TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Kararları


1- Kongre ile ilgili son güncellemeler ve program üzerinden geçildi. Organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için planlanan ayrıntılar ile ilgili kongre başkanı ve sekreteri bilgilendirme yaptılar.

2- Kongre esnasında sunulacak en iyi sözel bildiri, poster ve video sunumlar değerlendirildi. Seçilen bildiriler içerisinde, en iyi sözel bildiri ödülünün 1.cisi Emre Bozkurt’a 3000TL, 2.cisi Ahmet Cihangir Emral’a 2000TL, 3.üncüsü Leman Damla Ercan’a 1000TL. ödenmesine, Kongre Hemşirelik bölümü en iyi sözel bildiri ödülü 1.cisi Cansu Çoban’a 3000TL, 2.ncisi Sevgi Gür’e 2000TL, 3.üncüsü Tuğba Telliye 1000TL, ödenmesine, en iyi video ödülü Murat Gönenç’e 3000TL, En iyi poster ödülü Emre Kınacı’ya 3000TL olarak ödenmesine karar verildi.

3- Dernek tüzüğü gereği Kasım ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı için tarih ve yer planlaması yapıldı. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında duyurulmasına karar verildi.

4- Yeni üye başvuruları görüşüldü. Mehmet Mazlum İnan, Enes Şahin, Murat Demir, Mehmet Torun, Kenan Demirbakan, Emre Karakaya’nın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1- Türk Organ Nakli Vakfı’ndan Dr. Eyüp Kahveci ile derneğimizle ortak kurs düzenlenmesi hakkında görüşüldü. Ortak çalışma protokolu imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2- 7 Haziran tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen Eczacıbaşı Baxter’ın online Kanama Kontrolü kursunun D EVENT firması tarafından organize edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yeni üyelik başvurusu yapan Mesut Özdedeoğlu, Şeref Oray, Hilmi Bozkurt’un üyelik başvuruları oybirliğiyle kabul edildi.

1- 15. Türk HPB Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmasına ve planlamaların bu yönde yapılabilmesi için firmalara davet ve akabinde ihale şartnamesinin sunulmasına oy birliği ile karar verildi

2- Ulusal kongremizin bilimsel içeriğinin planlanmasında ileri hepatopankreatobilier cerrahi konuları yanında özellikle rutin genel cerrahi uygulamalarındaki hepatopankreatobilier girişimler konularına da ağırlık verilmesine, ulusal boyutta HPB girişimleriyle ilgili olarak Türkiye verilerinin sunulmasına karar verildi.

3- Ülkemizde yapılan pankreas tümörü ameliyatları konusunda ulusal veri bankası oluşturulması amacıyla, kendisinin de olumlu görüşü ile üyelerimizden Ahmet Çoker’in başkanlığında bir çalışma grubu kurulmasına oy birliği ile karar verildi.i.

4- Gürkan Öztürk ve Muharrem Battal tarafından hazırlanan kongre bilimsel program taslağının bir sonraki toplantıda detaylarıyla ele alınmasına oy birliği ile kararı verildi.

5- Dernek tarafından belirlenecek şartlara göre dernek üyelerimizden talep edenlere çalıştıkları kurumlarla birlikte değerlendirilerek “karaciğer cerrahisi” ve “pankreas cerrahisi” için ayrı ayrı olmak üzere belirli süre için “mükemmeliyet merkezi”  madalyonu & ünvanı verilmesine ve ayrıntılı asgari şartların düzenlenerek web sayfasından ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Eğitim Kurulu tarafından “Eğitim Merkezleri” listesinin güncellenmesine karar verildi.

7- 2020 yılı için teklif edilen Çorum, Aydın, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul’da bölgesel toplantı ve kurslar düzenlenmesi önerilerinin kabul edilmesine ve yıl içinde yapılacak çeşitli planlamalarla düzenlenecek kurs ve toplantı sayısının arttırılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- IASGO tarafından ülkemizde düzenlenmesi planlanan aktivitelere derneğimizin ve üyelerimizin aktif katılımının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Derneğimiz tarafından basılmış olan HPB Cerrahisi kitabının dağıtım esaslarının ayrıntıları karara bağlandı dernek web sayfasından ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Derneğimize yurt dışı eğitim bursu için başvuruda bulunan üyelerimizden Op. Dr. Erçin Sönmez’in başvurusu değerlendirildi. Üyemizin Türk HPB Cerrahi Derneği “Yurt Dışı Eğitim Bursu” ile desteklenmesine oy birliği ile karar verildi.

11-  Yurt dışı Azerbaycan ve Gürcistan’da bölgesel toplantı organizasyonu için yerel kurum ve akademisyenler ile bağlantı kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Önceki yönetim kurullarının listelerinin dernek web sayfasına eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

13- “Ekteki geçici yönergeye uygun şekilde “Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu” oluşturulmasına  ve gelecek genel kurulda bu konuda tüzük değişikliği teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Diğer ulusal branş dernekleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine ve konuyla ilgili olarak dernek başkanı sayın İlgin Özden’in görevlendirilmesine karar verildi.

15- Dernek web sayfasında talepte bulunan kişiler ve kurumlar adına belirlenecek tarifeler üzerinden hepatopankreatobilier cerrahi alanında iş ilanları verilebilmesi için prensip kararı alındı.

16- Dernek web sayfasında, reklam içermemek kaydıyla, ayrı bir başlık altında sponsorlu bilimsel içerikler paylaşılabilmesi için prensip kararı alındı.

17- Yeni üye başvuruları karara bağlandı. Buna göre Onur İlhan, Mehmet Tokaç, Yücel Yüksel, Ercüment Gürlüler, Nidal İflazoğlu derneğimizin üyeleri olarak kabul edilerek kayıt işlemleri yapıldı..

 

Ek: Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu Geçici Yönergesi

1- Geçmişte dernek başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapmış üyelerden oluşur:

a) Kuruluş, güncel başkanın daveti ile gerçekleşir. 

b) Kurul oluşturulduktan sonra, Yönetim kurulundaki görev süresi biten her başkan, grubun doğal üyesi olur.

c) Görev süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda, Yönetim Kurulu’nun en az  5/7 çoğunluğu ile alınacak kararla, tekrar davet yapılabilir.

d) Danışma Kurulu üyesi, genel kurulda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilirse, Danışma Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

2- Çalışmalar, grubun en kıdemli üyesi tarafından koordine edilir. Bu yetki karşılıklı uzlaşma şartıyla, başka bir üyeye devredilebilir.  

3- Kurul üyeleri yılda en az iki sefer bir araya gelirler. Bunun dışındaki görüşmeler sanal ortamda yapılabilir. Güncel dernek başkanı toplantıya dinleyici olarak katılabilir.

4- Kararlar Yönetim Kurulu’na öneri niteliğinde olup en az % 70 çoğunlukla alınır. Gerekçeli yazılı görüş, varsa karşıt görüş yazıları ile beraber yönetim kuruluna iletilir. Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu uygun görürse, tutanaklar dernek web sitesinde yayınlanır. 

5- Çalışma alanları şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu’nun danışma gereksinimi duyduğu, geçmişten geleceğe uzun bakış gerektiren konular hakkında yazılı görüş hazırlamak

b) Tüzük değişikliği önerileri hakkında yazılı görüş hazırlamak

c) Kurul üyelerinin gerekli  gördüğü konuları ele alarak, Yönetim Kurulu’na öneriler hazırlamak

d) 1989’dan itibaren dernek faaliyetleri ile ilgili her türlü belgenin toplanarak, sanal ortamda üyelere sunulmasını sağlamak (Gerekli teknik destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanacaktır)