümden Dr. Mehmet Ali Uzun, Pankreas ile ilgili bölümden Dr. Ümit Malya, Karaciğer Nakli ile ilgili bölümden Dr. Volkan İnce’nin sorumlu olmasına,
 • 5. Eğitim Modülleri;
  Türk Cerrahi Derneğince hazırlanmış olan eğitim modüllerinin tekrar gözden geçirilip uygun olanlarının linklerinin Dernek web sayfasına eklenmesine,
 • 6. HPB Cerrahi Eğitimi (Fellowship);
  • a. Kayıtlı merkezlerin tekrar denetlenmesi ve kriterleri taşıyıp taşımadıklarının değerlendirilmesi bunun yönetim kurulunun onayı ve önerisi ile makul periyodlarla tekrarlanması,
  • b. Bu merkezlerde Fellow’luk Eğitimi alan hekimlerden feed back alınması bu mümkün değilse bundan sonra ki dönemde rapor sunmalarının istenmesi,
  • c. Dernek web sayfasında duyurusunun yapılmasını isteyen merkezlere olacak olan Fellow’luk başvurularının yazışma sürecinin ilk aşamasında dernek üzerinden başlatılması,
  • d. Dernek web sayfasında dönem dönem Fellow’ luk veren merkezlerin duyurularının yapılması sureti ile genç hekimlerin HPB eğitimi konusunda motive edilmesine,
  • e. Yurtdışında Fellowship programlarının nasıl yürütüldüğü ve hangi süreçlerden geçildiğinin araştırılmasına,
  Bu başlıktan Dr. Volkan İnce’nin sorumlu olmasına,
 • 7. Dernek web sayfasında bulunan site içi arama motorunun etkin çalışmadığı fark edildi ve bu konuda yönetim kurulunun bilgilendirilmesine,
 • 8. Kılavuzlar/Ortak görüş belgeleri;
  Dernek web sitesinde mevcut olanlar güncellenecek ve gözden geçirilecek; Karaciğer ile ilgili olan bölümden Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Safra Yolları ile ilgili bölümden Dr. Mehmet Ali Uzun, Pankreas ile ilgili bölümden Dr. Ümit Malya, Karaciğer Nakli ile ilgili bölümden Dr. Volkan İnce’nin sorumlu olmasına,
 • 9. Editörlüğünü Prof. Dr. Osman Abbasoğlu’nun yaptığı “Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi” başlıklı kitabın Dernek web sitesine eklenmesine, Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı hekimlere veya hasta bilgilendirmesine yönelik referans kaynakların linklerinin kitaplar başlığı altındaki alana eklenmesine,
 • 10. Ülkemizin farklı illerindeki referans merkezlerde yapılan HPB konseylerinin varlığını araştırıp Dernek web sitesinde konsey başlığı altında ilanına ve duyurusunun yapılmasına ve bu konu ile Dr. Tonguç Utku Yılmaz’ın görevlendirilmesine,
 • 11. Dernek web sitesindeki Onam formları sayfasında mevcut olmayan eksik başlıkların tamamlanması ve bu konu ile Dr. Mehmet Ali Uzun’ un görevlendirilmesine,
 • 12. Ulusal Cerrahi Derneği ile iletişime geçilerek HPB Derneğine ait toplantı ve etkinlik duyurularının Ulusal Cerrahi Derneği web sayfasında duyurulmasını sağlamak ve bu sayfada HPB derneğine ulaşmayı sağlayan bir linkin açılmasını önermek,
 • 13. Farklı konu başlıkları altında çalışma grupları oluşturmak. Çok merkezli Ulusal verilimizin toplanması ve sonuçların rapor haline getirilmesi.

Bütün bu kararlar Türk HPB Derneği Eğitim Kurulu üyelerinin tam katılımı ile ve oy birliği ile alınmıştır.

1-Dernek web sitesindeki Birimlerin El Kitapları sayfasının zenginleştirilmesi için, Tonguç Utku Yılmaz’ın karaciğer nakli, Ümit Malya’nın pankreas cerrahisi alanındaki kurumsal uygulamalarını el kitabı haline getirmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Dernek web sitesindeki Onam Formları sayfasının zenginleştirilmesi için, kurul üyelerinin çalıştıkları kurumların formları ile katkı yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3-Alanımızla ilgili konularda faaliyet gösteren belli başlı meslek derneklerinin üyelerimizi ilgilendirebilecek çalışmalarının, kurul üyeleri tarafından iş bölümü ile izlenerek web sitemizde duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4-Meslektaşlarımızın hasta danışabilmeleri için, karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi merkezlerinde yapılan multidisipliner konseylerin yer ve zamanlarının liste halinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Dernek web sitesinde ‘Birbirimizden öğrenelim!’ başlığı altında, sadece sağlık çalışanı olan site üyelerine açık olacak olan, 7/24 aktif ve etkileşimli çalışacak, ‘online multidispliner konsey’ kurulması için çalışma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6-UEMS Board Sınavı’na katılacak olan üyelere, bir seferliğine uçak bileti desteği verilmesi için Yönetim Kurulu’na başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Her bölgesel toplantıda, eğer yerel düzenleme kurulunun hazırladığı programda yoksa, en az bir uluslararası kılavuz-ortak görüş belgesi hakkında 15-20 dakikalık bir sunum yapılmasının istenmesi için, Yönetim Kurulu’na başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Üyelerimizin karaciğer-safra yolları-pankreas hastalıklarında görüntüleme konusunda üyelerimizin kendilerini geliştirmeleri için iki farklı yöntem kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir:

a)online ulaşılabilecek kaliteli eğitim materyallerinin web sitemizde bütünlük halinde ve kolayca erişilebilir şekilde kullanıma sunulması

b) Radyoloji ve patoloji alanında çalışan meslek dernekleri ile işbirliği yapılarak radyoloji-cerrahi-makroskopik patoloji kursları düzenlenmesi (Yönetim Kurulu’na başvurulacak)

9- Dernek web sitesinde Güvenli Kolesistektomi konusunda bir bölüm oluşturulmasına ve hazırlıklar tamamlanınca, ülkemizdeki bütün genel cerrahlara duyurulması için Türk Cerrahi Derneği ile iletişime geçilmesi için Yönetim Kurulu’na başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10-İstanbul Tıp Fakültesi’nde yürütülmekte olan 6 ay süreli karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi hemşireliği kursu hakkında bilgi verilmiş, başta karaciğer nakli hemşireliği olmak üzere hemşirelik alanında çeşitli kurslar düzenlenmesi konusunun sonraki toplantıda ele alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11-Tıpta uzmanlık öğrencilerinin, karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi alanına daha fazla ilgi duyması için yapılacak çalışmaların sonraki toplantıda ele alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.