TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Kararları


1- Öncelikle Eğitim Kurulu üyeleri de toplantıya dahil edildi ve her birinin tek tek görüş ve düşünceleri dinlendi. Eğitim kurulunun daha aktif ve etkin çalışabilmesi için gerekenler tartışıldı. Eğitim kurulunda halen boş olan yere atanmak üzere üye önerileri alındı. Bu konuda eğitim kurulundan sorumlu Ender Dulundu’ya oy birliği ile tam yetki verildi.

2- Webinar davetimize olumlu yanıt veren hepatopankreatobilier cerrahi uzmanlarının konu öncelikleri göz önüne alınarak zaman planlaması yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Ocak ayı içinde 2021 de pandeminin gidişatına göre netleştirilmek üzere İstanbul da Yönetim Kurulu toplantısı planlaması yapılmasına oy birliği ilekarar verildi.

1- Kongre programı adım adım ele alınarak konuşmacılar, konular, süreler konusunda ayrıntılı değerlendirme yapıldı.

2- Üyelerimizden Ahmet Çoker desteğiyle E-AHPBA’nın içinden alanında önde gelen hepatopankreatobilier cerrahi uzmanlarına webinar daveti gönderilmesine, yazışmaların Genel Sekreter Cem İbiş tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Eğitim kurulu üyelerinden Tonguç Utku Yılmaz’ın özel sebeplerden dolayı kuruldan istifa dilekçesi görüşülerek kabul edilmesi yönünde oy birliği ile karar verildi.

4- Yeni üyelik başvuruları değerlendirildi. Önder Canöz, Harun Tecir, Nilsu Damla Onur, Sezer Bulut, Önder Özcan, Adil Koyuncu’nun üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında eğitim kurulu ile yine zoom üzerinden bir araya gelinmesine karar verildi.

1- Kongre programı üzerinden finansman, davetli konuşmacılar, konular, web sitesi, zaman planlamaları ayrıntılı olarak ele alındı.

2- Derneğimizin önayak olarak kullanılmasını desteklediği veri tabanları ile ilgili yetkili kişiler, uyulacak kullanım sözleşmesi, verilerin bilimsel yayınlarda kullanımı ile ilgili olarak ayrıntılı olarak görüşüldü.

3- Eğitim toplantılarının canlandırılması konusunda karar alınarak 12 Aralık tarihinde yabancı konuşmacıların katılacağı webinarın Acar Tüzüner tarafından düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu tarafından ilk 1 yıl içinde yapılan faaliyetler ele alındı.

5- Yeni üyelik başvuruları değerlendirildi. Ahmet Cihangir Emral, Ali Kılıç, Burak Atar, Gökay Çetinkaya, Kamer Çorba Küçük, Mehmet Günay, Ramazan Yavuz, Saygın Altıner, Vahit Mutlu, Yasir Musa Kesgin’in üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1- Ulusal kongre program taslağı ayrıntılı olarak tartışıldı. Kongre hazırlıkları finansman detayları, sponsorluk anlaşmaları, yeni sponsorlar kazandırılabilmek için girişimler, ulusal veri bankası yasal hazırlıkları, yabancı konuk adayları, potansiyel konuşmacılar konusunda ayrıntılı değerlendirme yapıldı.

2- Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak eğitim komisyonundan 5 Ekim itibariyle ayrıntılı planlama sunulması talep edildi.

3- Tanıtım kitapçığı basım faaliyetleri konusunda bilgi alındı.

4- Derneğin web üzerinden yapılan faaliyetleri için teknik altyapısının geliştirilmesi için sayın Recai Tosun’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Aidat ödemelerinin hatırlatılmasına yönelik aralıklı olarak mailing yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Özden ailesi tarafından verilen Prof. Dr. Kemal Özden Klinik Araştırma Bursu derneğimiz bünyesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu na danışılarak online toplantı taleplerine göre organizasyon yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan, Kadir Can Küçük, Özhan İnce, Akın Arif Demir, Abdullah Bahadır Öz, Mehmet Baykan, Tolga Dinç, Selma Beyeç, Cem Dönmez, Mehmet Ali Deneme, Mutlu Doğan, Şenol Emre, Bahar Canbay Torun, Sevilay Akalp’in üyeliklerinin kabulüne, kendi istekleri üzerine, Gülüm Altaca, İbrahim Halil Bilgel’in ve vefat etmeleri nedeni ile Ertan Tatlıcıoğlu, Tuncer Karpuzoğlu’nun üyeliklerinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- 2021 yılında yapılması planlanan ulusal kongre hazırlıklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımı yapıldı. Kongre program taslağı yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Oluşturulan bilimsel kuruldan yapılan dönüşler görüşüldü. Ağustos ayı sonunda program taslağının netleşmesi için “deadline” olarak kabul edildi. Kongre için firma tarafından hpb2021.net adresinin tescil edildiği bildirildi ve hazırlanan kongre amblemi-posteri taslağı üyelerin dikkatine sunuldu.

2- Ulusal veri bakası oluşturulması ile ilgili olarak üyelerimizden Ahmet Çoker, Ahmet Balık, Ekrem Kaya ve Sacit Çoban tarafından yapılan geri bildirimler görüşüldü. Dernek olarak konuyla ilgili veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlayacak web üzerinden veri giriş modülü için fiyat alınmasına karar verildi. Ulusal veritabanı yöneticilerine Temmuz ayı sonunda resmi davet mektubu gönderilmesine karar verildi.

3- Bölgesel toplantılarla ilgili olarak güncel durum görüşüldü. Covid-19 tedbirleri gereği planlanan toplantıların online olarak yapılması seçeneğinin ilgili kurumlarla (Aydın, Denizli, Gaziantep Tıp Fakülteleri Genel Cerrahi Klinik temsilcileri) görüşülmesi sonrasında bölgesel toplantıların amaçlanan yerel etkisine ulaşılmasının ancak klasik toplantı formatında yapıldığında mümkün olacağı kararına varılarak tedbirlerin tamamen kaldırılması sonrasında tekrar değerlendirilmesine karar verildi.

4- IHPBA’ya Türkiye den yeni üye kazandırılabilmesi amacıyla fon oluşturulmasına ve üyelerin bu amaçla desteklenmesine karar verildi.

5- Yeni üyelik başvuruları görüşüldü Mirjalil Seyidov, İlker Ermiş, Nurdan Altan’nın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

6- Ödenmemiş üye aidatlarının dernekler yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere uyumlu olarak daha sıkı kontrol edilmesine ve üyelerin konuyla ilgili bilgilendirilmesine karar verildi.

7- Derneğimizin görünürlüğünün arttırılmasına yönelik olarak üyelerimizin Türk HPB Cerrahi Derneğini sosyal medya hesapları üzerinden de takip etmelerine teşvik edilmesine karar verildi.

1- 2021 de yapılması planlanan ulusal kongre ile ilgili yapılan hazırlıklardaki son durum tüm ayrıntılarıyla görüşüldü. 20 Haziran sonrasında kongre program taslağının tamamlanarak değerlendirmeye açılmasına karar verildi.

2- Erzurum da yapılması planlanan ve COVİD salgını nedeniyle bir kez ertelenen E-AHPBA ile ortak düzenlenecek toplantıyla ilgili nihai takvimin en geç bir sonraki yönetim kuruluna kadar hem düzenlenen benzer toplantılarla ilgili akışlar hem de E-AHPBA’nın genel yaklaşımı dikkate alınarak şekillendirilmesine karar verildi.

3- Planlı fakat ertelenmek zorunda kalan bölgesel toplantıların yapılabilmesi amacıyla alternatif organizasyonlar ve yeni teknolojik altyapıların kullanılması konularının ayrıntılı araştırılmasına karar verildi.

4- HPB tümörleri ağ yapı projesiyle ilgili olarak mevcut mevzuat ve yönetmelikler dahilinde potansiyel olarak ortaya çıkabilecek teknik ve hukuki engellerin daha ayrıntılı irdelenmesine ve sonrasında konunun yönetim kurulu toplantısı gündemine tekrar alınmasına karar verildi.

5- KEPAN derneği tarafından önerilen ortak webinar faaliyeti oybirliğiyle kabul edildi.

6- HPB Cerrahi Eğitim Merkezi kriterleri için eğitim komisyonu tarafından hazırlanan taslak görüşülerek yönetim kurulu üyelerinin değerlendirilmesine sunulmasına karar verildi.

7- Dernek tanıtım kitapçığının son hali verilerek önce dernek sayfasından yayımlanmasına ve ilgili altyapı hazırlanarak basım maliyetlerinin araştırılmasına karar verildi.

8- Dernek üyelik başvuruları değerlendirildi. Başvuru formlarındaki eksiklikler giderildikten sonra bir sonraki yönetim kurulu toplantısında yeni başvurular hakkında karar verilmesi uygun görüldü.

9- Derneğimize üyelik için müracaat eden Murat Derebey’in üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1- Pandemi nedeni ile interaktif Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

2- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Fuat Atasoy, Tevfik Eker, Kıvılcım Cerit Karadeniz, Turan Kanmaz, Caner Doğan, İlhan Ece, Sezer Akbulut’un üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Dernek sekreteri Emrullah Recai Tosun’a 1 (bir) yıl süre geçerli dernek yetki belgesi çıkartılmasına

1- 2021 yılı içinde yapılması planlanan ulusal kongrenin organizasyon ihalesini kazanan firma ile yapılması gereken sözleşme coronavirüs pandemisi nedeniyle henüz imzalanmamış olmakla birlikte sözleşme üzerinde firma ile mutabık kalınarak yapılan son değişiklikler sonrası haliyle nisan ayı içinde imzalanarak sonuçlandırılması kararı alındı. Sözleşme imzalanması sonrasında büyük ölçüde tamamlanmış olan programın yönetim kuruluna sunularak onaylanması ardından yapılacak davetlerin yılsonundan önce gönderilmeye başlanmasına karar verildi.

2- Coronavirüs salgını nedeniyle 16 Nisan da beşincisi yapılması planlanan İstanbul HPB konseyinin fiziksel ortamda toplanılarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle dernek yönetim kurulu tarafından adı geçen toplantının online olarak gerçekleştirilmesi konusunda finansal destek sağlanmasına ve ilgili konsey organizatörlerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.

3- Yönetim kurulu üyelerimiz Ender Dulundu ve Acar Tüzüner dernek eğitim faaliyetlerinin salgın nedeniyle aksamaması adına online webinar düzenleme görev ve yetkisi verilmiştir.

4- Derneğimize yapılan burs başvuruları için bir başvuru takviminin belirlenmesine, web sitesinde ilan edilmesine ve üyelerimize mailing yoluyla bildirilmesine karar verilmiş olup başvuruların değerlendirilmesinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması beklenen gelir getirici faaliyetlerimizin ödemeleri sonrasına bırakılmasına karar verilmiştir.

5- Derneğimize yapılan yeni üyelik başvuruları görüşüldü. İsmail Zihni, Melih Can Gül, Mustafa Şentürk, Emre Bozkurt, Mustafa Orkan Ergün, Nazım Güreş, Meltem Koloğlu. Sezer Akbulut,  İlhan Ece, Caner Doğan'ın üyeliklerinin kabulüne karar verilmiştir.

6- Coronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak ertelenen 11 Nisan tarihinde E-AHPBA ile ortaklaşa Erzurum’da yapılması planlanan toplantının yeni belirlenecek olan tarihte de finansal olarak tümüyle desteklenmesine karar verilmiştir.

1- ​09-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan 15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin ihalesi yapıldı. İhaleye 3 firma katıldı. Kongre organizasyonunun, D EVENT firmasına yaptırılmasına, firmaya e-posta ile sözleşme hazırlaması için davet mektubu yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

2- ​2019 yılı beyannamesi hazırlandı. Yapılan beyanda, gelir ve giderlerin uygun olduğu, muhasebenin düzgün tutulduğu, beyanname maddelerinin tam ve gerçek beyan olduğu kaydedildi. Beyannamenin Dernekler Bürosu DERBİS’e girilmesine oy birliği ile karar verildi.

1- 15. Türk HPB Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmasına ve planlamaların bu yönde yapılabilmesi için firmalara davet ve akabinde ihale şartnamesinin sunulmasına oy birliği ile karar verildi

2- Ulusal kongremizin bilimsel içeriğinin planlanmasında ileri hepatopankreatobilier cerrahi konuları yanında özellikle rutin genel cerrahi uygulamalarındaki hepatopankreatobilier girişimler konularına da ağırlık verilmesine, ulusal boyutta HPB girişimleriyle ilgili olarak Türkiye verilerinin sunulmasına karar verildi.

3- Ülkemizde yapılan pankreas tümörü ameliyatları konusunda ulusal veri bankası oluşturulması amacıyla, kendisinin de olumlu görüşü ile üyelerimizden Ahmet Çoker’in başkanlığında bir çalışma grubu kurulmasına oy birliği ile karar verildi.i.

4- Gürkan Öztürk ve Muharrem Battal tarafından hazırlanan kongre bilimsel program taslağının bir sonraki toplantıda detaylarıyla ele alınmasına oy birliği ile kararı verildi.

5- Dernek tarafından belirlenecek şartlara göre dernek üyelerimizden talep edenlere çalıştıkları kurumlarla birlikte değerlendirilerek “karaciğer cerrahisi” ve “pankreas cerrahisi” için ayrı ayrı olmak üzere belirli süre için “mükemmeliyet merkezi”  madalyonu & ünvanı verilmesine ve ayrıntılı asgari şartların düzenlenerek web sayfasından ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Eğitim Kurulu tarafından “Eğitim Merkezleri” listesinin güncellenmesine karar verildi.

7- 2020 yılı için teklif edilen Çorum, Aydın, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul’da bölgesel toplantı ve kurslar düzenlenmesi önerilerinin kabul edilmesine ve yıl içinde yapılacak çeşitli planlamalarla düzenlenecek kurs ve toplantı sayısının arttırılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- IASGO tarafından ülkemizde düzenlenmesi planlanan aktivitelere derneğimizin ve üyelerimizin aktif katılımının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Derneğimiz tarafından basılmış olan HPB Cerrahisi kitabının dağıtım esaslarının ayrıntıları karara bağlandı dernek web sayfasından ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Derneğimize yurt dışı eğitim bursu için başvuruda bulunan üyelerimizden Op. Dr. Erçin Sönmez’in başvurusu değerlendirildi. Üyemizin Türk HPB Cerrahi Derneği “Yurt Dışı Eğitim Bursu” ile desteklenmesine oy birliği ile karar verildi.

11-  Yurt dışı Azerbaycan ve Gürcistan’da bölgesel toplantı organizasyonu için yerel kurum ve akademisyenler ile bağlantı kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Önceki yönetim kurullarının listelerinin dernek web sayfasına eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

13- “Ekteki geçici yönergeye uygun şekilde “Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu” oluşturulmasına  ve gelecek genel kurulda bu konuda tüzük değişikliği teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Diğer ulusal branş dernekleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine ve konuyla ilgili olarak dernek başkanı sayın İlgin Özden’in görevlendirilmesine karar verildi.

15- Dernek web sayfasında talepte bulunan kişiler ve kurumlar adına belirlenecek tarifeler üzerinden hepatopankreatobilier cerrahi alanında iş ilanları verilebilmesi için prensip kararı alındı.

16- Dernek web sayfasında, reklam içermemek kaydıyla, ayrı bir başlık altında sponsorlu bilimsel içerikler paylaşılabilmesi için prensip kararı alındı.

17- Yeni üye başvuruları karara bağlandı. Buna göre Onur İlhan, Mehmet Tokaç, Yücel Yüksel, Ercüment Gürlüler, Nidal İflazoğlu derneğimizin üyeleri olarak kabul edilerek kayıt işlemleri yapıldı..

 

Ek: Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu Geçici Yönergesi

1- Geçmişte dernek başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapmış üyelerden oluşur:

a) Kuruluş, güncel başkanın daveti ile gerçekleşir. 

b) Kurul oluşturulduktan sonra, Yönetim kurulundaki görev süresi biten her başkan, grubun doğal üyesi olur.

c) Görev süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda, Yönetim Kurulu’nun en az  5/7 çoğunluğu ile alınacak kararla, tekrar davet yapılabilir.

d) Danışma Kurulu üyesi, genel kurulda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilirse, Danışma Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

2- Çalışmalar, grubun en kıdemli üyesi tarafından koordine edilir. Bu yetki karşılıklı uzlaşma şartıyla, başka bir üyeye devredilebilir.  

3- Kurul üyeleri yılda en az iki sefer bir araya gelirler. Bunun dışındaki görüşmeler sanal ortamda yapılabilir. Güncel dernek başkanı toplantıya dinleyici olarak katılabilir.

4- Kararlar Yönetim Kurulu’na öneri niteliğinde olup en az % 70 çoğunlukla alınır. Gerekçeli yazılı görüş, varsa karşıt görüş yazıları ile beraber yönetim kuruluna iletilir. Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu uygun görürse, tutanaklar dernek web sitesinde yayınlanır. 

5- Çalışma alanları şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu’nun danışma gereksinimi duyduğu, geçmişten geleceğe uzun bakış gerektiren konular hakkında yazılı görüş hazırlamak

b) Tüzük değişikliği önerileri hakkında yazılı görüş hazırlamak

c) Kurul üyelerinin gerekli  gördüğü konuları ele alarak, Yönetim Kurulu’na öneriler hazırlamak

d) 1989’dan itibaren dernek faaliyetleri ile ilgili her türlü belgenin toplanarak, sanal ortamda üyelere sunulmasını sağlamak (Gerekli teknik destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanacaktır)

1-İlgin Özden’in dernek başkanı olması sebebiyle boşalan Eğitim Kurulu üyeliğine, kendisinin de olumlu görüşü ile Mehmet Ali Uzun’un getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-2021 yılında yapılması planlanan 15. Türk HPB Cerrahi Kongresi’nin başkanının Gürkan Öztürk sekreterlerinden birinin Muharrem Battal olmasına oybirliği ile karar verildi. Kongre hazırlıkları ile ilgili ön çalışmaların başkan ve sekreter tarafından başlatılarak önümüzdeki toplantılarda ayrıntıların netleştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Eş zamanlı olarak yapılacak olan 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi için, Gürkan Öztürk’ün bu alanda çalışan meslektaşlarla iletişime geçmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Çok merkezli çalışmalardan sorumlu bir kurul kurulmasına, başkanlığına, kendisinin de olumlu görüşü ile Mert Erkan’ın getirilmesine, başkanın, bir yönerge taslağı hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmasına oy birliği ile karar verildi.

4-Derneğin yapacağı kurslardan Acar Tüzüner’in , bölgesel toplantılardan Ömer Vedat Ünalp’ın Yönetim Kurulu adına sorumlu olmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Geçmişte dernek yönetim kurulu üyeliği yapmış, ancak tüzük gereği tekrar görev alamayan kıdemli üyelerin, oluşturulacak Onur Kurulu’na davet edilmesine, işleyiş şeklinin Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki toplantıda karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

6--Dernek adına twitter adresi açılarak üyelerle online olarak haberleşilmesine, yerel ve bölgesel toplantıların duyurulmasına, Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası faaliyetlerinin paylaşılmasına ve HPB cerrahi alanındaki konuların takip edilmesine, bu amaçla Cem İbiş’in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-UEMS HPB board sertifikaları olan üyelerin E-AHPBA üyelik aidatlarının 1 defaya mahsus 2 yıllık süre için dernek tarafından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-HPB Cerrahi kitabının aidat borçlarını yatıran üyelere ücretsiz gönderilmesine, ayrıca sponsor desteği ile ücretsiz dağıtım, direk satış vb. seçeneklerinin araştırılmasına, işleyişin, Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki toplantıda netleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Derneğin yayın organı olarak bir dergi çıkarılması konusu görüşüldü. Derginin maliyeti, sürdürülebilirliği, editör ve editörler kurulu vb. konular hakkında Yönetim Kurulu tarafından gerekli araştırma yapılarak, bir sonraki toplantıda konunun tekrar gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Derneğin mali durumu görüşülerek, net varlığı yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Uluslararası proje formatına uygun çalışmalar için DEİK’in sunabileceği olanakların araştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

11-HPB cerrahi merkezlerinin eğitim ve sağlık hizmeti açısından eş yetkilendirilmesi ve bunun düzenli güncellenmesi konusunda Avrupa’nın gelişmiş ülkelerindeki durumun ve derneğimizin geçmişteki uygulamalarının buna uygunluğunun Cem İbiş tarafından araştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

12-Derneğe yeni üyelik müracaatında bulunan, Halit Ziya Dündar, Ulaş Karabay, Yetkin Özcabı, Serdar Aslan, Abdullah Oğuz, Fatih Sümer, Hüseyin Kerem Tolan’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Yeni yönetim kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  • Başkan: İlgin Özden
  • Başkan Yardımcısı: Gürkan Öztürk
  • Genel Sekreter: Abdil Cem İbiş
  • Muhasip: Muharrem Battal
  • Üyeler: Ender Dulundu, Ömer Vedat Ünalp, Acar Tüzüner

1-Kongre hazırlıkları yerinde görüşüldü. Serenas Turizm firması ile mali konular hakkında görüş birliğine varıldı. Kongre bitiminde firma ile sözleşme doğrultusunda hesap görülmesine oy birliğiyle karar verildi.

2-Kongre sırasında Christos Dervenis’e Onursal Üyelik , Osman Abbasoğlu’na teşekkür belgesi verilmesine karar verildi.

3-Yayın desteği başvurusunda bulunan Cihan Ağalar’ın başvurusunun uygun olduğuna, yapmış olduğu “The Predictive Ability of the Glasgow Prognostic Score and Variants in Both Deceased Donor and Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Cancer” isimli uluslararası yayın için 5000.TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi

4- 14. Ulusal HPB kongresinde daha önceki kongrelerde geleneksel olarak para ödülü verilen en iyi sözel bildiri, en iyi poster ve en iyi video sunumu sahiplerine ödül olarak “International Hepato-Pancreato-Biliary Association” (IHPBA) üyeliklerinin yapılarak bedellerinin dernek tarafından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Levent Kodal, Erkan Özkan, Muharrem Ergenç, Süleyman Çağlar Ertekin, Tevfik Kıvılcım, Şakir Karpuz, Doğan Erdoğan, Mümin Coşkun’un üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6-Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 11.00'da Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 22 Kasım 2019 tarihinde aynı yerde, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına ve toplantıda tüzük değişikliği yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1-Serenas Turizm Firması ile görüşülerek Kongre çalışmaları hakkında bilgi alındı. Aksaklıkların giderilmesi daha önce yapılan sözleşme doğrultusunda çalışmaların devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Kongre konuşmacı ve davetli misafirlerinin 80 kişi olduğu görüldü. Buna ilaveten dernek web sitesinden kongre katılım bursu talep eden asistanlarında dahil olduğu 10 hemşire ve 20 asistana kongre katılım destek bursu olarak, ücretsiz kayıtlarının ve konaklamalarının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Derneğimiz üyesi Bağcılar E.A.H Genel Cerrahi Doktoru Osman Bilgin Gülçiçek’in Şişli Hamidiye Etfal EAH’de Karaciğer-Pankreas_safra yolu eğitimi için destek başvurusunun dernek burs kurallarına uygun olmadığı için reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Yayın desteği başvurusunda bulunan Cihan Ağalar’ın başvurusunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Dr. Volkan incenin yaptığı seyahat desteği başvurusunun destek kriterlerine uygun olmadığı için reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Yaşar Subutay Peker, Seyyit Muhsin Sarıkaya, Rümeysa İlbar Tartar, Osman Şimşek, Murat Bulut Özkan, Kemal Peker, İsmail Gömceli, Fatih Özdemir, Ali Kaan Gökakın, Murat Urkan, Emin Lapsekili, Bülent Acunaş’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Ulusal kongre hazırlıkları gözden geçirildi. Program taslağı üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldı. Seranas Turizm şirketi ile mali konular görüşüldü. Ortak bir mutabakata varılarak mevcut sözleşme doğrultusunda kongrenin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Ahmet Çoker’in E-AHPBA üyelikleri ile ilgili görüşleri kendisinin de katılımı ile görüşüldü. Konunun Eğitim kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

3-HPB kitabı ile ilgili gelişmeler Osman Abbasoğlu’na soruldu. Kitap hazırlıklarının tamamlanmak üzere ve baskıya hazır olduğu bilgisi alındı. Kitabın Dünya Tıp Kitabevi’ne 1000 adet bastırılmasına, karşılığında 82.000 TL (seksenikibin lira) ödenmesine, Kongre sırasında 300 kitabın katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-Kist hidatik konusunda uzman görüşü çalışması hakkında Gürkan Öztürk bilgi verdi. 28 Eylül 2019 tarihinde Ankara Lokman Hekim Üniversitesi’nde “Karaciğer Kistik Ekinokokkozunda Güncel Tedavi Konsensus Toplantısı” adı altında panel düzenlenmesine, panelin konaklama, yol gideri, keypad hizmeti, katılanlara yemek vb. tüm giderlerinin Dernek tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Çevrimiçi konsey ve İngilizce web sitesine dair gelişmeler incelendi çalışmaların devamına karar verildi.

6- Derneğe yeni üyelik müracaatında bulunan Serdar Karakaş, Emre Bozdağ, Eray Kurnaz, Hilmi Anıl Dinçer, Murathan Erkent, Murat Baki Yıldırım’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Ulusal Kongre program taslağı üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bir sonraki toplantıda Kongre organizasyon şirketi Serenas Turizm ile mali konular hakkında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İngilizce web sitesi tasarımı ve maliyeti konusunda İlgin Özden tarafından bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi.

3-Osman Abbasoğlu’nun editörlüğündeki Hepato Pankreato Bilier Cerrahi kitabının ulusal kongreye kadar tamamlanarak kongre sırasında aidat borcunu ödeyen üyelere ücretsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-Dernek üyelerimizden Haluk Kiper’in 20 Şubat 2019’da vefatı nedeni ile üyelikten düşürülmesine, Nabil M. Naumah, Samir Hacıbabayev, Cavid Allahverdiyev’in Türkiye’de oturma izinlerinin bitmesi sebebi ile üyeliklerine son verilmesine, Şükrü Aktan, Mehmet Pekdemir, Hüdai Genç, Mehmet Ali Yerdel, Tevfik Küçükpınar, Faik Çelik, Hüseyin Şahin’in kendi istekleri ile üyeliklerinin son verilmesine, Dernek kayıtlarında güncel bilgileri olmadığı için kendilerine ulaşılamayan ve üye aidatları da ödenmemiş olan, Tolga Balkan, Ali Kara, Hasan Tarık Kırat, Abdullah Kılıç, Güner Serinkan, Ali Lokmanoğlu, Akın Özden, Nazif Erkan, İsmail Hamzaoğlu, Erhan Hamaloğlu, Adil Kartal, Atilla Ökten, Ali Yılmazcan, Samim Yılmaz, Mehmet Tunç Yaltı, Metin Belviranlı, Özdemir Aktan’ın üyeliklerinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- Ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü ve çalışmaların planlandığı şekilde devamına oybirliği ile karar verildi.

2- HPB kitabı ile ilgili gelişmeler görüşüldü ve çalışmaların planlandığı şekilde devamına oybirliği ile karar verildi.

3- Kist hidatik konusunda uzman görüşü çalışması ile ilgili gelişmeler Gürkan Öztürk tarafından anlatıldı. Çalışmanın son aşaması için Gürkan Öztürk’ün başkanlığında bir toplantı düzenlenmesine, toplantıya şehir dışından katılacak üyelerin seyahat masraflarının ve keypad gibi salon işletimi ile ilgili masrafların dernekçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İngilizce web sitesi çalışmaları hakkında İlgin Özden tarafından bilgi verildi. Konu ile ilgili deneyimli firmalarla görüşmelerin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Eğitim Kurulu’nun çalışmaları hakkında İlgin Özden tarafından bilgi verildi. Eğitim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda,

a)UEMS Board Sınavı’na başvuracak meslektaşlara, bir seferliğine 1000 TL seyahat desteği verilmesine,

b)Her bölgesel toplantıda, eğer yerel düzenleme kurulunun hazırladığı programda yoksa, en az bir uluslararası kılavuz-ortak görüş belgesi hakkında 15-20 dakikalık bir sunum yapılmasının istenmesine,

c)Radyoloji ve patoloji alanında çalışan meslek dernekleri ile işbirliği yapılarak radyoloji-cerrahi-makroskopik patoloji kursları düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Burs başvuruları değerlendirildi. Tutkun Talih’in başvurusunun burs kriterlerine uymaması nedeni ile reddedilmesine, Serdar Yormaz’ın burs başvurusunun da üyelik müracaatı aşamasında olduğundan dolayı bir sonraki toplantının gündeminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Erzincan Bölgesel Toplantısı’nın Haziran ayı sonunda yapılmasına, yol giderlerin bir kısmının Dernek tarafından karşılanmasına, toplantı organizasyonunun Gürkan Öztürk’ün başkanlığında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Volkan İnce, Tolga Kalaycı, İlyas Kudaş, Bora Barut, Serdar Yormaz’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi

9- Sadık Kılıçturgay ve İlgin Özden’in ulusal UEMS delegeliğinin devamına oy birliği ile karar verildi.

1- 2019’da yapılacak olan ulusal kongrenin programının taslağı görüşüldü. Kongre web sitesi incelendi. Çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi.

2-Ulusal kongrenin hemşirelik bölümü hakkında bilgilendirme yapıldı. Prof. Dr. Ali Uras anısına verilecek konferansın ortak oturum olmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Ulusal kongre için firmalarla sponsor toplantısının, Ocak ayı içerisinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-İlgin Özden’in başkanlığında çalışacak olan Eğitim Kurulu’nda, Ender Dulundu, Volkan İnce, Tonguç UtkuYılmaz ve Ümit Malya’nın görev almasına oy birliği ile karar verildi.

5-Azerbaycan’da yapılacak olan bölgesel toplantının programı görüşülmüş ve 23-24 Şubat , 2019 tarihlerinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Gürkan Öztürk’ün koordinatörlüğünde yürütülmekte olan kist hidatik alanında ulusal uzman görüşü çalışmalarının devam etmesine, bütün katılımcıların bir araya gelmesi gereken son toplantının masraflarının dernek tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Op. Dr. Tolga Önder’in Derneğimize e-posta ile gönderdiği burs talebi dilekçesinin, dernek mevzuatına uygun olmadığı gerekçesi ile reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Zbox firması ile pankreas alanında webinar yapılmasına, çalışmanın Mehmet Fatih Can’ın sorumluluğunda yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Derneğe üyelik müracaatında bulunan Uğur Topal, Yılmaz Özdemir, İsmail Sert, İlker Abcı, Ahmet Korkut Belli, Fazilet Erözgen, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Hayri Mükerrem Cete’nin üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü. Çalışmaların hızlandırılması ve konuşmacıların belirlenme işleminin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Ulusal kongrenin hemşirelik bölümünün hazırlıkları görüşüldü. Çalışmaların hızlandırılması ve konuşmacıların belirlenme işleminin tamamlanmasına karar verildi.

3-Eğitim Kurulu'na üye seçimi için adaylar önerildi. Kendileri ile konuşularak bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Ulusal kongre ile ILTS kongresinin birleştirilmesi teklifi oy birliği ile reddedildi.

5-Mersin, Hatay, Erzincan ve Azerbeycan bölgesel toplantılarının hazırlıkları görüşüldü. Hatay ve Erzincan toplantılarının iptal edilmesine, Mersin toplantısının 2 Mart 2019’da yapılmasına, Azerbeycan Toplantısı’nın daha ileri bir tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Hakkari'de bölgesel toplantı yapılması için hazırlıklara başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-E-AHPBA üyeliğinin teşvik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

1- Sayın Osman Abbasoğlu’nun editörlüğünü yaptığı Hepatopankreatobilier Cerrahi adlı kitabın hazırlıkları gözden geçirildi. Kitabın konu başlıklarının hazırlandığının ve bölüm yazarlarının belirlenmesi aşamasına gelindiğinin kayda geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-2019 kongresinin programı üzerinde ön görüşme yapıldı. Üyelerin önerilerini tercihen yazılı olarak iletmesine ve sonraki toplantıda detaylı görüşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Ali Uras'ı anma toplantısının hazırlıkları görüşüldü, çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi.

4- Eğitim Kurulu’na üye seçimi için, Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda ilgili kişilerle iletişime geçildikten sonra tekrar görüşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Aralık ayında Mersin'de gerçekleştirilmesi planlanan bölgesel toplantının, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları hakkında olmasına ve Mersin Bölgesel Cerrahi Grubu ile birlikte düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Azerbaycan, Erzincan ve Hatay toplantılarının hazırlıklarının tamamlanamaması nedeni ile bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

7-3 Kasım'da Antalya'da yapılacak olan 2. Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi kursunun hazırlıkları gözden geçirildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.

8-Ankara GATA'da düzenlenmesi planlanan kursun iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Üye aidatlarının online toplanması için Pleksus firmasına hazırlatılan modülün, dernek sekreterinin tüm üyelerin borçlarını sisteme girmesinden sonra kullanıma açılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Bilal Aslan’ın üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 3 Kasım’da Antalya’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1-Üyelerin aidatlarını ödemesinin kolaylaştırılması için, Pleksus firmasının hazırladığı modülün devreye alınmasına ve bu modülün kurulumu için firmanın talep ettiği 3000TL + KDV’nin ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 3 Ekim 2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde Bülent Aydınlı’nın sorumluğunda gerçekleştirilecek olan Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi Kursu’nun hazırlıkları gözden geçirilmiş ve oy birliği ile onaylanmıştır.

3- Prof. Dr. Ali Uras’ı anma toplantısının (Kötü Huylu Tümörü Taklit Eden Selim Hastalıklar/ Selim Hastalığı Taklit Eden Kötü Huylu Tümörler) 24 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4-Ankara GATA’da Mehmet Fatih Can’ın sorumluluğunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının, hazırlıkların henüz tamamlanamaması sebebiyle bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-2018 yılı Aralık ayında Mersin’de bölgesel toplantı düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6-2019 yılı Mart ayında Azerbeycan’da maddi sponsorluğu Ganja International Hospital’ın

üstlendiği bir bölgesel toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan bölgesel toplantının 2019 yılı Nisan ayında yapılmasına, konu ile ilgili düzenlemenin Gürkan Öztürk tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8-2019 yılı Haziran ayında Hatay’da bölgesel toplantı düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9-Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin hazırlık çalışmaları gözden geçirilmiş, program taslağının sonraki toplantıda ele alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10-Uluslararası bir bilimsel toplantıya katılmak isteyen İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Bartu Avcı’ya 3250 TL seyahat desteği verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11-Uluslararası akredite iki hepatopankreatobilier cerrahi merkezinde ileri eğitim almak için akseptans almış olan ve derneğimize burs başvurusu yapan Ela Ekmekçigil’e 30.000TL destek verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Karaciğer kist hidatiği alanında uzman görüşü oluşturmak için yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Web sitesinde elektronik ortamda yayınlanan HPB Olgu Dergisi’nin yayın hayatına son verilmesine, yerine “Ayın Vakası” bölümüne ağırlık verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14- Dernek web sitesinin İngilizce olarak da hazırlanıp güncel tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


15-Dernek üyeleri için 2019 Türk HPB Kongresi sırasında dağıtılacak şekilde üyelik sertifikası hazırlanmasına, bu konu ile ilgili Mehmet Fatih Can’ın sorumlu olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

16-Derneğe üyelik müracaatında bulunan Talha Sarıgöz’ün üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

17-Aşağıdaki Eğitim Kurulu Geçici Yönergesi oy birliği ile kabul edilmiştir:

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği

Eğitim Kurulu Geçici Yönergesi

 

1-Eğitim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından nitelikli çoğunlukla (en az 5/7) görevlendirilir ve görevden alınır.

2-Kurul, başkan dışında, dört üyeden oluşur. Başkan genel cerrahi uzmanlık eğitimi verilen bir kurumda çalışan, profesör titrine sahip bir öğretim üyesi olmalıdır. Üyelerin en az ikisi genel cerrahi uzmanlık eğitimi verilen bir kurumda çalışan doçent/profesör titrine sahip öğretim üyeleri olmalıdır.

3- Kurucu üyeler, istifa, görevden alınma v.b. olmadıkça 4 yıl süreyle görev yapar. Dört yıldan sonra, iki yılda bir, her seferde en fazla iki üyenin yerine yeni görevlendirmeler yapılır. Değişecek üyeler, kendi isteği ile ayrılma olmazsa, kura ile belirlenir.

4-İlk başkanı Yönetim Kurulu atar; ilk 4 yıldan sonra kurul üyeleri kendi aralarında başkan seçer.

5-Kurul akademik konularda Yönetim Kurulu’undan özerk olarak çalışır ancak Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kurul, faaliyetleri hakkında düzenli aralıklarla (en uzun 6 ay) Yönetim Kurulu’na bilgi verir ve Yönetim Kurulu’ndan , özellikle mali konularda onay alır. Yönetim Kurulu, dernek bütçesinden belli bir miktarı Eğitim Kurulu’nun kullanımına sunar ve Eğitim Kurulu’nun raporlarına göre harcama kalemlerine izin verir

6-Eğitim Kurulu’nun ana görevleri aşağıdadır. Ayrıca Yönetim Kurulu’nun verdiği diğer görevleri yürütür:

a) Dernek web sitesinde , düzenli olarak güncel tutulan bir e-öğrenme alanı kurmak

b) Dernek içinde ve gerekirse, dernekler arası işbirliği ile teorik ve uygulamalı eğitim toplantıları düzenlemek (Diğer derneklerle yapılacak ortak faaliyetler için Yönetim Kurulu’ndan onay alınması gerekir.)

c) Başka dernekler tarafından düzenlenen eğitim toplantılarını dernek web sitesinde duyurmak

d) Kliniklerin standart uygulamalarını içeren el kitabı uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamak

e) Üst uzmanlık (fellowship) eğitimi için başvuran merkezleri ölçütleri uyum açısından değerlendirmek ve sonucu Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak

f) Üst uzmanlık(fellowship) eğitimi alan kişilere, isterlerse, her kurumda bulunmayabilen çalışma alanları (örneğin karaciğer nakli, radyoembolizasyon, EUS) için rotasyon konusunda yardımcı olmak

g) Karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisinin bir konusunda bilgi ve beceri kazanmak için kısa süreli (1-6 ay) eğitim almak isteyen üyelere rotasyon yardımı yapmak

h) Gerekli temel eğitimi aldıktan sonra bazı ileri ameliyatları kurumlarında ilk defa yapacak meslektaşlara alanda aktif destek sağlamak

i)Karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi alanında çalışan, doktor dışındaki sağlık görevlileri için teorik ve uygulamalı eğitim toplantıları düzenlemek

7-Bu geçici yönerge ilk genel kurulda tartışmaya açılır ve son şekli dernek tüzüğüne dahil edilir.

1- 2019 Yılı Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin organizasyon ihalesini kazanan FTS Turizm Şirketi’nin vazgeçmesi üzerine ikinci sırada en yüksek teklifi veren firmanın yetkilileri ile görüşülmüş ve karşılıklı anlaşma sağlanması üzerine kongre organizasyonunun Serenas Turizm Firması tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Web sayfasında yapılacak değişiklikler, İlgin Özden tarafından Yönetim Kurulu’na sunuldu ve yapılan değişikliklerin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Yazılacak olan Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi kitabının editörlüğünün Osman Abbasoğlu’na teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kitabın hazırlanma-baskı ve dağıtım masraflarının tamamının dernek kaynaklarından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 15 Mart 2018 tarihli toplantıda kurulmasına karar verilen Eğitim Kurulu’nın hazırlanan yönergesine,HPB Cerrahi Eğitimi Programı(Fellowship) için müracaat eden merkezlerin değerlendirilmesi konusununun da eklenmesine, yönerge hazırlanana kadar, bu konuda Yönetim Kurulu’nun görev yapmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 3 Ekim 2018’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bülent Aydınlı’nın sorumluluğunda laparoskopik karaciğer cerrahisi konusunda uluslararası katılımlı bir kurs düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1- "HPB Olgu" dergisinin editörlüğünün Muharrem Battal tarafından yürütülmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2- 2017 yılında yapılan Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin hesapları görüşüldü. Topkon Turizm Şirketi’nin kalan bakiye 3500 Euro ödeyeceğini taahhüt ettiğinin belirtilmesi üzerine karşılıklı olarak hesapların kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 25 Mayıs’ta yapılacak olan "Laparoskopik HPB Cerrahi Pankreas Kursu" hakkında bilgi verildi. Türkçe ve İngilizce web sayfasının yayında olduğu, toplantı sırasında ameliyathaneden ve web üzerinden canlı yayın için firma finansının sağlandığı belirtildi. Kursun Dernek üyelerine e-posta yolu ile duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- FTS firmasının 2019 yılı Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin organizatörlüğünden çekilmesi üzerine, daha önce ihaleye katılan firmalar ile tekrar görüşülmesine, gerekirse yeniden ihale yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Ekim ayında, Mehmet Fatih Can’ın sorumluluğunda, Ankara’da "HPB Cerrahisinde Yüksek Teknoloji Kullanımı" konulu bir toplantı düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Prof. Dr. Ali Uras’ın anısına düzenlenecek olan bilimsel toplantının, İlgin Özden’in sorumluluğunda gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Sabri Alper Karataş, Mehmet Gökçeimam, Recep Erçin Sönmez, Kamuran Cumhur Değer’in üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

1-Kayseri'de yapılacak olan bölgesel toplantının programı oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- Yazılacak olan Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi kitabı için editör seçimi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3-Karaciğer travmalarına yaklaşım konusunda genel cerrahlara uygulamalı kurs yapılması konusunda Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile işbirliği için görüşmeler başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4-HPB-olgu dergisinin güncel gereksinim ve olanaklara uygun şekilde tekrar düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Dernek çalışmalarının yürütülmesi için, bir diz üstü bilgisayar ve bir kamera alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6-Recai Tosun'un derneğin sekreterya işlerini yürütmesi için asgari ücretle istihdam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-2019 ulusal kongre ihalesini kazanan FTS Turizm Şirketi'nin, derneğimizin iktisadi işletme olması önerisinin reddedilmesine, gerekirse, tekrar ihale yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

1-Karaciğer kist hidatiği alanında ulusal bir uzman görüşü belgesi hazırlanması için Gürkan Öztürk’ün başkanlığında çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Karaciğer travmaları alanında, genel cerrahlara ülke çapında eğitim verilmesi için çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlk aşama olarak, bu alanda değerli çalışmalar yapmış olan Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile iletişime geçilmesi planlanmıştır.

3-Eğitim Kurulu oluşturulmasına ve başkanlığını İlgin Özden’in yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4-Kayseri'de yapılacak olan bölgesel toplantının programının son şeklinin belirlenmesi için, Mustafa Kerem'in, yerel düzenleme kurulu ile görüşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi kitabı yazılması için çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Mert Mahsuni Sevinç'in üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

- 2019 ulusal kongresi için ihale gerçekleştirilmiş ve yapılan çok yönlü değerlendirme sonrasında FTS Turizm Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 10 Mart 2018 Cumartesi günü yapılacak olan İstanbul Bölgesel Toplantısı'nın programı oy birliği ile onaylanmıştır.

- 23 Haziran 2018 Cumartesi günü, Kayseri'de bölgesel toplantı yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- Melih Akın'ın üyelik başvurusu oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 2019 yılında yapılacak ulusal kongrenin 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesine ve hazırlıkların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, kongre başkanı ve genel sekreteri ile çalışmak üzere, uzmanlar ve genç öğretim üyelerinden oluşan bir yürütme kurulu kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 2019'da yapılacak olan ulusal kongrenin şirket ihalesinin 26 Ocak 2018'de İstanbul'da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 17 Şubat 2018’de İzmir’de Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yapılacak olan “E-HPBA’nın Türki Cumhuriyetler Şubesi’nin Kurulması Çalıştayı’na yüksek katılım sağlanması için çalışma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Mart 2018’de İstanbul’da Muharrem Battal’ın koordinatörlüğünde bir bölgesel toplantı yapılmasına, Mayıs 2018’de Mustafa Kerem’in koordinatörlüğünde Ankara’da Canlı Yayınlı Minimal İnvazif Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Kursu düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- E-olgu dergisinin canlandırılması için Editör Tarkan Ünek ile detaylı toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Derneğin resmi yayın organı olan Türk Cerrahi Dergisi ile her aşamada işbirliğini güçlendirmek için Mustafa Kerem’in yetkililer ile görüşmeler yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- E-HPBA’daki üye sayımızın artması için, ulusal dernekle bileşik üyelik konusunda çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Ödenmemmiş aidatlar konusunda üyelere e-posta ile mesaj gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- Mustaf Uğur, Emre Karadeniz, Yavuz Savaş Koca, Özgür Palaz Ali, Türkmen Bahadır Arıkan, Pars Tunçyürek, Gökhan Yağcı, Ahmet Yılmaz, Yunus Dönder, Hülya Evrim, Harun Karabacak, lvi İsgandarov, Ramazan Kozan, Mevlüt Emre Karaahmetli, Engin Küçükdiler, Osman Bilgin, Arif Aslaner, Kemal Eyvaz, Tayfun Bilgiç, Bünyamin Gürbulak, Muhammet Ferhat Çelik, Yusuf Günay, Tutkun Talih‘in üyelik başvurularının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- Yeni yönetim kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan: Ahmet Balık, Başkan yardımcısı: Mustafa Kerem, Genel sekreter: İlgin Özden, Muhasip: Muharrem Battal, Üyeler: Mehmet Fatih Can, Metin Kapan, Gürkan Öztürk

- 2019 yılında yapılacak olan ulusal kongrenin başkanının Mustafa Kerem olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Web sitesinin sorumlusunun İlgin Özden olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Sonraki toplantının 22 Aralık 2017 Cuma günü İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 13. Türk HPB katılımcılarından 12 (oniki) kişiye 1000 (bin)’er lira destek verilmesine bu kapsamda Emre Karadeniz, Mehmet Can Aydın, Tuğba Balkaya, Belma Nalbant, Arda Işık, Gökalp Okut, Feyyaz Güngör, Mehmet Ali Melik, Metin Yalçın, Cumali Emir, Kürşat Dikmen, Salih Demircioğlu’na Kongre sonrası kayıtları kontrol edilerek 1000’er Lira ödenmesine karar verildi.

- 13. Türk HPB Kongresi esnasında Yönetim Kurulunca belirlenecek en iyi sözel bildirisi sahibine 3000 (üçbin) TL. ve en iyi poster bildirisi sahibine ödül olarak 1000 (bin) TL ödenmesine karar verildi

- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Özgür Bostancı, Ömer Ertürk Süleyman Çetinkünar, Osman Aydın, Mehmet Kılıç’ın Üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

- Derneğimiz olağan Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2017 tarihinde saat 11’de İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM toplantı salonunda yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının 24 Kasım 2017 tarihinde aynı yerde aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildi.

- Genel Kurul ilanının web sitemizde haberler bölümünde yayınlanmasına ve tüm üyelere e-posta ile duyurulmasına karar verildi.

- 2017 Ulusal Kongre programı görüşüldü. Sponsorluk başvuruları görüşüldü.

- Pankreas çalışmasının güncellenmesi tartışıldı.

- HPB Olgu Dergisi’nin sorumluluğuna Dr. Tarkan Ünek’in getirilmesine karar verildi.

- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Latif Yılmaz Alper Aytekin Ayhan Dinçkan’ın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

- 1-4 Kasım 2017 Ulusal HPB Kongresi konuları görüşüldü.

- E-AHPBA 2017 kongresinde “Extended right hepatectomy and VCI resection to achieve R0 resection of a VCI leiomysarcoma” başlıklı sunumu ile seyahat desteği için başvuran Dr. Çağrı Bilgiç’in talebi değerlendirildi. Sunumun poster ve vaka takdimi olması gerekçesiyle reddedilmesine karar verildi.

- Dr. Arda Işık’ın World Journal of Surgery’de yayınlanan “Metalloproteinases and their inhibitors in patients with inguinal hernia” başlıklı makalesi ile yaptığı yayın desteği başvurusu değerlendirildi. Konunun HPB Cerrahi ile ilgili olmaması nedeniyle talebin reddedilmesine karar verildi.

- Mersin Üniversitesi Genel Cerrahi AD’den Doç. Dr. Aydemir Ölmez’in Mersin’de “HPB Bening Hastalıkları” konulu bölgesel toplantı talebi görüşüldü. Dernek Genel Sekreteri Dr. Metin Kapan’ın ilgili kişiyle detaylar hakkında görüşmesine karar verildi.

- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Ahmet Burak Çiftçi, Aydın Aktaş, Murat Yiğiter, Binali Fırıncı, Mustafa Ufuk Uylaş, Remzi Kızıltan, Ersin Borazan, Ömer İleli, Ali Emre Akgün, Muammer Kaya ve Ali Kadir Değirmenci’nin üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1. Türk HPB Cerrahi Kongresi 2017 kapsamında yapılacak E-AHPBA Mezuniyet Sonrası Kursunun konusunun safra yolları cerrahisi olması kararlaştırıldı. Program ve konuşmacılar üzerinde çalışıldı.

2. Kongre programı ve davet edilecek konuşmacılar görüşüldü. Programın son şeklinin mezuniyet sonrası kurs programı ve yabancı konuklar kesinleştikten sonra verilmesi kararlaştırıldı.

3. Yine kongre sırasında düzenlenme olasılığı bulunan UEMS HPB cerrahi diploma sınavı için olası adaylar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

4. Oluşturulan veritabanı altyapısı ve başlatılan postoperatif pankreas fistüllerine etki eden faktörler konulu çalışma veri girişi yönünden Dr. Mert Erkan tarafından bilgilendirme yapıldı.

5. Mayıs ayında yapılacak Erzurum Bölgesel Toplantısının düzenlenmesi ile ilgili konular ve programı görüşüldü.  

6. Mayıs bülteninde Dokuz Eylül Tıp Fakültesi HPB Cerrahi Birimi’nin tanıtılmasına karar verildi. Aynı bültende ALPPS konusunda bir değerlendirme yazısına yer verilmesi kararlaştırıldı.

7. Dr. Yaman Tekant tarafından Şubat ayında Ankara’da Türk Cerrahi Derneği’nin düzenlediği yan dal dernekleri toplantısı hakkında bilgi verildi.

8. Üyelik müracaatında bulunan Fesih Doğan Yıldız, İlker Murat Arer, Murat Kuş, Nuri Emrah Göret, Cemil Yüksel, Samir Hacıbabayev, Elvan Onur Kırımker’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1. 5 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Katılımlı HPB Cerrahi Eğitim Standartları Çalıştayı” değerlendirildi. Türkiye’de uygulanacak standartlar ve eğitim merkezlerinin sahip olmaları gereken özellikler belirlendi. Dernek web sayfasında eğitim merkezleri için bir kayıt sistemi kurulmasına karar verildi.

2. 2017 yılı Ulusal Kongresi için yapılan sponsorluk toplantısı hakkında Yaman Tekant ve Ahmet Balık tarafından bilgi verildi.

3. Ertelenen Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın ilkbaharda yapılmasına karar verildi.

4. Yeni üyelik başvurusunda bulunan Sönmez Ocak, Aydın Yavuz, Serdar Çulcu, Nabil M. Naumah, Orhan Aslan’ın üyelik başvuruları kabul edildi.

1. Dernek web sayfasının işleyişi hakkında Yaman Tekant tarafından Yönetim Kurulu’na bilgi verildi.

2. Online yayınlanacak HPB Olgu Dergisi altyapı çalışmaları incelendi ve derginin yayın hayatına geçmesine karar verildi.

3. Pankreas veri tabanı çalışması son durumu hakkında Mert Erkan tarafından bilgi verildi.

4. 5 Kasım 2016 tarihinde yapılacak Eğitim Çalıştayı’nın toplantı programı tartışıldı.

5. Prof. Dr. İbrahim Barut’un mektubu görüşüldü ve konunun 5 Kasım Eğitim Çalıştayı’nda tartışılmasına karar verildi.

6. 13. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi, 4. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Hemşireliği kongresi programı gözden geçirildi.

7. Derneğe yeni üyelik başvurusunda bulunan, Mehmet Hamdi Sakarya, Murat Özgür Kılıç, Mehmet Keşkek, Mehmet Hamdi Sakarya, Erdem Barış Cartı, Utku Tantoğlu, İsmail Çalıkoğlu, Ferit Aydın, Ufuk Utku Göktuğ, Yusuf Sevim, Egemen Çiçek, Salim İlksen Başçeken, Can Konca, Yıldıray Yalçın, Mehmet Ali Koç, Hüseyin Onur Aydın, Mustafa Ümit Uğurlu, Selim Keçeoğlu Erman Aytaç ve Selami Ilgaz Kayıoğlu’nun üyelik başvuruları kabul edildi. Ancak Niyazi Emirov’un TC vatandaşı olmaması sebebi ile üyelik başvurusu reddedildi.

1. 24 Eylül 2016’da yapılacak Erzurum Bölgesel Toplantısı programı görüşüldü. Uygulanmasına karar verildi.

2. Web sayfamızda yayınlanan Dergi Kulübü bölümlerinin sorumluları belirlendi. Karaciğer ve nakil: Bülent Aydınlı ve Tarkan Ünek, Safra kesesi ve safra yolları: Yaman Tekant ve Ahmet Balık, Pankreas: Sadık Kılıçturgay ve Mert Erkan.

3. E-Bültenin gelecek sayıları görüşüldü. Tanıtılacak merkezler ve konular belirlendi.

4. Türk Gastroentoroloji Derneği ile işbirliğinin devamına karar verildi.

5. Mainz 2017 Avrupa Kongresi programında yer verilen Türk Oturumu’nun konusunun canlıdan karaciğer nakli olduğu teyit edildi.

6. 2017 Ulusal HPB Kongresi bilimsel programı görüşüldü. Ahmet Balık ve Mustafa Kerem tarafından program ve hazırlıklar konusunda bilgilendirme yapıldı, program taslağı oluşturuldu.

7. 05 Kasım 2016 HPB Cerrahi Eğitim Standartları Çalıştayı yapılmasına ve Temmuz ayı çerisinde HPB merkezlerinin de görüşleri alınarak toplantı için hazırlık yapılmasına karar verildi.

8. Veri tabanı çalışmaları doğrultusunda “Postoperatif Pankreas Fistüllerine Etki eden Faktörlerin Analizi” konulu çalışma için veri listesi hazırlandı. Pleksus firması tarafından programın oluşturulmasına karar verildi. Çalışmaya katılacak merkezler görüşüldü.

1. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde dağıtımı yapılacak HPB kongremiz duyurusunun formatı tartışıldı. Son halinin Yaman Tekant ve Ahmet Balık tarafından tamamlanmasına karar verildi.

2. Elektronik HPB Olgu dergisinin web sayfa hazırlığı gözden geçirildi. Formatı tartışıldı. Bölüm sorumluları saptandı. Hakem listesinin belirlenmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi.

3. Derneğimize Üyelik Müracaatında bulunan; Yiğit Mehmet Özgün, Çağrı Bilgiç, Mehmet Veysi Samsa, Barış Bayraktar, Ahmet Çağrı Büyükkasap, Çağrı Tiryaki, Murat Burç Yazıcı, Osman Çivil, Murat Alkan, Altan Aydın, Süleyman Atalay, Yunus Uzmay, Mehmet Uluşahin, Anar Aslanov’un üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

4. Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın 24 Eylül 2016 tarihinde yapılmasına karar verildi.

5. 2017 Ulusal HPB kongresinin ilk program planlaması yapıldı.

6. 2015 yılı beyannamesi hazırlandı. Gelir ve giderlerin uygun olduğu, muhasebesinin düzgün tutulduğu, beyanname maddelerinin tam ve gerçeğe uygun olduğu tespit edildi.

1. 2017 Ulusal Kongresi ihalesi yapıldı. En iyi teklifi veren TOPKON firması ile kongrenin yapılmasına karar verildi.

2. Derneğe üyelik başvurusunda bulunan Pınar Yazıcı, Coşkun Aydın, Kevser Uzunoğlu, Yusuf Murat Bağ, Hüseyin Göbüt, Harun Karabacak, Aydıncan Akdur, Ebru Hatice Ayvazoğlu Soy, Doğan Albayrak’ın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

3. Pankreas Hastalıkları Kitabı’nın web üzerinden form dolduran üyelere ücretsiz gönderilmesine karar verildi.

4. E-AHPBA Eximination Board ve Education Commity’e Yaman Tekant ve Sadık Kılıçturgay’ın katılmasına karar verildi.

5. Bir Önceki toplantıda belirlenen eğitim yayın seyahat burslarının kriterleri belirlendi.

1. Klinik ziyaretleri ve bölgesel merkezler oluşturma konusu görüşüldü. Bölgelerin tespiti için çalışma grupları oluşturuldu. Bu konuyla ilgili Sadık Kılıçturgay’ın görevlendirilmesine karar verildi.

2. Bölgesel toplantıların formatında değişiklik yapılması görüşüldü. Lokal konu ve konuşmacılara ağırlık verilerek forum tarzında oturumlar düzenlenmesine, Bölgesel toplantıların içerisine klinik ziyaretlerinin de ilave edilmesine karar verildi.

3. Eğitim desteği ve yayınlara teşvik konusu görüşülerek bir sonraki toplantıda kriterlerin belirlenmesine karar verildi.

4. 2017 HPB kongresinin 2017 Kasım ayında yapılmasına ve bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında ihale yapılmasına karar verildi.

5. 2021 Avrupa kongresinin Derneğimiz tarafından yapılması hususunda başvuruda bulunulmasına karar verildi.

6. Mert Erkan ve Sadık Kılıçturgay tarafından Pankreas Çalışma Grubu kurulmasına karar verildi.

7. Web sitesinin yenilenmesi hususunda karar alındı Bu Konuda Yaman Tekant görevlendirildi.

1. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısı sonucu görev dağılımı, Başkan: Yaman Tekant, Başkan Yardımcısı: Sadık Kılıçturgay, Genel Sekreter: Metin Kapan, Muhasip: Ahmet Balık, Üyeler: Mert Erkan, Bülent Aydınlı, Tarkan Ünek olmasına kara verildi.

2. 2017 Ulusal HPB kongresinin başkanının Ahmet Balık olmasına karar verildi.

1. Derneğimize üyelik Başvurusunda bulunan; Nurhak Aksungur, Kamil Pehlivanoğlu, Serdar Türkyılmaz, Mesut Yur, Özgür Akgül, Kürşat Yemez, Hasan Kesici, İskan Çallı, Feza Ekiz, Oğuzhan Sunamak, Tonguç Utku Yılmaz, Bülent Öztürk, Mahir Kırnap, İsmail Demiryılmaz, Arif Burak Çekiç, Azad Gazi Şahin’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

2. EAHPBA 2017 Kongresi için Hauke Lang’ın davet isteği görüşüldü. Kongrede Türk HPB Section için olumlu görüş bildirilmesine karar verildi.

3. İstanbul Gastroenteroloji Derneği’nin düzenlemek istediği “Pankreas Kanserleri” konulu sempozyum için istenen derneğimizin desteği konusu görüşüldü. Dernek olarak akreditasyon, logo kullanılması konusunda destek verilmeyeceğine sadece web sayfamızda duyuru yapılacağına karar verildi.

4. Marmara Üniversitesinin düzenlediği, Marmara Türk Japon Cerrahi ve Gastroenterohepatoloji Günleri Toplantısı’nın web sayfamızda duyurulması isteği kabul edildi.

5. Prof. Dr. Ahmet Çoker’in gündeme getirdiği, Avrupa HPB Derneği’nin Azerbaycan’da Türk HPB Derneği ile ortak toplantı düzenleme isteğinin söz konusu dernek tarafından tarafımıza resmi bir yazı ile başvurması durumunda değerlendirmeye alınmasına karar verildi.

6. Sivas Bölgesel toplantısı konusu görüşüldü. Organizasyonun tamamlandığı bilgisi verildi. Toplantının yapılmasına karar verildi.

7. “Pankreas Hastalıkları” Kitabı ile ilgili gelişmeler hakkında Osman Abbasoğlu tarafından bilgi verildi. Kitabın finansmanına dernek olarak destek verilmesine karar verildi.

1. Üyelik başvurusunda bulunan İhsan Burak Karakaya’nın başvurusu kabul edildi.

2. Yaman Tekant tarafından hazırlanan kongre düzenleme kılavuzu gözden geçirildi ve bunun web sitesine konulmasına karar verildi.

3. 25 Ekim 2015’te Sivas ve 6 Kasım 2015’te İzmir bölgesel toplantılarının yapılmasına karar verildi.

4. EAHPBA board sınavı yöneticisine, sınav uygulaması ile ilgili önerilerde bulunulmasına karar verildi.

5. Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği’nin Dünya Kongresi için destek talebi görüşüldü ve dernek olarak destek verilmesine karar verildi.

6. Türk HPB Derneği Genel Kurulu’nun 13 Kasım’da çoğunluk sağlanamazsa 20 Kasım 2015’te yapılmasına karar verildi.

7. Dernek web sitesinin İngilizce versiyonunun hazırlanması amacıyla ön çalışmaları yapmak için Prof. Dr. İlgin Özden’in görevlendirilmesine karar verildi

8. HPB cerrahi işgücü raporu hazırlamanın gerekliliği tartışıldı ve bu konudaki çalışmaların Prof. Dr. Sedat Karademir ile Prof. Dr. Ahmet Balık tarafından sürdürülmesine karar verildi (Ön çalışmalar yapıldıktan sonra projeye başlanıp başlanılmamasına kara verilecek).

1. 12. Ulusal HPB Kongresi mali hesapları gözden geçirildi ve onaylandı.

2. Mustafa Atabey, Deniz Gazioğlu, Aylin Acar, Şinasi Sevmiş, Timuçin Erol, Erkan Oymacı, Ali Önder Devay, Sertaç Usta, Mustafa Saraçoğlu, Deniz Atasoy, Server Sezgin Uludağ, Fatih Mutlu, Ulaş Sözener, Serdar Gümüş, Hasan Bostancı, Kürşat Dikmen, İbrahim Tayfun Şahiner, İsmail Yılmaz, İsmail Tırnova, Ardada Işık, Ufuk Mete Yıldız, Mehmet Erdal Ahatoğlu, Alper Yahya Gümüşoğlu, Servet Karagül, Ali Rıza Erdoğan, Berk Göktepe, Alp Yıldız, Oktay Karaköse, Murat Çan isimli üyelik başvuruları değerlendirildi ve dernek üyelikleri onaylandı.

3. Kongre düzenleme klavuzu hazırlanmasına karar verildi. Bu amaçla Yaman Tekant görevlendirildi.

4. E-AHPBA Yönetim Kurulu için Türkiye’den aday önerilmesine ve 2021 yılı kongresinin Türkiye’de yapılması için başvurulmasına karar verildi.

5. Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmasına karar verildi. Koordinasyonu için Yönetim Kurulu’ndan Ünal Aydın görevlendirildi.

1. 2014 yılı beyannamesi incelendi. Gelir ve giderler harcamalarının uygun olduğu, muhasebenin düzgün tutulduğu tespit edildi. Beyanname maddelerinin tam ve gerçek olduğu tespit edildi.

2. 12. ulusal HPB kongresi sırasında en iyi serbest bildiri ödülü olarak kazanan bildiri sahibine 2.000 (ikibin) TL verilmesine karar verildi.

1. Prof. Dr. Ahmet Çoker’in katılımı ile 2015 Ulusal HPB kongresinin son hazırlıkları görüşüldü.

2. Ela Ekmekcigil, İbrahim Tayfun Şahiner, İsmail Ertuğrul, Mesut Tez, Murat Gönenç, Gökmen Öztürk isimli yeni üyelik başvuruları değerlendirildi ve üyelikleri kabul edildi.

3. Cerrahi Enfeksiyon Derneği’nin “Cerrahi Enfeksiyon Buluşması” adlı toplantıya (6-7 Mart) derneğimizi temsilen bir üyenin katılması konusundaki talebi görüşüldü. Derneğimizi temsilen İstanbul’dan bir üyenin ilgili foruma katılmasına karar verildi.

4. EKMUT (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)’un uzlaşı toplantısına daveti görüşüldü. İşbirliği oluşturulması için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verildi.

5. Sivas Bölgesel Toplantısı talebi görüşülerek Ekim ayı içerisinde yapılması uygun bulundu. Kararın Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na bildirilmesine karar verildi. Bu toplantının Dernek içinden koordinasyonunun Prof. Dr. Ahmet Balık tarafından yapılmasına karar verildi.

6. EAHPBA Derneği’nin 23 Nisan’da ki toplantısına davet konusu görüşüldü. Avrupa HPB Derneği ile ilişkileri güçlendirmek açısından bu toplantıya katılımın uygun olacağına karar verildi. Kongreye Prof. Dr. Osman Abbasoğl’nun derneği temsilen katılması kabul edildi.

7. Üyelerimizden Niyazi Karagüven’in vefatı nedeni ile dernek üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

1. Web sayfasının sürdürülmesi için Probiz firması ile 575+KDV Liraya anlaşmaya varıldı.

2. ERCP kurslarının durumu tartışıldı.

3. Ulusal kongre hazırlıkları Prof. Dr. Ahmet Çoker’in katılımı ile tartışıldı. Dernek olarak kongreye 35 yaş altı 10 hekimin katılım ve konaklamalarının sponsorluğunun yapılmasına karar verildi.

4. Türk HPB Cerrahi Derneği çatısı altında Hemşirelik çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

5. Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan; Vüsal Aliyev, Elbrus Zerbaliyev, Hasan Topfedaisi, Ali Cihat Yıldırım, Yılmaz Polat, Hamdi Karakayalı, Yalçın Burak Kara, Hamit Sinan Hatipoğlu, Veysel Ersan, Ferhat Çay, Ahmet Bozdağ, Fadlı Doğan, Kenan Binnetoğlu’nun üyelikleri oy birliği ile kabul edildi.

6. TCD’nin Deneysel Araştırma Kongresi ile ilgili talebi görüşüldü. Yazıya cevap oluşturularak kongreye öneriler sunulmasına karar verildi.

7. HPB eğitimi için destek programları tartışıldı.

1. Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan; Mehmet Buğra Bozan, Fatih Erol, Necat Almalı, Kamil Gülpınar, Erdem Kınacı, Ersin Gürkan Dumlu, Mesut Sipahi, Mehmet Babür, Oktay Tosun, Ali Bora Üstünsoy, Hakan Ergücük, Mefkure Mine Kıvrak, Orhan Gözeneli, Fahrettin Yıldız, Ayşenur Gözen, Elmir Bayramoğlu, Mehmet Yavuz Çapan, Hasan Erkurt, Ahmet Orhan Gürer, Esin Şair, Hasan Bakır, Erol Sert, Mustafa Bağcı, Aziz Bulut, Fatih Taşkesen, Zübeyir Bozdağ, Aydemir Ölmez’in üyelikleri oy birliği ile kabul edildi.

2. Üyelere ulaşmak için SMS kullanımına karar verildi. Bu sistem altyapısı için Recai Tosun’a yetki verilmesine karar verildi.

3. 2015 Ulusal kongremiz ile ilgili sponsorluk ilişkileri tartışıldı. Sponsor katılımın artırımı için alınacak tedbirler tartışıldı.

4. Türkiye’de HPB cerrahisinin geleceği, eğitim yolları ve planlaması geniş olarak tartışıldı.

1. Pankreas akademisi görüşüldü, konuşmaların bitmek üzere olduğu ve sonrasında kitap yazılacağı bilgisi başkan tarafından verildi. Abbott firmasının sponsorluğunu üstlenmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın tarih çakışmaları nedeniyle ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gaziantep toplantısı görüşüldü. Gaziantep Bölgesel Toplantısı’nın web sayfasında yayınlandığı bilgisi verildi. Toplantı programı üzerinde son değişiklikler yapıldı.

4. 9 Eylül Tıp Fakültesi Toplantısı, Compagnons Hépato-Biliaire 2019 toplantısının Türkiye’de yapılacağı ve Derneğimizinde bu toplantıya katılımının uygun olacağı toplantı programının Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu tarafından düzenleneceği bilgileri paylaşıldı.

5. Derneğe Üyelik Başvurusunda bulunan Yücel Yankol ve Tolga Önder’in üye olmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.

6. 22 Kasım 2014’te Elazığ’da Bölgesel Toplantı yapılmasına karar verildi.

7. Ulusal Kongre hazırlıkları görüşüldü. Gaziantep Bölgesel Toplantısı’nda Prof. Dr. Ahmet Çoker’inde katılımıyla programa son şeklinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

1. Feza Karakayalı, Eyüp Murat Yılmaz, Yiğit Mehmet Özgün, Mustafa Özsoy, Adnan Kuvvetli, Utku Özden, Baha Tolga Demirbaş’ın üyelik talepleri kabul edildi.

2. Pancreas dergisinin derneğimizle işbirliği teklifi görüşüldü. Konunun incelenmesi için Prof. Dr. Yaman Tekant görevlendirildi.

3. Erzurum bölgesel toplantısının 08 Kasım 2014 tarihinde yapılmasına karar verildi.

4. Prof. Dr. Ahmet Çoker tarafından, 2015'te yapılacak olan ulusal kongre ile ilgili bilgi verildi

5. Açılan kongre web sayfasının adres linkinin üyelere e-posta ile gönderilmesine karar verildi.

1- Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan Mehtap Dinç ve Mehmet Abdussamet Bozkurt’un üyelik taleplerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- 2015’te yapılması planlanan “12. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi ve 3. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Cerrahi Hemşireliği kongresi”ni düzenlemek amaçlı yapılan ihalede, katılan 5 firma içerisinden en iyi teklifi veren Serenas firması ile kongre organizasyonunun yapılmasına oy birliği ile karar verildi

3- Ekim 2014’te Gaziantep, Aralık 2014’te Erzurum’da bölgesel toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- 2015 kongresinin idari ve teknik şartnamesi oluşturuldu. Firmalara, 10 Mart 2014 tarihine kadar teklif verme süresi tanınmasına, oy birliği ile karar verildi.

2- 2015 kongresine ait ihalenin 13 Mart 2014 saat 10:00'da yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

3- Turgut İpek, Erkan Ziylan ve Tuğrul Kesici'nin yeni üyelik başvuruları, oy birliği ile kabul edildi.

4- Mayıs ayı Samsun Bölgesel Toplantısı'nın organizasyonunun koordinasyonu için Osman Abbasoğlu'nun görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

5- Haziran ayı Ankara Bölgesel Toplantısı'nın organizasyonunun koordinasyonu için Sedat Karademir’in görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6- Türk Gastroenteroloji Derneği ile birlikte pankreas hastalıklarına yönelik ortak bir e-öğrenme programı oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Bu konuda Abbott Firması'nın koşulsuz desteği ile web sitemizde bir eğitim sayfası açılması planlandı. Koordinasyonun sağlanması için Osman Abbasoğlu görevlendirildi.

7- 2013 kongresinin kesin hesap dökümü ve finansal raporu değerlendirilerek, oy birliği ile onaylandı.

Peritoneal Karsinomatoz Derneği ile bilimsel işbirliği yapılmasına, bu konuyu Ahmet Çoker’in yönetim kurulu adına koordine etmesine oy birliği ile karar verildi.

Veri birikimi çalışmaları doğrultusunda web sayfasına deneme amaçlı olarak koyulan “Türkiye’deki Safra Kesesi Taşı Olguları Tarama Çalışması” ve “HPB Tümörleri Taraması” iki anket gözden geçirildi. Gerekli düzenlemeler yapılıp, 1 Şubat tarihinden sonra, üyelere e-posta ile duyurulmasına oy birliği karar verildi.

Web sayfasına daha çok video konulması için çalışmalar yapılmasına ve çekim tekniklerinin iyileştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sapanca’da 2013 Mart ayında bölgesel toplantı düzenlenmesine ve toplantının organizasyonunun Fehmi Çelebi tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10 Mayıs 2013 tarihinde Yaman Tekant tarafından düzenlenen 7. European Digestive Surgery Mezuniyet Sonrası Kursu’na maddi destek verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul’da Prof. Dr. Ali Uras anısına düzenlenecek olan, “Kaybolan-Küçülen-Kimlik Değiştiren Karaciğer-Safra Yolları Kitleleri Çalıştayı” hazırlıkları gözden geçirildi. Toplantıya yabancı konuşmacı olarak Yuji Nimura’ya, derneğimizin onursal üyeliği ünvanının verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

2013 Ulusal Kongre çalışmaları gözden geçirildi.

Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Ceyhun Aydoğan, Gültekin Hoş, Muharrem Battal, Özgür Çavdaroğlu, Kıvanç Derya Peker, Mehmet Fatih Erol, Ömer Yoldaş, Ali Emre Atıcı, Tuğba Han Yılmaz, Ahmet Yalın İşcan, Muharrem Öztaş’ın üyeliklerinin kabulüne, yazılı olarak üyelikten ayrılma talebinde bulunan Atilla Soran’ın üyeliğinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bir sonraki toplantının 23 Şubat 2013 Cumartesi günü İzmir’de yapılmasına karar verildi.

1- Derneğe üyelik başvurusu yapan: Yusuf Yağmur, Selçuk Arslan, Kağan Karabulut, Şükrü Aslan, Erdem Karadeniz, Emrah Otan, Cemalettin Aydın, Ercan Korkut, Özgür Kemik, Bülent Güvendi, Ahmet Tekin, Fatma Ümit Malya, Ahmet Serdar Karaca, Ertuğrul Kargı, Azer İsmayilov, Zaza Iakobadze’nin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- 2015 yapılacak olan 12. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi için Prof. Dr. Ahmet Çoker’in başkan, Prof. Dr. Yaman Tekant’ın kongre genel sekreteri olmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Samsun, Gaziantep, Erzurum ve Ankara'da bölgesel toplantılar düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Dernek web sayfamız yönetiminin daha önceden olduğu gibi Prof. Dr. İlgin Özden tarafından sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi.

5- SGK ücretlendirme çalışmalarına katkı sağlamak üzere bir çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Kongrelerimizde dağıtılan ''Ali Menteş'' özel ödülünün, ailenin tercihi doğrultusunda bundan sonraki kongrelerde verilmemesine, 2013 kongresinde bu ödülü almaya hak kazanan çalışmaya ise dernek birincilik ödülüne eş miktardaki ödül tutarının dernek bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Safra yolu yaralanmalarında konsensus yönündeki bir çalışma ön hazırlığının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- Derneğimizin 13 Aralık 2013’te İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM toplantı salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkan: Osman Abbasoğlu, Başkan Yardımcısı: Yaman Tekant, Genel Sekreter: Metin Kapan, Muhasip Üye: Ahmet Balık, Üyeler: Aydın Alper, Sedat Karademir, Ünal Aydın olmasına karar verildi.

2- Muhasip Üye Ahmet Balık banka ile ilgili her türlü işlemi yapmaya münferiden yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Yaman Tekant para çekmeye yatırmaya banka ile ilgili her türlü işlemi yapmaya yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 12 Aralık 2013

1- 2011-2013 dönemi faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi yapıldı. Gelecek dönemde görev alacak Yönetim Kuruluna bir öneri raporu yazılmasına oy birliği ile karar verildi. Bu raporun halen devam eden projelerin özeti şeklinde hazırlanması planlandı.

1- Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 30 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 16'da, İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi, İSTEM toplantı salonunda saat 10’da yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 13 Aralık 2013 tarihinde aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak toplanmasına toplantının aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem

1. Açılış ve yoklama

2. Kongre başkanlık divanı seçimi

3. Saygı duruşu

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Tüzük değişikliği

9. Dilekler ve temenniler

10. Kapanış

2- Derneğimize üyelik müracaatında bulunan, Murat Karakoç, Yusuf Yücel, Ahmet Şeker, Serdar Topaloğlu, Umut Tüysüz, Asım Onur, Kubilay Dalcı, Mehmet Ali Yağcı, Ertan Bülbüloğlu, Atılgan Tolga Akçam, Abdullah Ülkü, Fahri Gökçal, Acar Tüzüner, Sevcan Alkan, Oğuzkaan Karatepe’nin üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 25 Ekim 2013

1- Kongre öncesi program hakkında kongre başkanı ve sekreteri genel durum, konuşmacılar, bütçe ve hazırlıklar konusunda bilgiler verdi.

2- Olağan Genel Kurul hazırlıkları görüşüldü.

3- Çalışma gruplarının faaliyetlerine devamı ve sürenin azlığı nedeniyle bu konuda bağlayıcı kararların gelecek yönetimde alınmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Avrupa HPB Cerrahi Kongresi için ev sahipliği amacıyla başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- 18 Ekim 2013’te vefat eden Haluk Demiryürek’in üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

1- Antalya’da yapılacak olan Ulusal HPB Cerrahi Kongresi esnasında üyelerimizden aidatı toplamak amaçlı hesabımızın bulunduğu ilgili bankadan mobil post cihazı kiralanmasına, işlemlerin yapılması ve post cihazının kullanılması hususunda Emrullah Recai Tosun’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Tolga Canbak, Ahmet Sami Akbulut, Önder Karabay, Ahmet Türkoğlu, Cihan Ağalar, Sedat Damar’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1. Ulusal kongre hazırlıkları gözden geçirildi.

2. Derneğe üyelik müracaatında bulunan Osman Uzunlu, Ömer Faruk Bük, Zülfü Arıkanoğlu, Selim Yiğit, Serpil Atasoy, Murat Kapan'ın üyelik başvuruları kabul edildi.

1. Web sitesi ortamında eğitim modülleri düzenlenmesine, bu çalışmaların Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

2. Kongrede yapılan konuşmaların DVD kaydı için teklif veren ticari kuruluşların tekliflerinin, kongre sözleşmemizde zaten böyle bir madde olması nedeniyle kabul edilmemesine oy birliği ile karar verildi.

3. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok merkezli çalışma (araştırma ve klinik) yapılması için, araştırma fonlarına başvuru yapılmasına, bu çalışmaların Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Pankreas enzimi replasmanı tedavisinde güncel standartlar konusunda bir kılavuz hazırlanmasına, bu çalışmanın Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

5. 11. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 2. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi kapsamında hazırlanan program taslakları görüşüldü.

6. Derneğe üyelik müracaatında bulunan Cebrail Akyüz, Muzaffer Önder Öner, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Emre Günay, Mikail Çakır, Salih Tosun, Ramazan Topçu, Cem Oruç, Semih Hot’un üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1-Türk Cerrahi Derneği’ne, Sanal Akademi’nin hepatopankreatobilier cerrahi konularının hazırlanması konusunda önerilerimizi içeren bir mektup yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Türk Cerrahi Derneği’nin eğitim DVD’si hazırlanması önerisi konusunda Başkan Ahmet Çoker’in görüşme yapmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Aytekin Başargan’ın safra kesesi cerrahisi sonrasında gelişen komplikasyonuna ilişkin görüş isteyen dilekçesi görüşüldü. Ahmet Çoker tarafından, dernek yönetim kurulu dışından üç kişilik bir bilirkişi heyeti kurarak, değerlendirme yapılmasını sağlamasına oy birliği ile karar verildi.

4-Tüm üyelere kongre hazırlıkları çerçevesinde “konuşmacı adayı deneyimi” ile ilgili e-posta gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

5-Derneğe üyelik müracaatında bulunan Hamit Ahmet Kabuli, Tufan Egeli, Zeynep Deniz Kozluklu’nun üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5-Ertuğrul Göksoy tarafından hazırlanan Onursal Üyelik Şartları İç Yönergesi oy birliği ile kabul edildi.

6-Japonya'dan Prof.Dr.Yuji Nimura'ya, 6 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan çalıştayda, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Onursal Üyelik Belgesi'nin verilmesine karar verildi.

1. Peritoneal Karsinomatoz Derneği ile bilimsel işbirliği yapılmasına, bu konuyu Ahmet Çoker’in yönetim kurulu adına koordine etmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Veri birikimi çalışmaları doğrultusunda web sayfasına deneme amaçlı olarak koyulan “Türkiye’deki Safra Kesesi Taşı Olguları Tarama Çalışması” ve “HPB Tümörleri Taraması” iki anket gözden geçirildi. Gerekli düzenlemeler yapılıp, 1 Şubat tarihinden sonra, üyelere e-posta ile duyurulmasına oy birliği karar verildi.

3. Web sayfasına daha çok video konulması için çalışmalar yapılmasına ve çekim tekniklerinin iyileştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Sapanca’da 2013 Mart ayında bölgesel toplantı düzenlenmesine ve toplantının organizasyonunun Fehmi Çelebi tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. 10 Mayıs 2013 tarihinde Yaman Tekant tarafından düzenlenen 7. European Digestive Surgery Mezuniyet Sonrası Kursu’na maddi destek verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6. 6 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul’da Prof. Dr Ali Uras anısına düzenlenecek olan, “Kaybolan-Küçülen-Kimlik Değiştiren Karaciğer-Safra Yolları Kitleleri Çalıştayı” hazırlıkları gözden geçirildi. Toplantıya yabancı konuşmacı olarak Yuji Nimura’ya, derneğimizin onursal üyeliği ünvanının verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7. 2013 Ulusal Kongre çalışmaları gözden geçirildi.

8. Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Ceyhun Aydoğan, Gültekin Hoş, Muharrem Battal, Özgür Çavdaroğlu, Kıvanç Derya Peker, Mehmet Fatih Erol, Ömer Yoldaş, Ali Emre Atıcı,Tuğba Han Yılmaz, Ahmet Yalın İşcan, Muharrem Öztaş’ın üyeliklerinin kabulüne, yazılı olarak üyelikten ayrılma talebinde bulunan Atilla Soran’ın üyeliğinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Bir sonraki toplantının 23 Şubat 2013 Cumartesi günü İzmir’de yapılmasına karar verildi.

1. Eskişehir ve Denizli programı görüşüldü.

2. Denizli toplantısının Ali Menteş adına olması öngörüldü.

3. Ulusal kongre programı ve davet edilecekler konuklar için çalışılıp son hali verildi. Davetler yanıt bekleniyor.

4. Web sitesi istatistikleri görüşüldü.

5. Endüstri ile sponsorluk amaçlı 18 Ekim'de toplantı yapılmasına karar verildi.

6. Derneğe üyelik müracaatında bulunan, İsmail Tuna Geldigitti, Mehmet Fatih Can, Pınar Sarkut, Oğuzhan Özsay, Deniz Balcı, Gökhan Ertuğrul, Enver Reyhan, Mehmet Velidedeoğlu, Rasim Farajov Mustafa Suphi Turgut, Rıza Özdemir’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1-Ulusal kongre hazırlıkları gözden geçirildi. Son bildiri gönderme tarihinin 8 Eylül 2013 olmasına ve değerlendirme sonuçlarının, en geç 23 Eylül 2013 günü ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Sitelerinde tıbbi toplantılara yer veren il sağlık müdürlüklerine, ulusal kongrenin duyurulması konusunda resmi başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
3-Ekim ayında (tercihen 10 Ekim 2012) ulusal kongreye katılacak firmalar ile toplantı yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
4-3 Kasım 2012’de Eskişehir’de yapılacak bölgesel toplantı için Sedat Karademir’in, 10 kasım 2012’de Denizli’de yapılacak olan bölgesel toplantı için Ahmet Çoker’in yönetim kurulu adına koordinasyon yapmasına, oy birliği ile karar verildi.
5-Prof. Dr Ali Uras anısına, 2 Mart 2013 tarihinde, İstanbul’da Kaybolan-Küçülen-Kimlik Değiştiren Karaciğer-Safra Yolları Kitleleri Çalıştayı yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
6-Web sayfasının Ayın Vakası ve Ayın Konuşması bölümlerinin sorumlusunun Sedat Karademir, tarihçe bölümü sorumlusunun Ertuğrul Göksoy olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 24 Mayıs 2012

1. 2013 yılında yapılacak olan ulusal kongrenin idari işleri ve bilimsel program hazırlıkları gözden geçirildi.

2. Web sitesinin Ayın Vakası bölümünün daha aktif hale getirilmesi için yapılabilecekler ele alındı. İlgin Özden'in, önerileri, sayfa sorumluları ile görüşmesine karar verildi.

1. Eskişehir’de yapılması planlanan bölgesel toplantının 3 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

2. Denizli’de yapılması planlanan bölgesel toplantının 10 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

3. Ulusal kongre çalışmaları hakkında Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay tarafından bilgi verildi ve kongre duyurusu için hazırlanan grafik çalışmaları incelendi.

4. Safra yolu yaralanmaları veri bankası çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Ahmet Çoker’in 2003’te oluşturulan şablonu örnek alarak hazırladığı taslak incelendi ve web sayfasında yayınlanmasına karar verildi.

5. Türk Tabipler Birliği, UDEK ve UYEK’e üyelik için müracaatta bulunulmasına mevzuat gereği gözlemci statüsünde katılınmasına karar verildi.

6. Hepatopankreatobilier cerrahi alanında yeterlilik için, IHPBA’nin müfredatının temel alınmasına, öncelikle ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilerek web sitesinden ilan edilmesine karar verildi.

7. Derneğe üyelik için müracaat eden Özgür Türk ve Erhun Eyüboğlu’nun üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

8. Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 24 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de 18. Ulusal Cerrahi Kongresi sırasında yapılmasına karar verildi.

1. 2013 yılında yapılması planlanan 11. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 2. Türk HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin, 6-10 Kasım 2013 tarihleri arasında, Antalya Belek Cornellia Diamond Oteli’nde yapılmasına, organizasyonunun PLAZA Turizm şirketi ile yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Eskişehir ve Denizli’de yapılması düşünülen bölgesel toplantıların, Eylül (Eskişehir Cerrahi Günleri’nin hemen sonrasında) ve Ekim aylarında gerçekleştirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

1. 11. Türk HPB Cerrahisi Kongresi düzenleme çalışmaları çerçevesinde üstlenici firmanın belirlenmesi için ulusal çapta 30 firmaya davet mektubu gönderildi. Gelen tekliflerden 14 tanesi incelendi ve hazır bulunan temsilcileri ile görüşüldü. Sunumlarının ardından 10 gün içinde karar açıklanmasına karar verildi.

2. Avrupa Cerrahi Kongresi'nin düzenleme kuruluna davet edilecek konumuz ile ilgili başlıklar görüşüldü.

3. Derneğimize üyelik müracaatında bulunan Bülent Kaya, Tamer Karşıdağ, Metin Kement’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

4. Yerel toplantılarda yeni tanıtım yönetmeliği çerçevesinde yapılacak düzenlemeler incelendi ve düzenleyici bir aracı şirket olmasına bunun da ulusal kongreyi düzenleyecek şirket olmasına karar verildi.

5. Medimagazin dergisinin derneğimizi tanıtım teklifi kabul edildi.

6. Safra yolu yaralanması ulusal sorgulama formunun, 2003 Avrupa HPB Kongresindeki maddeler esasında düzenlenmesine karar verildi.

1-Safra yolu yaralanmaları konusunda veri bankası oluşturulmasının ve bunun online veri girişi ile yürütülmesinin teknik yönleri, dernek web sitesinin sorumlusu olan Probiz firmasının yetkilisi ile görüşüldü, pilot çalışma yapılmasına karar verildi. Bu konudaki çalışmaları, Ahmet Çoker'in izlemesine ve yönlendirmesine karar verildi.

2-Trabzon bölgesel toplantısının Mart ayında, Eskişehir ve Denizli bölgesel toplantılarının Ekim ayı içinde yapılmasına karar verildi.

3-Trabzon'da yapılacak toplantının program taslağı üzerinde çalışıldı. Bu konudaki çalışmaları Osman Abbasoğlu'nun izlemesine ve yönlendirmesine karar verildi.

4-Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Derneği'nin, birkaç derneğin olanaklarını birleştirerek, aynı tarihte aynı yerde birbirinden bağımsız kongreler yapması teklifi, çok sayıda avantajına rağmen uygulama zorlukları sebebiyle uygun bulunmadı. Dernek adına cevabın Osman Abbasoğlu tarafından verilmesine karar verildi.

5-10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 2. Ulusal HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi'nin, ön düşünce olarak 8-10 Kasım,2013 tarihlerinde Antalya’da yapılmasına ve kongre düzenleme firmalarından resmi teklifler alınarak yer ve tarih konusunun kesinleştirilmesine karar verildi. Bu çalışmaların kongre başkanı Sadık Kılıçturgay ve genel sekreteri Sedat Karademir tarafından yürütülmesine karar verildi.

6-Web sitesinde problemli vakaların tartışılacağı bir forum açılmasına, forumun bir moderatör tarafından yönetilmesine karar verildi. Bu çalışmaların İlgin Özden tarafından yürütülmesine karar verildi.

7-Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 23 Şubat 2012 perşembe günü saat 16.00’da İzmir’de yapılmasına karar verildi.

1. 2013 yılında yapılacak olan 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi’nin başkanının Sadık Kılıçturgay, genel sekreterinin Sedat Karademir olmasına karar verildi. Hemşirelik Kongresi için ön görüşmeler yapılmasına karar verildi.

2. 2012 ilkbahar ve sonbahar bölgesel toplantıları için ön görüşmeler yapılmasına karar verildi.

3. Ülkemizden sınırlı sayıda merkezin katıldığı, karaciğer nakli (ELTR) ve karaciğer metastazları (LiverMetSurvey) veri bankalarına katılımın teşvik edilmesine karar verildi.

4. Daha önceki dönemlerde yapılmış olan ulusal veri bankası programının gözden geçirilmesi ve bir konuda (iatrojenik safra yolu yaralanmalarının tedavisi) pilot çalışma başlatılmasına karar verildi.

5. Web sayfasında başlığı mevcut olan ancak henüz işlevsel hale getirilmemiş olan vaka danışma hattının, forum formatında uygulamaya geçirilmesine karar verildi.

6. Hepatopankreatobilier cerrahi eğitimi çalışma grubu oluşturulmasına, IHPBA tarafından 2008 yılında kabul edilmiş olan müfredatın e-öğrenme ve Türkiye’deki merkezlerde uygulamalı eğitimin bileşik kullanılacağı bir süreç içinde tamamlanmasına olanak tanıyan bir program
hazırlanmasına karar verildi.

7. Türk Cerrahi Derneği’nin web sitesindeki Sanal Akademi’ye, genel cerrahlara yönelik hepatopankreatobilier cerrahi modüllerinin hazırlanması için Türk Cerrahi Derneği ile iletişime geçilmesine karar verildi.

8. Hepatopankreatobilier cerrahi alanında bilimsel çalışma yapacak genç hekimlerin projelerinin dernek tarafından desteklenmesi için detaylı bir program geliştirilmesine, Osman Abbasoğlu’nun bu konuda ön çalışma yapmasına karar verildi

1- Derneğimizin 19 Kasım 2011'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen 2011 Olağan Genel Kurul’u sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Başkan: Ahmet Çoker, Başkan yardımcısı: Osman Abbasoğlu, Genel Sekreter: İlgin Özden, Muhasip: Sadık Kılıçturgay, Üyeler: Aydın Alper, Ertuğrul Göksoy, Sedat Karademir olmasına karar verildi.

2- Derneğimize üyelik müracaatında bulunan İpek Çoban’ın üyeliğinin kabulüne, vefatı nedeniyle Emin Yılmaz User’in üyeliğinin iptaline karar verildi.

Yönetim Kurulu (isim sırasıyla)
Osman Abbasoğlu, Aydın Alper, Ahmet Çoker, Ertuğrul Göksoy, Sedat Karademir, Sadık Kılıçturgay, İlgin Özden

Denetleme Kurulu (isim sırasıyla)

Ali Emre, Yaman Tekant, Özgür Yağmur

1. Serenas Turizm Kongre hesapları incelendi. Firma ile görüşülerek bazı sözleşme dışı harcamalarda indirim yapılmasının talep edilmesine karar verildi.
2. 2011 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Kasım 2011 tarihinde İstanbul'da "Non Kolorektal Akciğer ve Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım" konulu bölgesel bir toplantı ile birlikte yapılmasına ve bölgesel toplantının İlgin Özden tarafından düzenlenmesine karar verildi.
3. Dernek web sayfası incelendi; başarılı gelişmelerin devamı için, web sitesini yöneten İlgin Özden'in bu görevi, gelecek yönetim kurulu döneminde de devam ettirmesinin önerilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 09 Nisan 2011

1. 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi değerlendirildi. Serenas Turizm ile kongre gelir ve giderlerinin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine karar verildi.
2. 5253 sayılı dernekler kanununun 19 maddesi ve dernekler yönetmeliğinin 84'üncü maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar dernek yönetim kurulu başkanı tarafından doldurularak Mülki İdare Amirliği'ne teslim edilmesi gereken beyanname hazırlandı ve İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim edilmesine karar verildi.
3. Derneğe üyelik için müracaat eden, İsmail Özsan, Sabri Selçuk Atamanalp, Mehmet İlham Yıldırgan, Tevfik Küçükkartallar, Tamer Çolakoğlu, Aziz Bora Karip, Alper Parlakgümüş, Manuk Norayili Manukyan, Mustafa Uygar Kalaycı, Erdal Polat, Erol Aksoy, Yaşar Doğan, Birkan Bozkurt, Kemal Erdinç Kamer, Sercan Büyükakıncak, Mete Dolapçı, Metin Yalçın, Mehmet Velidedeoğlu, Erol Vural, İlter Özer, Metin Ercan, Savaş Yakan, Özgür Ekinci, Süleyman Özkan Aksoy, Mücahit Özbilgin, Necmi Kurt, Sabahittin Aslan, M. Timuçin Aydın, Samet Yardımcı, Mehmet İlhan'ın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.
4. Bir sonraki toplantının 16 Haziran 2011'de yapılmasına karar verildi.

1. Şanlıurfa'da yapılması planlan bölgesel toplantının 04 Haziran 2011 tarihinde yapılmasına ve üyelere duyuru yapılmasına karar verildi.
2. 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi hazırlıkları görüşüldü. Osman Abbasoğlu ve İlgin Özden tarafından katılım ve bildiriler hakkında genel bilgiler verildi. Hemşirelik toplantısında Ümit Topaloğlu, Servet Karahan, Koray Topgül ve Yavuz Selim Sarı'dan konuşma yapmaları için davet yapılmasına karar verildi.
3. Yavuz Selim Sarı'nın kongre çantalarının içine "Pankreas Rezeksiyonu" ameliyatı videosunun cd'sinin konulması önerisi uygun görülmedi.
4. Zeynep Özkan, Ömer Faik Ersoy, Murat Başbuğ, Abdullah Kısaoğlu, Bünyami Özoğul, Derya Karakoç ve Ramazan Dönmez'in üyelik müracaatlarının kabulüne karar verildi.
5. Bir sonraki toplantının 09 Nisan 2011'de Antalya'da 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi bitiminde yapılmasına karar verildi.

1. Kongre için gelen bildiri ve posterlerin ön incelemelerinin Osman Abbasoğlu tarafından yapılarak, hakemlere yönlendirilmesine karar verildi.
2. Prof. Dr. Ali Menteş ödülünün, yönerge uygunsa, 3 kişiye verilmesine, Jale Menteş'in plaket vermek üzere davet edilmesine, web sitesine bu konu ile ilgili duyuru koyulmasına ve tüm üyelere e-mail ile duyurulmasına karar verildi. Bu sunumun, dernek masasında üyelerin dikkatine sunulmasının önerilmesine karar verildi.
3. Abdullah Özgönül tarafından gönderilen e-postada talep edilen Şanlıurfa'da bölgesel bir toplantı yapılması konusu görüşülerek Haziran ayının ilk haftasında yapılması konusunda yazışmaların yapılmasına karar verildi.
4. Bir sonraki toplantının 10 Mart 2011'de İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

1. Kongre hazırlıkları ve mali durum görüşüldü. Poster ve bildiri kabulüne başlanmasına, e-posta ile kongrenin üyelere hatırlatılmasına, 2. duyurunun 15 Ocak'ta basılmasına karar verildi.
2. Kongre programı taslağı görüşüldü gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi.
3. Hemşirelik kongresi programı Deniz Şelimen ve Nevin Kanan tarafından anlatıldı ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi.
4. 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi sırasında, Ali Menteş ödülü, en iyi serbest bildiri ve poster ödülleri verilmesine karar verildi.
5. Bir sonraki toplantının 4 Şubat 2011'de İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

1- 2011 ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü.
2- Cem İbiş ve Ömer Vedat Ünalp'in üyelik başvuruları oy birliği ile kabul edildi.

1- 2011 ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü.

1- Sonbaharda İstanbul’da yapılması planlanan bölgesel toplantının ( III. Hepato-Pankreato- Bilier Cerrahide Teknik Gelişmeler ve Uygulamalar Sempozyumu), 1-2 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

2- Dernek web sitesinin deneme yayınına açılmasına karar verilmiştir.

3- 10. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi ve 1. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin hazırlıklarına devam edilmiştir.

1-Ulusal kongre için başvuran şirketler arasında, en yüksek fiyat veren üç şirketin (Flaptour, Serenas ve Symcon) yetkilileri ile yüzyüze görüşüldü.

2-Ulusal kongrenin 7-9 Nisan,2011 tarihlerinde Antalya'da yapılmasına karar verildi.

3-Sonbaharda İstanbul'da yapılacak olan bölgesel toplantı ile ilgili gelişmeler konusunda Sayın Ümit Topaloğlu ile iletişime geçilmesine karar verildi.

4-Sonraki yönetim kurulu toplantısının 3 Temmuz, 2010'da (başlama saati 10:00), İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri'nde yapılmasına karar verildi.

1-2011'de yapılacak olan ulusal kongrenin ilkbaharda yapılmasına karar verildi.

2-Kongre düzenleme şirketlerinden, ulusal kongrenin İstanbul'da ve Antalya'da yapılmasına göre fiyat alternatifleri istenmesine karar verildi.

3-Sayın Sezai Yılmaz'dan ulusal kongrenin düzenlenmesi konusunda olumlu cevap alınamadığı için, Osman Abbasoğlu'nun kongre başkanı, İlgin Özden'in kongre genel sekreteri olmasına karar verildi.

1- a) Karaciğer metastazlarının tedavisi toplantısının 7 Mayıs 2010 Cuma günü İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmasına,

b) Web üzerinde yayın olanaklarının kullanılmasına,

c) Ekteki program taslağının ana hatlarıyla uygulanmasına ancak vaka sayısının 6 veya 8 ile sınırlanmasına,

d) Kurul üyelerinin 7 Nisan gününe kadar İlgin Özden’e tartışılacak vakalar için öneriler göndermesine

e) Konuşmacı ve oturum başkanı olarak aday gösterilen kişilerle, belirlenen sıraya göre görüşülmesine karar verildi.

2- Eylül 2010’da İstanbul’da Haydarpaşa Numune Hastanesi ekibinin yönetiminde yapılacak bölgesel toplantısı süreci hakkında bilgi verildi. Şimdiye kadar görüşmeler ile yürütülen sürecin yazılı belgeye dönüştürülmesine karar verildi.

3- 2011’de, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibinin yönetiminde yapılacak olan bölgesel toplantısı süreci hakkında bilgi verildi. Şimdiye kadar görüşmeler ile yürütülen sürecin yazılı belgeye dönüştürülmesine, Mayıs ayında İstanbul’da yapılacak toplantı sırasında düzenleme kurulundan genel bir plan sunmalarının istenmesine karar verildi.

4- Web sitesi çalışmaları ile ilgili bilgi verildi; üyelerin web sitesine koyulmak üzere bilimsel içerik göndermesine karar verildi.

5- Mali durum hakkında bilgi verildi.

6- Hepatopankreatobilier Cerrahi kitabının geleceği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Bu konunun gelecek toplantıda detaylı olarak ele alınmasına karar verildi.

7- Bir sonraki toplantının Mayıs 2010’da İstanbul’da yapılacak olan çalıştay sırasında yapılmasına karar verildi.

Çoğul/İleri Kolorektal Karaciğer Metastazlı Hastaya Yaklaşım Çalıştayı

(İTF İSTEM Salonundan Web Üzerinden Yayın)

Katılımcılara RCT listesi

Giriş konuşmaları

1- Çoğul ve/veya ileri kolorektal karaciğer metastazlı hastalarda neoadjuvan/adjuvan sitotoksik tedavi seçenekleri

20’

2- Kemoterapinin karaciğerde meydana getirdiği değişiklikler

10’

3- Karaciğerin işlevsel kapasitesinin ölçülmesi

10’

4- Çoğul ve/veya ileri kolorektal karaciğer metastazlı hastalarda cerrahın ‘alet çantası’

20’

5- Çoğul ve/veya ileri kolorektal karaciğer metastazlı hastalarda neoadjuvan/adjuvan biyolojik tedavi seçenekleri

30’

Vaka sunumları (ölen hastalar dışında, son girişimden sonra en az 18 ay izlemi olan hastalar alınacak, her sunucunun en az bir olumsuz sonuçlanan vaka örneği vermesi istenecek.)

1- a) Web sitesinin, Solvay sponsorluğunda ProBiz şirketine yaptırılmasına,

b) Sitenin sponsorluğunun, ön sayfadaki küçük bir logolu teşekkür ile hatırlanmasına,

c) Derneğin ana sponsorlarına ‘Endüstri bağlantıları’ ile ayrı bir sayfadan bağlantı verilmesine, bu sayede site içeriğinin, ‘reklamlara maruz kalmadan’ incelenmesine olanak verilmesine

d) Web sitesinin işletilmesinde Derneğe düşen sekreterlik görevinin Recai Tosun tarafından yürütülmesine karar verildi.

2- a) Türk HPB Dergisi’nin mevcut durumunun ve seyrinin uluslararası indekslere girmeye uygun olmadığına,

b) Derginin sadece elektronik ortamda ve vaka sunumları ağırlıklı bir iletişim ortamı olarak devam etmesine,

c) Ulusal Cerrahi Dergisi’nin, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği’nin de yayın organı olması için Türk Cerrahi Derneği ile iletişime geçilmesine karar verildi.

3- a) Ulusal kongrenin, hem rahat ulaşım hem geniş katılım hem de derneğe gelir getirme açısından avantajlı yerlerde yapılmasına (tercihen Antalya veya Kıbrıs)

b) Kongrenin mali sorumluluğunun dernek yönetim kurulu ve kongre düzenleme kurulu tarafından paylaşılmasına

c) Kongrenin bilimsel içeriğinin her seferinde farklı bir kurumun mensuplarının sorumluluğuna verilmesine

d) Dernek yönetim kurulunun çalışmaları izlemesi ancak kongre düzenleme kurulunun bilimsel içerik konusunda tam yetkili olmasına

e) Bir önceki kongrenin başkanının, kongre düzenleme kurulunun doğal üyesi sayılmasına

f) 2011 sonbahar aylarında yapılacak olan ulusal kongrenin, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi ekibi adına Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın kuracağı ve başkanlığını yapacağı kurul tarafından düzenlenmesinin teklif edilmesine karar verildi.

4- 19 Mart 2010’da Pankreas çalışma grubunun çekirdeğini oluşturma hedefiyle, Prof Dr Ahmet Çoker başkanlığında, Solvay İlaç sponsorluğunda, ‘Pankreas ve yetmezlikleri’ toplantısının yapılmasına karar verildi.

5- a) “ Yaygın İleri Kolorektal Karaciğer Metastazları” konusunda bölgesel bir toplantı yapılmasına Sponsorun Merck firması olmasına

b) Toplantının bilimsel sekreteryasının İlgin Özden tarafından yürütülmesine karar verildi.

6- Dernek Hesapları incelendi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19 uncu maddesi ve Dernekler Yönetmeliği'nin 84 üncü maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar dernek yönetim kurulu başkanları tarafından doldurularak mülki idare amirliğine teslim edilmesi gereken bilanço hazırlandı ve Recai Tosun tarafından İl Dernekler bürosuna teslim

1- Ulusal kongre hazırlıkları ayrıntılı olarak görüşüldü.

2- Deneysel HPB modelleri konulu bir webinar planlaması yapılmasına karar verildi.

3- Yandal Çalıştayı Webinarının program taslağı ve formatının son şeklinin olgunlaştırılması için İlgin Özden tarafından planlamanın yapılmasına ve Yönetim Kurulu’na bir sonraki toplantıda sunulması kararı alındı.

4- Uluslararası konuşmacılarla gerçekleştirilen webinar serisinin devam programı ve zamanlama konuları karara bağlandı.

5- Kongrede sunulması istenen veritabanı bilgileriyle ilgili olarak son gelişmeler görüşüldü.

6- Acar Tüzüner tarafından planlanan online Perihiler Kolanjiojarsinom kurs programı görüşüldü, tarih planlaması yapıldı.

7- Derneğimizin öncülüğünde yapılması planlanan prospektif oligometastatik pankreas kanserleri çalışmasının detayları tartışıldı ve Gürkan Öztürk tarafından son şeklinin verilmesine karar verildi.

8- Eğitim komisyonunda boşalan yer için üyelerimizden Alper Uğuz’a eğitim komisyonu üyeliği teklif edilmesine karar verildi.

9- Derneğimizin tanınırlığının arttırılması amacıyla Cem İbiş tarafından basın bülteni hazırlanarak uygun zamanda yayın kuruluşlarına gönderilmesine karar verildi.

10- Derneğimize üyelik müracaatında bulunan: Mustafa Dönmez, Birkan Birben, Nazmi Volkan Adsay, Emin Köse, Mehmet Emin Gönüllü, Mine Güllüoğlu, Sabahattin Destek, Orhun Çığ Taşkın, Veysi Hakan Yardımcı’nın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

11- Dernekler kanunu gereği DERBİS sistemine kayıt edilemeyen üyelerimizden, Tuğbay Tuğ, Gürel Neşşar, Mirjalil Seyidov kendi istekleri ile. Atilla Engin, Ayhan Koyuncu, Bülent Güleç, Cemalettin Camcı, Eşref Oğuz Özgür, Gökhan Söğütlü, Halil İbrahim Dural, Hasan Besim, Hüseyin Bülent Kurtul, Hüsnü Sönmez, İrfan Can, İsmail Ferhat, Mehmet Hakan Çevikel, Nilüfer Erverdi, Nusret Aras, Ömer Şakrak, Özer İlkgül, Selman Çavuşoğlu, Tuncer Karademir’in kendilerine ulaşılamaması ve aidat borçları nedeni ile üyeliklerinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- Öncelikle Eğitim Kurulu üyeleri de toplantıya dahil edildi ve her birinin tek tek görüş ve düşünceleri dinlendi. Eğitim kurulunun daha aktif ve etkin çalışabilmesi için gerekenler tartışıldı. Eğitim kurulunda halen boş olan yere atanmak üzere üye önerileri alındı. Bu konuda eğitim kurulundan sorumlu Ender Dulundu’ya oy birliği ile tam yetki verildi.

2- Webinar davetimize olumlu yanıt veren hepatopankreatobilier cerrahi uzmanlarının konu öncelikleri göz önüne alınarak zaman planlaması yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Ocak ayı içinde 2021 de pandeminin gidişatına göre netleştirilmek üzere İstanbul da Yönetim Kurulu toplantısı planlaması yapılmasına oy birliği ilekarar verildi.

1- Kongre programı adım adım ele alınarak konuşmacılar, konular, süreler konusunda ayrıntılı değerlendirme yapıldı.

2- Üyelerimizden Ahmet Çoker desteğiyle E-AHPBA’nın içinden alanında önde gelen hepatopankreatobilier cerrahi uzmanlarına webinar daveti gönderilmesine, yazışmaların Genel Sekreter Cem İbiş tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Eğitim kurulu üyelerinden Tonguç Utku Yılmaz’ın özel sebeplerden dolayı kuruldan istifa dilekçesi görüşülerek kabul edilmesi yönünde oy birliği ile karar verildi.

4- Yeni üyelik başvuruları değerlendirildi. Önder Canöz, Harun Tecir, Nilsu Damla Onur, Sezer Bulut, Önder Özcan, Adil Koyuncu’nun üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında eğitim kurulu ile yine zoom üzerinden bir araya gelinmesine karar verildi.

1- Kongre programı üzerinden finansman, davetli konuşmacılar, konular, web sitesi, zaman planlamaları ayrıntılı olarak ele alındı.

2- Derneğimizin önayak olarak kullanılmasını desteklediği veri tabanları ile ilgili yetkili kişiler, uyulacak kullanım sözleşmesi, verilerin bilimsel yayınlarda kullanımı ile ilgili olarak ayrıntılı olarak görüşüldü.

3- Eğitim toplantılarının canlandırılması konusunda karar alınarak 12 Aralık tarihinde yabancı konuşmacıların katılacağı webinarın Acar Tüzüner tarafından düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu tarafından ilk 1 yıl içinde yapılan faaliyetler ele alındı.

5- Yeni üyelik başvuruları değerlendirildi. Ahmet Cihangir Emral, Ali Kılıç, Burak Atar, Gökay Çetinkaya, Kamer Çorba Küçük, Mehmet Günay, Ramazan Yavuz, Saygın Altıner, Vahit Mutlu, Yasir Musa Kesgin’in üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1- Ulusal kongre program taslağı ayrıntılı olarak tartışıldı. Kongre hazırlıkları finansman detayları, sponsorluk anlaşmaları, yeni sponsorlar kazandırılabilmek için girişimler, ulusal veri bankası yasal hazırlıkları, yabancı konuk adayları, potansiyel konuşmacılar konusunda ayrıntılı değerlendirme yapıldı.

2- Eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak eğitim komisyonundan 5 Ekim itibariyle ayrıntılı planlama sunulması talep edildi.

3- Tanıtım kitapçığı basım faaliyetleri konusunda bilgi alındı.

4- Derneğin web üzerinden yapılan faaliyetleri için teknik altyapısının geliştirilmesi için sayın Recai Tosun’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Aidat ödemelerinin hatırlatılmasına yönelik aralıklı olarak mailing yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Özden ailesi tarafından verilen Prof. Dr. Kemal Özden Klinik Araştırma Bursu derneğimiz bünyesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu na danışılarak online toplantı taleplerine göre organizasyon yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan, Kadir Can Küçük, Özhan İnce, Akın Arif Demir, Abdullah Bahadır Öz, Mehmet Baykan, Tolga Dinç, Selma Beyeç, Cem Dönmez, Mehmet Ali Deneme, Mutlu Doğan, Şenol Emre, Bahar Canbay Torun, Sevilay Akalp’in üyeliklerinin kabulüne, kendi istekleri üzerine, Gülüm Altaca, İbrahim Halil Bilgel’in ve vefat etmeleri nedeni ile Ertan Tatlıcıoğlu, Tuncer Karpuzoğlu’nun üyeliklerinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- 2021 yılında yapılması planlanan ulusal kongre hazırlıklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımı yapıldı. Kongre program taslağı yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Oluşturulan bilimsel kuruldan yapılan dönüşler görüşüldü. Ağustos ayı sonunda program taslağının netleşmesi için “deadline” olarak kabul edildi. Kongre için firma tarafından hpb2021.net adresinin tescil edildiği bildirildi ve hazırlanan kongre amblemi-posteri taslağı üyelerin dikkatine sunuldu.

2- Ulusal veri bakası oluşturulması ile ilgili olarak üyelerimizden Ahmet Çoker, Ahmet Balık, Ekrem Kaya ve Sacit Çoban tarafından yapılan geri bildirimler görüşüldü. Dernek olarak konuyla ilgili veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlayacak web üzerinden veri giriş modülü için fiyat alınmasına karar verildi. Ulusal veritabanı yöneticilerine Temmuz ayı sonunda resmi davet mektubu gönderilmesine karar verildi.

3- Bölgesel toplantılarla ilgili olarak güncel durum görüşüldü. Covid-19 tedbirleri gereği planlanan toplantıların online olarak yapılması seçeneğinin ilgili kurumlarla (Aydın, Denizli, Gaziantep Tıp Fakülteleri Genel Cerrahi Klinik temsilcileri) görüşülmesi sonrasında bölgesel toplantıların amaçlanan yerel etkisine ulaşılmasının ancak klasik toplantı formatında yapıldığında mümkün olacağı kararına varılarak tedbirlerin tamamen kaldırılması sonrasında tekrar değerlendirilmesine karar verildi.

4- IHPBA’ya Türkiye den yeni üye kazandırılabilmesi amacıyla fon oluşturulmasına ve üyelerin bu amaçla desteklenmesine karar verildi.

5- Yeni üyelik başvuruları görüşüldü Mirjalil Seyidov, İlker Ermiş, Nurdan Altan’nın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

6- Ödenmemiş üye aidatlarının dernekler yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere uyumlu olarak daha sıkı kontrol edilmesine ve üyelerin konuyla ilgili bilgilendirilmesine karar verildi.

7- Derneğimizin görünürlüğünün arttırılmasına yönelik olarak üyelerimizin Türk HPB Cerrahi Derneğini sosyal medya hesapları üzerinden de takip etmelerine teşvik edilmesine karar verildi.

1- 2021 de yapılması planlanan ulusal kongre ile ilgili yapılan hazırlıklardaki son durum tüm ayrıntılarıyla görüşüldü. 20 Haziran sonrasında kongre program taslağının tamamlanarak değerlendirmeye açılmasına karar verildi.

2- Erzurum da yapılması planlanan ve COVİD salgını nedeniyle bir kez ertelenen E-AHPBA ile ortak düzenlenecek toplantıyla ilgili nihai takvimin en geç bir sonraki yönetim kuruluna kadar hem düzenlenen benzer toplantılarla ilgili akışlar hem de E-AHPBA’nın genel yaklaşımı dikkate alınarak şekillendirilmesine karar verildi.

3- Planlı fakat ertelenmek zorunda kalan bölgesel toplantıların yapılabilmesi amacıyla alternatif organizasyonlar ve yeni teknolojik altyapıların kullanılması konularının ayrıntılı araştırılmasına karar verildi.

4- HPB tümörleri ağ yapı projesiyle ilgili olarak mevcut mevzuat ve yönetmelikler dahilinde potansiyel olarak ortaya çıkabilecek teknik ve hukuki engellerin daha ayrıntılı irdelenmesine ve sonrasında konunun yönetim kurulu toplantısı gündemine tekrar alınmasına karar verildi.

5- KEPAN derneği tarafından önerilen ortak webinar faaliyeti oybirliğiyle kabul edildi.

6- HPB Cerrahi Eğitim Merkezi kriterleri için eğitim komisyonu tarafından hazırlanan taslak görüşülerek yönetim kurulu üyelerinin değerlendirilmesine sunulmasına karar verildi.

7- Dernek tanıtım kitapçığının son hali verilerek önce dernek sayfasından yayımlanmasına ve ilgili altyapı hazırlanarak basım maliyetlerinin araştırılmasına karar verildi.

8- Dernek üyelik başvuruları değerlendirildi. Başvuru formlarındaki eksiklikler giderildikten sonra bir sonraki yönetim kurulu toplantısında yeni başvurular hakkında karar verilmesi uygun görüldü.

9- Derneğimize üyelik için müracaat eden Murat Derebey’in üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1- Pandemi nedeni ile interaktif Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

2- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Fuat Atasoy, Tevfik Eker, Kıvılcım Cerit Karadeniz, Turan Kanmaz, Caner Doğan, İlhan Ece, Sezer Akbulut’un üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Dernek sekreteri Emrullah Recai Tosun’a 1 (bir) yıl süre geçerli dernek yetki belgesi çıkartılmasına

1- 2021 yılı içinde yapılması planlanan ulusal kongrenin organizasyon ihalesini kazanan firma ile yapılması gereken sözleşme coronavirüs pandemisi nedeniyle henüz imzalanmamış olmakla birlikte sözleşme üzerinde firma ile mutabık kalınarak yapılan son değişiklikler sonrası haliyle nisan ayı içinde imzalanarak sonuçlandırılması kararı alındı. Sözleşme imzalanması sonrasında büyük ölçüde tamamlanmış olan programın yönetim kuruluna sunularak onaylanması ardından yapılacak davetlerin yılsonundan önce gönderilmeye başlanmasına karar verildi.

2- Coronavirüs salgını nedeniyle 16 Nisan da beşincisi yapılması planlanan İstanbul HPB konseyinin fiziksel ortamda toplanılarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle dernek yönetim kurulu tarafından adı geçen toplantının online olarak gerçekleştirilmesi konusunda finansal destek sağlanmasına ve ilgili konsey organizatörlerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.

3- Yönetim kurulu üyelerimiz Ender Dulundu ve Acar Tüzüner dernek eğitim faaliyetlerinin salgın nedeniyle aksamaması adına online webinar düzenleme görev ve yetkisi verilmiştir.

4- Derneğimize yapılan burs başvuruları için bir başvuru takviminin belirlenmesine, web sitesinde ilan edilmesine ve üyelerimize mailing yoluyla bildirilmesine karar verilmiş olup başvuruların değerlendirilmesinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması beklenen gelir getirici faaliyetlerimizin ödemeleri sonrasına bırakılmasına karar verilmiştir.

5- Derneğimize yapılan yeni üyelik başvuruları görüşüldü. İsmail Zihni, Melih Can Gül, Mustafa Şentürk, Emre Bozkurt, Mustafa Orkan Ergün, Nazım Güreş, Meltem Koloğlu. Sezer Akbulut,  İlhan Ece, Caner Doğan'ın üyeliklerinin kabulüne karar verilmiştir.

6- Coronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak ertelenen 11 Nisan tarihinde E-AHPBA ile ortaklaşa Erzurum’da yapılması planlanan toplantının yeni belirlenecek olan tarihte de finansal olarak tümüyle desteklenmesine karar verilmiştir.

1- ​09-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan 15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin ihalesi yapıldı. İhaleye 3 firma katıldı. Kongre organizasyonunun, D EVENT firmasına yaptırılmasına, firmaya e-posta ile sözleşme hazırlaması için davet mektubu yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

2- ​2019 yılı beyannamesi hazırlandı. Yapılan beyanda, gelir ve giderlerin uygun olduğu, muhasebenin düzgün tutulduğu, beyanname maddelerinin tam ve gerçek beyan olduğu kaydedildi. Beyannamenin Dernekler Bürosu DERBİS’e girilmesine oy birliği ile karar verildi.

1- 15. Türk HPB Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmasına ve planlamaların bu yönde yapılabilmesi için firmalara davet ve akabinde ihale şartnamesinin sunulmasına oy birliği ile karar verildi

2- Ulusal kongremizin bilimsel içeriğinin planlanmasında ileri hepatopankreatobilier cerrahi konuları yanında özellikle rutin genel cerrahi uygulamalarındaki hepatopankreatobilier girişimler konularına da ağırlık verilmesine, ulusal boyutta HPB girişimleriyle ilgili olarak Türkiye verilerinin sunulmasına karar verildi.

3- Ülkemizde yapılan pankreas tümörü ameliyatları konusunda ulusal veri bankası oluşturulması amacıyla, kendisinin de olumlu görüşü ile üyelerimizden Ahmet Çoker’in başkanlığında bir çalışma grubu kurulmasına oy birliği ile karar verildi.i.

4- Gürkan Öztürk ve Muharrem Battal tarafından hazırlanan kongre bilimsel program taslağının bir sonraki toplantıda detaylarıyla ele alınmasına oy birliği ile kararı verildi.

5- Dernek tarafından belirlenecek şartlara göre dernek üyelerimizden talep edenlere çalıştıkları kurumlarla birlikte değerlendirilerek “karaciğer cerrahisi” ve “pankreas cerrahisi” için ayrı ayrı olmak üzere belirli süre için “mükemmeliyet merkezi”  madalyonu & ünvanı verilmesine ve ayrıntılı asgari şartların düzenlenerek web sayfasından ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Eğitim Kurulu tarafından “Eğitim Merkezleri” listesinin güncellenmesine karar verildi.

7- 2020 yılı için teklif edilen Çorum, Aydın, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul’da bölgesel toplantı ve kurslar düzenlenmesi önerilerinin kabul edilmesine ve yıl içinde yapılacak çeşitli planlamalarla düzenlenecek kurs ve toplantı sayısının arttırılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- IASGO tarafından ülkemizde düzenlenmesi planlanan aktivitelere derneğimizin ve üyelerimizin aktif katılımının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Derneğimiz tarafından basılmış olan HPB Cerrahisi kitabının dağıtım esaslarının ayrıntıları karara bağlandı dernek web sayfasından ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Derneğimize yurt dışı eğitim bursu için başvuruda bulunan üyelerimizden Op. Dr. Erçin Sönmez’in başvurusu değerlendirildi. Üyemizin Türk HPB Cerrahi Derneği “Yurt Dışı Eğitim Bursu” ile desteklenmesine oy birliği ile karar verildi.

11-  Yurt dışı Azerbaycan ve Gürcistan’da bölgesel toplantı organizasyonu için yerel kurum ve akademisyenler ile bağlantı kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Önceki yönetim kurullarının listelerinin dernek web sayfasına eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

13- “Ekteki geçici yönergeye uygun şekilde “Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu” oluşturulmasına  ve gelecek genel kurulda bu konuda tüzük değişikliği teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Diğer ulusal branş dernekleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine ve konuyla ilgili olarak dernek başkanı sayın İlgin Özden’in görevlendirilmesine karar verildi.

15- Dernek web sayfasında talepte bulunan kişiler ve kurumlar adına belirlenecek tarifeler üzerinden hepatopankreatobilier cerrahi alanında iş ilanları verilebilmesi için prensip kararı alındı.

16- Dernek web sayfasında, reklam içermemek kaydıyla, ayrı bir başlık altında sponsorlu bilimsel içerikler paylaşılabilmesi için prensip kararı alındı.

17- Yeni üye başvuruları karara bağlandı. Buna göre Onur İlhan, Mehmet Tokaç, Yücel Yüksel, Ercüment Gürlüler, Nidal İflazoğlu derneğimizin üyeleri olarak kabul edilerek kayıt işlemleri yapıldı..

 

Ek: Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu Geçici Yönergesi

1- Geçmişte dernek başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapmış üyelerden oluşur:

a) Kuruluş, güncel başkanın daveti ile gerçekleşir. 

b) Kurul oluşturulduktan sonra, Yönetim kurulundaki görev süresi biten her başkan, grubun doğal üyesi olur.

c) Görev süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda, Yönetim Kurulu’nun en az  5/7 çoğunluğu ile alınacak kararla, tekrar davet yapılabilir.

d) Danışma Kurulu üyesi, genel kurulda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilirse, Danışma Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

2- Çalışmalar, grubun en kıdemli üyesi tarafından koordine edilir. Bu yetki karşılıklı uzlaşma şartıyla, başka bir üyeye devredilebilir.  

3- Kurul üyeleri yılda en az iki sefer bir araya gelirler. Bunun dışındaki görüşmeler sanal ortamda yapılabilir. Güncel dernek başkanı toplantıya dinleyici olarak katılabilir.

4- Kararlar Yönetim Kurulu’na öneri niteliğinde olup en az % 70 çoğunlukla alınır. Gerekçeli yazılı görüş, varsa karşıt görüş yazıları ile beraber yönetim kuruluna iletilir. Kurumsal Belleğe Danışma Kurulu uygun görürse, tutanaklar dernek web sitesinde yayınlanır. 

5- Çalışma alanları şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu’nun danışma gereksinimi duyduğu, geçmişten geleceğe uzun bakış gerektiren konular hakkında yazılı görüş hazırlamak

b) Tüzük değişikliği önerileri hakkında yazılı görüş hazırlamak

c) Kurul üyelerinin gerekli  gördüğü konuları ele alarak, Yönetim Kurulu’na öneriler hazırlamak

d) 1989’dan itibaren dernek faaliyetleri ile ilgili her türlü belgenin toplanarak, sanal ortamda üyelere sunulmasını sağlamak (Gerekli teknik destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanacaktır)

1-İlgin Özden’in dernek başkanı olması sebebiyle boşalan Eğitim Kurulu üyeliğine, kendisinin de olumlu görüşü ile Mehmet Ali Uzun’un getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-2021 yılında yapılması planlanan 15. Türk HPB Cerrahi Kongresi’nin başkanının Gürkan Öztürk sekreterlerinden birinin Muharrem Battal olmasına oybirliği ile karar verildi. Kongre hazırlıkları ile ilgili ön çalışmaların başkan ve sekreter tarafından başlatılarak önümüzdeki toplantılarda ayrıntıların netleştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Eş zamanlı olarak yapılacak olan 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi için, Gürkan Öztürk’ün bu alanda çalışan meslektaşlarla iletişime geçmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Çok merkezli çalışmalardan sorumlu bir kurul kurulmasına, başkanlığına, kendisinin de olumlu görüşü ile Mert Erkan’ın getirilmesine, başkanın, bir yönerge taslağı hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmasına oy birliği ile karar verildi.

4-Derneğin yapacağı kurslardan Acar Tüzüner’in , bölgesel toplantılardan Ömer Vedat Ünalp’ın Yönetim Kurulu adına sorumlu olmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Geçmişte dernek yönetim kurulu üyeliği yapmış, ancak tüzük gereği tekrar görev alamayan kıdemli üyelerin, oluşturulacak Onur Kurulu’na davet edilmesine, işleyiş şeklinin Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki toplantıda karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

6--Dernek adına twitter adresi açılarak üyelerle online olarak haberleşilmesine, yerel ve bölgesel toplantıların duyurulmasına, Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası faaliyetlerinin paylaşılmasına ve HPB cerrahi alanındaki konuların takip edilmesine, bu amaçla Cem İbiş’in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-UEMS HPB board sertifikaları olan üyelerin E-AHPBA üyelik aidatlarının 1 defaya mahsus 2 yıllık süre için dernek tarafından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-HPB Cerrahi kitabının aidat borçlarını yatıran üyelere ücretsiz gönderilmesine, ayrıca sponsor desteği ile ücretsiz dağıtım, direk satış vb. seçeneklerinin araştırılmasına, işleyişin, Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki toplantıda netleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Derneğin yayın organı olarak bir dergi çıkarılması konusu görüşüldü. Derginin maliyeti, sürdürülebilirliği, editör ve editörler kurulu vb. konular hakkında Yönetim Kurulu tarafından gerekli araştırma yapılarak, bir sonraki toplantıda konunun tekrar gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Derneğin mali durumu görüşülerek, net varlığı yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Uluslararası proje formatına uygun çalışmalar için DEİK’in sunabileceği olanakların araştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

11-HPB cerrahi merkezlerinin eğitim ve sağlık hizmeti açısından eş yetkilendirilmesi ve bunun düzenli güncellenmesi konusunda Avrupa’nın gelişmiş ülkelerindeki durumun ve derneğimizin geçmişteki uygulamalarının buna uygunluğunun Cem İbiş tarafından araştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

12-Derneğe yeni üyelik müracaatında bulunan, Halit Ziya Dündar, Ulaş Karabay, Yetkin Özcabı, Serdar Aslan, Abdullah Oğuz, Fatih Sümer, Hüseyin Kerem Tolan’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Yeni yönetim kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  • Başkan: İlgin Özden
  • Başkan Yardımcısı: Gürkan Öztürk
  • Genel Sekreter: Abdil Cem İbiş
  • Muhasip: Muharrem Battal
  • Üyeler: Ender Dulundu, Ömer Vedat Ünalp, Acar Tüzüner

1-Kongre hazırlıkları yerinde görüşüldü. Serenas Turizm firması ile mali konular hakkında görüş birliğine varıldı. Kongre bitiminde firma ile sözleşme doğrultusunda hesap görülmesine oy birliğiyle karar verildi.

2-Kongre sırasında Christos Dervenis’e Onursal Üyelik , Osman Abbasoğlu’na teşekkür belgesi verilmesine karar verildi.

3-Yayın desteği başvurusunda bulunan Cihan Ağalar’ın başvurusunun uygun olduğuna, yapmış olduğu “The Predictive Ability of the Glasgow Prognostic Score and Variants in Both Deceased Donor and Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Cancer” isimli uluslararası yayın için 5000.TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi

4- 14. Ulusal HPB kongresinde daha önceki kongrelerde geleneksel olarak para ödülü verilen en iyi sözel bildiri, en iyi poster ve en iyi video sunumu sahiplerine ödül olarak “International Hepato-Pancreato-Biliary Association” (IHPBA) üyeliklerinin yapılarak bedellerinin dernek tarafından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Levent Kodal, Erkan Özkan, Muharrem Ergenç, Süleyman Çağlar Ertekin, Tevfik Kıvılcım, Şakir Karpuz, Doğan Erdoğan, Mümin Coşkun’un üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6-Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 11.00'da Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 22 Kasım 2019 tarihinde aynı yerde, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına ve toplantıda tüzük değişikliği yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1-Serenas Turizm Firması ile görüşülerek Kongre çalışmaları hakkında bilgi alındı. Aksaklıkların giderilmesi daha önce yapılan sözleşme doğrultusunda çalışmaların devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Kongre konuşmacı ve davetli misafirlerinin 80 kişi olduğu görüldü. Buna ilaveten dernek web sitesinden kongre katılım bursu talep eden asistanlarında dahil olduğu 10 hemşire ve 20 asistana kongre katılım destek bursu olarak, ücretsiz kayıtlarının ve konaklamalarının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Derneğimiz üyesi Bağcılar E.A.H Genel Cerrahi Doktoru Osman Bilgin Gülçiçek’in Şişli Hamidiye Etfal EAH’de Karaciğer-Pankreas_safra yolu eğitimi için destek başvurusunun dernek burs kurallarına uygun olmadığı için reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Yayın desteği başvurusunda bulunan Cihan Ağalar’ın başvurusunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Dr. Volkan incenin yaptığı seyahat desteği başvurusunun destek kriterlerine uygun olmadığı için reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Yaşar Subutay Peker, Seyyit Muhsin Sarıkaya, Rümeysa İlbar Tartar, Osman Şimşek, Murat Bulut Özkan, Kemal Peker, İsmail Gömceli, Fatih Özdemir, Ali Kaan Gökakın, Murat Urkan, Emin Lapsekili, Bülent Acunaş’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Ulusal kongre hazırlıkları gözden geçirildi. Program taslağı üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldı. Seranas Turizm şirketi ile mali konular görüşüldü. Ortak bir mutabakata varılarak mevcut sözleşme doğrultusunda kongrenin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Ahmet Çoker’in E-AHPBA üyelikleri ile ilgili görüşleri kendisinin de katılımı ile görüşüldü. Konunun Eğitim kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

3-HPB kitabı ile ilgili gelişmeler Osman Abbasoğlu’na soruldu. Kitap hazırlıklarının tamamlanmak üzere ve baskıya hazır olduğu bilgisi alındı. Kitabın Dünya Tıp Kitabevi’ne 1000 adet bastırılmasına, karşılığında 82.000 TL (seksenikibin lira) ödenmesine, Kongre sırasında 300 kitabın katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-Kist hidatik konusunda uzman görüşü çalışması hakkında Gürkan Öztürk bilgi verdi. 28 Eylül 2019 tarihinde Ankara Lokman Hekim Üniversitesi’nde “Karaciğer Kistik Ekinokokkozunda Güncel Tedavi Konsensus Toplantısı” adı altında panel düzenlenmesine, panelin konaklama, yol gideri, keypad hizmeti, katılanlara yemek vb. tüm giderlerinin Dernek tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Çevrimiçi konsey ve İngilizce web sitesine dair gelişmeler incelendi çalışmaların devamına karar verildi.

6- Derneğe yeni üyelik müracaatında bulunan Serdar Karakaş, Emre Bozdağ, Eray Kurnaz, Hilmi Anıl Dinçer, Murathan Erkent, Murat Baki Yıldırım’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Ulusal Kongre program taslağı üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bir sonraki toplantıda Kongre organizasyon şirketi Serenas Turizm ile mali konular hakkında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İngilizce web sitesi tasarımı ve maliyeti konusunda İlgin Özden tarafından bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi.

3-Osman Abbasoğlu’nun editörlüğündeki Hepato Pankreato Bilier Cerrahi kitabının ulusal kongreye kadar tamamlanarak kongre sırasında aidat borcunu ödeyen üyelere ücretsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-Dernek üyelerimizden Haluk Kiper’in 20 Şubat 2019’da vefatı nedeni ile üyelikten düşürülmesine, Nabil M. Naumah, Samir Hacıbabayev, Cavid Allahverdiyev’in Türkiye’de oturma izinlerinin bitmesi sebebi ile üyeliklerine son verilmesine, Şükrü Aktan, Mehmet Pekdemir, Hüdai Genç, Mehmet Ali Yerdel, Tevfik Küçükpınar, Faik Çelik, Hüseyin Şahin’in kendi istekleri ile üyeliklerinin son verilmesine, Dernek kayıtlarında güncel bilgileri olmadığı için kendilerine ulaşılamayan ve üye aidatları da ödenmemiş olan, Tolga Balkan, Ali Kara, Hasan Tarık Kırat, Abdullah Kılıç, Güner Serinkan, Ali Lokmanoğlu, Akın Özden, Nazif Erkan, İsmail Hamzaoğlu, Erhan Hamaloğlu, Adil Kartal, Atilla Ökten, Ali Yılmazcan, Samim Yılmaz, Mehmet Tunç Yaltı, Metin Belviranlı, Özdemir Aktan’ın üyeliklerinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- Ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü ve çalışmaların planlandığı şekilde devamına oybirliği ile karar verildi.

2- HPB kitabı ile ilgili gelişmeler görüşüldü ve çalışmaların planlandığı şekilde devamına oybirliği ile karar verildi.

3- Kist hidatik konusunda uzman görüşü çalışması ile ilgili gelişmeler Gürkan Öztürk tarafından anlatıldı. Çalışmanın son aşaması için Gürkan Öztürk’ün başkanlığında bir toplantı düzenlenmesine, toplantıya şehir dışından katılacak üyelerin seyahat masraflarının ve keypad gibi salon işletimi ile ilgili masrafların dernekçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İngilizce web sitesi çalışmaları hakkında İlgin Özden tarafından bilgi verildi. Konu ile ilgili deneyimli firmalarla görüşmelerin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Eğitim Kurulu’nun çalışmaları hakkında İlgin Özden tarafından bilgi verildi. Eğitim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda,

a)UEMS Board Sınavı’na başvuracak meslektaşlara, bir seferliğine 1000 TL seyahat desteği verilmesine,

b)Her bölgesel toplantıda, eğer yerel düzenleme kurulunun hazırladığı programda yoksa, en az bir uluslararası kılavuz-ortak görüş belgesi hakkında 15-20 dakikalık bir sunum yapılmasının istenmesine,

c)Radyoloji ve patoloji alanında çalışan meslek dernekleri ile işbirliği yapılarak radyoloji-cerrahi-makroskopik patoloji kursları düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Burs başvuruları değerlendirildi. Tutkun Talih’in başvurusunun burs kriterlerine uymaması nedeni ile reddedilmesine, Serdar Yormaz’ın burs başvurusunun da üyelik müracaatı aşamasında olduğundan dolayı bir sonraki toplantının gündeminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Erzincan Bölgesel Toplantısı’nın Haziran ayı sonunda yapılmasına, yol giderlerin bir kısmının Dernek tarafından karşılanmasına, toplantı organizasyonunun Gürkan Öztürk’ün başkanlığında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Volkan İnce, Tolga Kalaycı, İlyas Kudaş, Bora Barut, Serdar Yormaz’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi

9- Sadık Kılıçturgay ve İlgin Özden’in ulusal UEMS delegeliğinin devamına oy birliği ile karar verildi.

1- 2019’da yapılacak olan ulusal kongrenin programının taslağı görüşüldü. Kongre web sitesi incelendi. Çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi.

2-Ulusal kongrenin hemşirelik bölümü hakkında bilgilendirme yapıldı. Prof. Dr. Ali Uras anısına verilecek konferansın ortak oturum olmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Ulusal kongre için firmalarla sponsor toplantısının, Ocak ayı içerisinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-İlgin Özden’in başkanlığında çalışacak olan Eğitim Kurulu’nda, Ender Dulundu, Volkan İnce, Tonguç UtkuYılmaz ve Ümit Malya’nın görev almasına oy birliği ile karar verildi.

5-Azerbaycan’da yapılacak olan bölgesel toplantının programı görüşülmüş ve 23-24 Şubat , 2019 tarihlerinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Gürkan Öztürk’ün koordinatörlüğünde yürütülmekte olan kist hidatik alanında ulusal uzman görüşü çalışmalarının devam etmesine, bütün katılımcıların bir araya gelmesi gereken son toplantının masraflarının dernek tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Op. Dr. Tolga Önder’in Derneğimize e-posta ile gönderdiği burs talebi dilekçesinin, dernek mevzuatına uygun olmadığı gerekçesi ile reddedilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Zbox firması ile pankreas alanında webinar yapılmasına, çalışmanın Mehmet Fatih Can’ın sorumluluğunda yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Derneğe üyelik müracaatında bulunan Uğur Topal, Yılmaz Özdemir, İsmail Sert, İlker Abcı, Ahmet Korkut Belli, Fazilet Erözgen, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Hayri Mükerrem Cete’nin üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1-Ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü. Çalışmaların hızlandırılması ve konuşmacıların belirlenme işleminin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Ulusal kongrenin hemşirelik bölümünün hazırlıkları görüşüldü. Çalışmaların hızlandırılması ve konuşmacıların belirlenme işleminin tamamlanmasına karar verildi.

3-Eğitim Kurulu'na üye seçimi için adaylar önerildi. Kendileri ile konuşularak bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Ulusal kongre ile ILTS kongresinin birleştirilmesi teklifi oy birliği ile reddedildi.

5-Mersin, Hatay, Erzincan ve Azerbeycan bölgesel toplantılarının hazırlıkları görüşüldü. Hatay ve Erzincan toplantılarının iptal edilmesine, Mersin toplantısının 2 Mart 2019’da yapılmasına, Azerbeycan Toplantısı’nın daha ileri bir tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Hakkari'de bölgesel toplantı yapılması için hazırlıklara başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-E-AHPBA üyeliğinin teşvik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

1- Sayın Osman Abbasoğlu’nun editörlüğünü yaptığı Hepatopankreatobilier Cerrahi adlı kitabın hazırlıkları gözden geçirildi. Kitabın konu başlıklarının hazırlandığının ve bölüm yazarlarının belirlenmesi aşamasına gelindiğinin kayda geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-2019 kongresinin programı üzerinde ön görüşme yapıldı. Üyelerin önerilerini tercihen yazılı olarak iletmesine ve sonraki toplantıda detaylı görüşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Ali Uras'ı anma toplantısının hazırlıkları görüşüldü, çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi.

4- Eğitim Kurulu’na üye seçimi için, Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda ilgili kişilerle iletişime geçildikten sonra tekrar görüşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Aralık ayında Mersin'de gerçekleştirilmesi planlanan bölgesel toplantının, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları hakkında olmasına ve Mersin Bölgesel Cerrahi Grubu ile birlikte düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Azerbaycan, Erzincan ve Hatay toplantılarının hazırlıklarının tamamlanamaması nedeni ile bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

7-3 Kasım'da Antalya'da yapılacak olan 2. Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi kursunun hazırlıkları gözden geçirildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.

8-Ankara GATA'da düzenlenmesi planlanan kursun iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Üye aidatlarının online toplanması için Pleksus firmasına hazırlatılan modülün, dernek sekreterinin tüm üyelerin borçlarını sisteme girmesinden sonra kullanıma açılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Bilal Aslan’ın üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 3 Kasım’da Antalya’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1-Üyelerin aidatlarını ödemesinin kolaylaştırılması için, Pleksus firmasının hazırladığı modülün devreye alınmasına ve bu modülün kurulumu için firmanın talep ettiği 3000TL + KDV’nin ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 3 Ekim 2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde Bülent Aydınlı’nın sorumluğunda gerçekleştirilecek olan Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi Kursu’nun hazırlıkları gözden geçirilmiş ve oy birliği ile onaylanmıştır.

3- Prof. Dr. Ali Uras’ı anma toplantısının (Kötü Huylu Tümörü Taklit Eden Selim Hastalıklar/ Selim Hastalığı Taklit Eden Kötü Huylu Tümörler) 24 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4-Ankara GATA’da Mehmet Fatih Can’ın sorumluluğunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının, hazırlıkların henüz tamamlanamaması sebebiyle bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-2018 yılı Aralık ayında Mersin’de bölgesel toplantı düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6-2019 yılı Mart ayında Azerbeycan’da maddi sponsorluğu Ganja International Hospital’ın

üstlendiği bir bölgesel toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan bölgesel toplantının 2019 yılı Nisan ayında yapılmasına, konu ile ilgili düzenlemenin Gürkan Öztürk tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8-2019 yılı Haziran ayında Hatay’da bölgesel toplantı düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9-Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin hazırlık çalışmaları gözden geçirilmiş, program taslağının sonraki toplantıda ele alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10-Uluslararası bir bilimsel toplantıya katılmak isteyen İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Bartu Avcı’ya 3250 TL seyahat desteği verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11-Uluslararası akredite iki hepatopankreatobilier cerrahi merkezinde ileri eğitim almak için akseptans almış olan ve derneğimize burs başvurusu yapan Ela Ekmekçigil’e 30.000TL destek verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Karaciğer kist hidatiği alanında uzman görüşü oluşturmak için yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Web sitesinde elektronik ortamda yayınlanan HPB Olgu Dergisi’nin yayın hayatına son verilmesine, yerine “Ayın Vakası” bölümüne ağırlık verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14- Dernek web sitesinin İngilizce olarak da hazırlanıp güncel tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


15-Dernek üyeleri için 2019 Türk HPB Kongresi sırasında dağıtılacak şekilde üyelik sertifikası hazırlanmasına, bu konu ile ilgili Mehmet Fatih Can’ın sorumlu olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

16-Derneğe üyelik müracaatında bulunan Talha Sarıgöz’ün üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

17-Aşağıdaki Eğitim Kurulu Geçici Yönergesi oy birliği ile kabul edilmiştir:

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği

Eğitim Kurulu Geçici Yönergesi

 

1-Eğitim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından nitelikli çoğunlukla (en az 5/7) görevlendirilir ve görevden alınır.

2-Kurul, başkan dışında, dört üyeden oluşur. Başkan genel cerrahi uzmanlık eğitimi verilen bir kurumda çalışan, profesör titrine sahip bir öğretim üyesi olmalıdır. Üyelerin en az ikisi genel cerrahi uzmanlık eğitimi verilen bir kurumda çalışan doçent/profesör titrine sahip öğretim üyeleri olmalıdır.

3- Kurucu üyeler, istifa, görevden alınma v.b. olmadıkça 4 yıl süreyle görev yapar. Dört yıldan sonra, iki yılda bir, her seferde en fazla iki üyenin yerine yeni görevlendirmeler yapılır. Değişecek üyeler, kendi isteği ile ayrılma olmazsa, kura ile belirlenir.

4-İlk başkanı Yönetim Kurulu atar; ilk 4 yıldan sonra kurul üyeleri kendi aralarında başkan seçer.

5-Kurul akademik konularda Yönetim Kurulu’undan özerk olarak çalışır ancak Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kurul, faaliyetleri hakkında düzenli aralıklarla (en uzun 6 ay) Yönetim Kurulu’na bilgi verir ve Yönetim Kurulu’ndan , özellikle mali konularda onay alır. Yönetim Kurulu, dernek bütçesinden belli bir miktarı Eğitim Kurulu’nun kullanımına sunar ve Eğitim Kurulu’nun raporlarına göre harcama kalemlerine izin verir

6-Eğitim Kurulu’nun ana görevleri aşağıdadır. Ayrıca Yönetim Kurulu’nun verdiği diğer görevleri yürütür:

a) Dernek web sitesinde , düzenli olarak güncel tutulan bir e-öğrenme alanı kurmak

b) Dernek içinde ve gerekirse, dernekler arası işbirliği ile teorik ve uygulamalı eğitim toplantıları düzenlemek (Diğer derneklerle yapılacak ortak faaliyetler için Yönetim Kurulu’ndan onay alınması gerekir.)

c) Başka dernekler tarafından düzenlenen eğitim toplantılarını dernek web sitesinde duyurmak

d) Kliniklerin standart uygulamalarını içeren el kitabı uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamak

e) Üst uzmanlık (fellowship) eğitimi için başvuran merkezleri ölçütleri uyum açısından değerlendirmek ve sonucu Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak

f) Üst uzmanlık(fellowship) eğitimi alan kişilere, isterlerse, her kurumda bulunmayabilen çalışma alanları (örneğin karaciğer nakli, radyoembolizasyon, EUS) için rotasyon konusunda yardımcı olmak

g) Karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisinin bir konusunda bilgi ve beceri kazanmak için kısa süreli (1-6 ay) eğitim almak isteyen üyelere rotasyon yardımı yapmak

h) Gerekli temel eğitimi aldıktan sonra bazı ileri ameliyatları kurumlarında ilk defa yapacak meslektaşlara alanda aktif destek sağlamak

i)Karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi alanında çalışan, doktor dışındaki sağlık görevlileri için teorik ve uygulamalı eğitim toplantıları düzenlemek

7-Bu geçici yönerge ilk genel kurulda tartışmaya açılır ve son şekli dernek tüzüğüne dahil edilir.

1- 2019 Yılı Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin organizasyon ihalesini kazanan FTS Turizm Şirketi’nin vazgeçmesi üzerine ikinci sırada en yüksek teklifi veren firmanın yetkilileri ile görüşülmüş ve karşılıklı anlaşma sağlanması üzerine kongre organizasyonunun Serenas Turizm Firması tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Web sayfasında yapılacak değişiklikler, İlgin Özden tarafından Yönetim Kurulu’na sunuldu ve yapılan değişikliklerin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Yazılacak olan Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi kitabının editörlüğünün Osman Abbasoğlu’na teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kitabın hazırlanma-baskı ve dağıtım masraflarının tamamının dernek kaynaklarından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 15 Mart 2018 tarihli toplantıda kurulmasına karar verilen Eğitim Kurulu’nın hazırlanan yönergesine,HPB Cerrahi Eğitimi Programı(Fellowship) için müracaat eden merkezlerin değerlendirilmesi konusununun da eklenmesine, yönerge hazırlanana kadar, bu konuda Yönetim Kurulu’nun görev yapmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 3 Ekim 2018’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bülent Aydınlı’nın sorumluluğunda laparoskopik karaciğer cerrahisi konusunda uluslararası katılımlı bir kurs düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1- "HPB Olgu" dergisinin editörlüğünün Muharrem Battal tarafından yürütülmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2- 2017 yılında yapılan Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin hesapları görüşüldü. Topkon Turizm Şirketi’nin kalan bakiye 3500 Euro ödeyeceğini taahhüt ettiğinin belirtilmesi üzerine karşılıklı olarak hesapların kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 25 Mayıs’ta yapılacak olan "Laparoskopik HPB Cerrahi Pankreas Kursu" hakkında bilgi verildi. Türkçe ve İngilizce web sayfasının yayında olduğu, toplantı sırasında ameliyathaneden ve web üzerinden canlı yayın için firma finansının sağlandığı belirtildi. Kursun Dernek üyelerine e-posta yolu ile duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- FTS firmasının 2019 yılı Ulusal HPB Cerrahi Kongresi’nin organizatörlüğünden çekilmesi üzerine, daha önce ihaleye katılan firmalar ile tekrar görüşülmesine, gerekirse yeniden ihale yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Ekim ayında, Mehmet Fatih Can’ın sorumluluğunda, Ankara’da "HPB Cerrahisinde Yüksek Teknoloji Kullanımı" konulu bir toplantı düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Prof. Dr. Ali Uras’ın anısına düzenlenecek olan bilimsel toplantının, İlgin Özden’in sorumluluğunda gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Sabri Alper Karataş, Mehmet Gökçeimam, Recep Erçin Sönmez, Kamuran Cumhur Değer’in üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

1-Kayseri'de yapılacak olan bölgesel toplantının programı oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- Yazılacak olan Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi kitabı için editör seçimi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3-Karaciğer travmalarına yaklaşım konusunda genel cerrahlara uygulamalı kurs yapılması konusunda Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile işbirliği için görüşmeler başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4-HPB-olgu dergisinin güncel gereksinim ve olanaklara uygun şekilde tekrar düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Dernek çalışmalarının yürütülmesi için, bir diz üstü bilgisayar ve bir kamera alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6-Recai Tosun'un derneğin sekreterya işlerini yürütmesi için asgari ücretle istihdam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-2019 ulusal kongre ihalesini kazanan FTS Turizm Şirketi'nin, derneğimizin iktisadi işletme olması önerisinin reddedilmesine, gerekirse, tekrar ihale yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

1-Karaciğer kist hidatiği alanında ulusal bir uzman görüşü belgesi hazırlanması için Gürkan Öztürk’ün başkanlığında çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Karaciğer travmaları alanında, genel cerrahlara ülke çapında eğitim verilmesi için çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlk aşama olarak, bu alanda değerli çalışmalar yapmış olan Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile iletişime geçilmesi planlanmıştır.

3-Eğitim Kurulu oluşturulmasına ve başkanlığını İlgin Özden’in yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4-Kayseri'de yapılacak olan bölgesel toplantının programının son şeklinin belirlenmesi için, Mustafa Kerem'in, yerel düzenleme kurulu ile görüşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi kitabı yazılması için çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Mert Mahsuni Sevinç'in üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

- 2019 ulusal kongresi için ihale gerçekleştirilmiş ve yapılan çok yönlü değerlendirme sonrasında FTS Turizm Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 10 Mart 2018 Cumartesi günü yapılacak olan İstanbul Bölgesel Toplantısı'nın programı oy birliği ile onaylanmıştır.

- 23 Haziran 2018 Cumartesi günü, Kayseri'de bölgesel toplantı yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- Melih Akın'ın üyelik başvurusu oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 2019 yılında yapılacak ulusal kongrenin 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesine ve hazırlıkların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, kongre başkanı ve genel sekreteri ile çalışmak üzere, uzmanlar ve genç öğretim üyelerinden oluşan bir yürütme kurulu kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 2019'da yapılacak olan ulusal kongrenin şirket ihalesinin 26 Ocak 2018'de İstanbul'da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 17 Şubat 2018’de İzmir’de Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yapılacak olan “E-HPBA’nın Türki Cumhuriyetler Şubesi’nin Kurulması Çalıştayı’na yüksek katılım sağlanması için çalışma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Mart 2018’de İstanbul’da Muharrem Battal’ın koordinatörlüğünde bir bölgesel toplantı yapılmasına, Mayıs 2018’de Mustafa Kerem’in koordinatörlüğünde Ankara’da Canlı Yayınlı Minimal İnvazif Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Kursu düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- E-olgu dergisinin canlandırılması için Editör Tarkan Ünek ile detaylı toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Derneğin resmi yayın organı olan Türk Cerrahi Dergisi ile her aşamada işbirliğini güçlendirmek için Mustafa Kerem’in yetkililer ile görüşmeler yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- E-HPBA’daki üye sayımızın artması için, ulusal dernekle bileşik üyelik konusunda çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Ödenmemmiş aidatlar konusunda üyelere e-posta ile mesaj gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- Mustaf Uğur, Emre Karadeniz, Yavuz Savaş Koca, Özgür Palaz Ali, Türkmen Bahadır Arıkan, Pars Tunçyürek, Gökhan Yağcı, Ahmet Yılmaz, Yunus Dönder, Hülya Evrim, Harun Karabacak, lvi İsgandarov, Ramazan Kozan, Mevlüt Emre Karaahmetli, Engin Küçükdiler, Osman Bilgin, Arif Aslaner, Kemal Eyvaz, Tayfun Bilgiç, Bünyamin Gürbulak, Muhammet Ferhat Çelik, Yusuf Günay, Tutkun Talih‘in üyelik başvurularının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- Yeni yönetim kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan: Ahmet Balık, Başkan yardımcısı: Mustafa Kerem, Genel sekreter: İlgin Özden, Muhasip: Muharrem Battal, Üyeler: Mehmet Fatih Can, Metin Kapan, Gürkan Öztürk

- 2019 yılında yapılacak olan ulusal kongrenin başkanının Mustafa Kerem olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Web sitesinin sorumlusunun İlgin Özden olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Sonraki toplantının 22 Aralık 2017 Cuma günü İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 13. Türk HPB katılımcılarından 12 (oniki) kişiye 1000 (bin)’er lira destek verilmesine bu kapsamda Emre Karadeniz, Mehmet Can Aydın, Tuğba Balkaya, Belma Nalbant, Arda Işık, Gökalp Okut, Feyyaz Güngör, Mehmet Ali Melik, Metin Yalçın, Cumali Emir, Kürşat Dikmen, Salih Demircioğlu’na Kongre sonrası kayıtları kontrol edilerek 1000’er Lira ödenmesine karar verildi.

- 13. Türk HPB Kongresi esnasında Yönetim Kurulunca belirlenecek en iyi sözel bildirisi sahibine 3000 (üçbin) TL. ve en iyi poster bildirisi sahibine ödül olarak 1000 (bin) TL ödenmesine karar verildi

- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Özgür Bostancı, Ömer Ertürk Süleyman Çetinkünar, Osman Aydın, Mehmet Kılıç’ın Üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

- Derneğimiz olağan Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2017 tarihinde saat 11’de İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM toplantı salonunda yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının 24 Kasım 2017 tarihinde aynı yerde aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildi.

- Genel Kurul ilanının web sitemizde haberler bölümünde yayınlanmasına ve tüm üyelere e-posta ile duyurulmasına karar verildi.

- 2017 Ulusal Kongre programı görüşüldü. Sponsorluk başvuruları görüşüldü.

- Pankreas çalışmasının güncellenmesi tartışıldı.

- HPB Olgu Dergisi’nin sorumluluğuna Dr. Tarkan Ünek’in getirilmesine karar verildi.

- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Latif Yılmaz Alper Aytekin Ayhan Dinçkan’ın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

- 1-4 Kasım 2017 Ulusal HPB Kongresi konuları görüşüldü.

- E-AHPBA 2017 kongresinde “Extended right hepatectomy and VCI resection to achieve R0 resection of a VCI leiomysarcoma” başlıklı sunumu ile seyahat desteği için başvuran Dr. Çağrı Bilgiç’in talebi değerlendirildi. Sunumun poster ve vaka takdimi olması gerekçesiyle reddedilmesine karar verildi.

- Dr. Arda Işık’ın World Journal of Surgery’de yayınlanan “Metalloproteinases and their inhibitors in patients with inguinal hernia” başlıklı makalesi ile yaptığı yayın desteği başvurusu değerlendirildi. Konunun HPB Cerrahi ile ilgili olmaması nedeniyle talebin reddedilmesine karar verildi.

- Mersin Üniversitesi Genel Cerrahi AD’den Doç. Dr. Aydemir Ölmez’in Mersin’de “HPB Bening Hastalıkları” konulu bölgesel toplantı talebi görüşüldü. Dernek Genel Sekreteri Dr. Metin Kapan’ın ilgili kişiyle detaylar hakkında görüşmesine karar verildi.

- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Ahmet Burak Çiftçi, Aydın Aktaş, Murat Yiğiter, Binali Fırıncı, Mustafa Ufuk Uylaş, Remzi Kızıltan, Ersin Borazan, Ömer İleli, Ali Emre Akgün, Muammer Kaya ve Ali Kadir Değirmenci’nin üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1. Türk HPB Cerrahi Kongresi 2017 kapsamında yapılacak E-AHPBA Mezuniyet Sonrası Kursunun konusunun safra yolları cerrahisi olması kararlaştırıldı. Program ve konuşmacılar üzerinde çalışıldı.

2. Kongre programı ve davet edilecek konuşmacılar görüşüldü. Programın son şeklinin mezuniyet sonrası kurs programı ve yabancı konuklar kesinleştikten sonra verilmesi kararlaştırıldı.

3. Yine kongre sırasında düzenlenme olasılığı bulunan UEMS HPB cerrahi diploma sınavı için olası adaylar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

4. Oluşturulan veritabanı altyapısı ve başlatılan postoperatif pankreas fistüllerine etki eden faktörler konulu çalışma veri girişi yönünden Dr. Mert Erkan tarafından bilgilendirme yapıldı.

5. Mayıs ayında yapılacak Erzurum Bölgesel Toplantısının düzenlenmesi ile ilgili konular ve programı görüşüldü.  

6. Mayıs bülteninde Dokuz Eylül Tıp Fakültesi HPB Cerrahi Birimi’nin tanıtılmasına karar verildi. Aynı bültende ALPPS konusunda bir değerlendirme yazısına yer verilmesi kararlaştırıldı.

7. Dr. Yaman Tekant tarafından Şubat ayında Ankara’da Türk Cerrahi Derneği’nin düzenlediği yan dal dernekleri toplantısı hakkında bilgi verildi.

8. Üyelik müracaatında bulunan Fesih Doğan Yıldız, İlker Murat Arer, Murat Kuş, Nuri Emrah Göret, Cemil Yüksel, Samir Hacıbabayev, Elvan Onur Kırımker’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1. 5 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Katılımlı HPB Cerrahi Eğitim Standartları Çalıştayı” değerlendirildi. Türkiye’de uygulanacak standartlar ve eğitim merkezlerinin sahip olmaları gereken özellikler belirlendi. Dernek web sayfasında eğitim merkezleri için bir kayıt sistemi kurulmasına karar verildi.

2. 2017 yılı Ulusal Kongresi için yapılan sponsorluk toplantısı hakkında Yaman Tekant ve Ahmet Balık tarafından bilgi verildi.

3. Ertelenen Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın ilkbaharda yapılmasına karar verildi.

4. Yeni üyelik başvurusunda bulunan Sönmez Ocak, Aydın Yavuz, Serdar Çulcu, Nabil M. Naumah, Orhan Aslan’ın üyelik başvuruları kabul edildi.

1. Dernek web sayfasının işleyişi hakkında Yaman Tekant tarafından Yönetim Kurulu’na bilgi verildi.

2. Online yayınlanacak HPB Olgu Dergisi altyapı çalışmaları incelendi ve derginin yayın hayatına geçmesine karar verildi.

3. Pankreas veri tabanı çalışması son durumu hakkında Mert Erkan tarafından bilgi verildi.

4. 5 Kasım 2016 tarihinde yapılacak Eğitim Çalıştayı’nın toplantı programı tartışıldı.

5. Prof. Dr. İbrahim Barut’un mektubu görüşüldü ve konunun 5 Kasım Eğitim Çalıştayı’nda tartışılmasına karar verildi.

6. 13. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi, 4. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Hemşireliği kongresi programı gözden geçirildi.

7. Derneğe yeni üyelik başvurusunda bulunan, Mehmet Hamdi Sakarya, Murat Özgür Kılıç, Mehmet Keşkek, Mehmet Hamdi Sakarya, Erdem Barış Cartı, Utku Tantoğlu, İsmail Çalıkoğlu, Ferit Aydın, Ufuk Utku Göktuğ, Yusuf Sevim, Egemen Çiçek, Salim İlksen Başçeken, Can Konca, Yıldıray Yalçın, Mehmet Ali Koç, Hüseyin Onur Aydın, Mustafa Ümit Uğurlu, Selim Keçeoğlu Erman Aytaç ve Selami Ilgaz Kayıoğlu’nun üyelik başvuruları kabul edildi. Ancak Niyazi Emirov’un TC vatandaşı olmaması sebebi ile üyelik başvurusu reddedildi.

1. 24 Eylül 2016’da yapılacak Erzurum Bölgesel Toplantısı programı görüşüldü. Uygulanmasına karar verildi.

2. Web sayfamızda yayınlanan Dergi Kulübü bölümlerinin sorumluları belirlendi. Karaciğer ve nakil: Bülent Aydınlı ve Tarkan Ünek, Safra kesesi ve safra yolları: Yaman Tekant ve Ahmet Balık, Pankreas: Sadık Kılıçturgay ve Mert Erkan.

3. E-Bültenin gelecek sayıları görüşüldü. Tanıtılacak merkezler ve konular belirlendi.

4. Türk Gastroentoroloji Derneği ile işbirliğinin devamına karar verildi.

5. Mainz 2017 Avrupa Kongresi programında yer verilen Türk Oturumu’nun konusunun canlıdan karaciğer nakli olduğu teyit edildi.

6. 2017 Ulusal HPB Kongresi bilimsel programı görüşüldü. Ahmet Balık ve Mustafa Kerem tarafından program ve hazırlıklar konusunda bilgilendirme yapıldı, program taslağı oluşturuldu.

7. 05 Kasım 2016 HPB Cerrahi Eğitim Standartları Çalıştayı yapılmasına ve Temmuz ayı çerisinde HPB merkezlerinin de görüşleri alınarak toplantı için hazırlık yapılmasına karar verildi.

8. Veri tabanı çalışmaları doğrultusunda “Postoperatif Pankreas Fistüllerine Etki eden Faktörlerin Analizi” konulu çalışma için veri listesi hazırlandı. Pleksus firması tarafından programın oluşturulmasına karar verildi. Çalışmaya katılacak merkezler görüşüldü.

1. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde dağıtımı yapılacak HPB kongremiz duyurusunun formatı tartışıldı. Son halinin Yaman Tekant ve Ahmet Balık tarafından tamamlanmasına karar verildi.

2. Elektronik HPB Olgu dergisinin web sayfa hazırlığı gözden geçirildi. Formatı tartışıldı. Bölüm sorumluları saptandı. Hakem listesinin belirlenmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi.

3. Derneğimize Üyelik Müracaatında bulunan; Yiğit Mehmet Özgün, Çağrı Bilgiç, Mehmet Veysi Samsa, Barış Bayraktar, Ahmet Çağrı Büyükkasap, Çağrı Tiryaki, Murat Burç Yazıcı, Osman Çivil, Murat Alkan, Altan Aydın, Süleyman Atalay, Yunus Uzmay, Mehmet Uluşahin, Anar Aslanov’un üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

4. Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın 24 Eylül 2016 tarihinde yapılmasına karar verildi.

5. 2017 Ulusal HPB kongresinin ilk program planlaması yapıldı.

6. 2015 yılı beyannamesi hazırlandı. Gelir ve giderlerin uygun olduğu, muhasebesinin düzgün tutulduğu, beyanname maddelerinin tam ve gerçeğe uygun olduğu tespit edildi.

1. 2017 Ulusal Kongresi ihalesi yapıldı. En iyi teklifi veren TOPKON firması ile kongrenin yapılmasına karar verildi.

2. Derneğe üyelik başvurusunda bulunan Pınar Yazıcı, Coşkun Aydın, Kevser Uzunoğlu, Yusuf Murat Bağ, Hüseyin Göbüt, Harun Karabacak, Aydıncan Akdur, Ebru Hatice Ayvazoğlu Soy, Doğan Albayrak’ın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

3. Pankreas Hastalıkları Kitabı’nın web üzerinden form dolduran üyelere ücretsiz gönderilmesine karar verildi.

4. E-AHPBA Eximination Board ve Education Commity’e Yaman Tekant ve Sadık Kılıçturgay’ın katılmasına karar verildi.

5. Bir Önceki toplantıda belirlenen eğitim yayın seyahat burslarının kriterleri belirlendi.

1. Klinik ziyaretleri ve bölgesel merkezler oluşturma konusu görüşüldü. Bölgelerin tespiti için çalışma grupları oluşturuldu. Bu konuyla ilgili Sadık Kılıçturgay’ın görevlendirilmesine karar verildi.

2. Bölgesel toplantıların formatında değişiklik yapılması görüşüldü. Lokal konu ve konuşmacılara ağırlık verilerek forum tarzında oturumlar düzenlenmesine, Bölgesel toplantıların içerisine klinik ziyaretlerinin de ilave edilmesine karar verildi.

3. Eğitim desteği ve yayınlara teşvik konusu görüşülerek bir sonraki toplantıda kriterlerin belirlenmesine karar verildi.

4. 2017 HPB kongresinin 2017 Kasım ayında yapılmasına ve bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında ihale yapılmasına karar verildi.

5. 2021 Avrupa kongresinin Derneğimiz tarafından yapılması hususunda başvuruda bulunulmasına karar verildi.

6. Mert Erkan ve Sadık Kılıçturgay tarafından Pankreas Çalışma Grubu kurulmasına karar verildi.

7. Web sitesinin yenilenmesi hususunda karar alındı Bu Konuda Yaman Tekant görevlendirildi.

1. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısı sonucu görev dağılımı, Başkan: Yaman Tekant, Başkan Yardımcısı: Sadık Kılıçturgay, Genel Sekreter: Metin Kapan, Muhasip: Ahmet Balık, Üyeler: Mert Erkan, Bülent Aydınlı, Tarkan Ünek olmasına kara verildi.

2. 2017 Ulusal HPB kongresinin başkanının Ahmet Balık olmasına karar verildi.

1. Derneğimize üyelik Başvurusunda bulunan; Nurhak Aksungur, Kamil Pehlivanoğlu, Serdar Türkyılmaz, Mesut Yur, Özgür Akgül, Kürşat Yemez, Hasan Kesici, İskan Çallı, Feza Ekiz, Oğuzhan Sunamak, Tonguç Utku Yılmaz, Bülent Öztürk, Mahir Kırnap, İsmail Demiryılmaz, Arif Burak Çekiç, Azad Gazi Şahin’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

2. EAHPBA 2017 Kongresi için Hauke Lang’ın davet isteği görüşüldü. Kongrede Türk HPB Section için olumlu görüş bildirilmesine karar verildi.

3. İstanbul Gastroenteroloji Derneği’nin düzenlemek istediği “Pankreas Kanserleri” konulu sempozyum için istenen derneğimizin desteği konusu görüşüldü. Dernek olarak akreditasyon, logo kullanılması konusunda destek verilmeyeceğine sadece web sayfamızda duyuru yapılacağına karar verildi.

4. Marmara Üniversitesinin düzenlediği, Marmara Türk Japon Cerrahi ve Gastroenterohepatoloji Günleri Toplantısı’nın web sayfamızda duyurulması isteği kabul edildi.

5. Prof. Dr. Ahmet Çoker’in gündeme getirdiği, Avrupa HPB Derneği’nin Azerbaycan’da Türk HPB Derneği ile ortak toplantı düzenleme isteğinin söz konusu dernek tarafından tarafımıza resmi bir yazı ile başvurması durumunda değerlendirmeye alınmasına karar verildi.

6. Sivas Bölgesel toplantısı konusu görüşüldü. Organizasyonun tamamlandığı bilgisi verildi. Toplantının yapılmasına karar verildi.

7. “Pankreas Hastalıkları” Kitabı ile ilgili gelişmeler hakkında Osman Abbasoğlu tarafından bilgi verildi. Kitabın finansmanına dernek olarak destek verilmesine karar verildi.

1. Üyelik başvurusunda bulunan İhsan Burak Karakaya’nın başvurusu kabul edildi.

2. Yaman Tekant tarafından hazırlanan kongre düzenleme kılavuzu gözden geçirildi ve bunun web sitesine konulmasına karar verildi.

3. 25 Ekim 2015’te Sivas ve 6 Kasım 2015’te İzmir bölgesel toplantılarının yapılmasına karar verildi.

4. EAHPBA board sınavı yöneticisine, sınav uygulaması ile ilgili önerilerde bulunulmasına karar verildi.

5. Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği’nin Dünya Kongresi için destek talebi görüşüldü ve dernek olarak destek verilmesine karar verildi.

6. Türk HPB Derneği Genel Kurulu’nun 13 Kasım’da çoğunluk sağlanamazsa 20 Kasım 2015’te yapılmasına karar verildi.

7. Dernek web sitesinin İngilizce versiyonunun hazırlanması amacıyla ön çalışmaları yapmak için Prof. Dr. İlgin Özden’in görevlendirilmesine karar verildi

8. HPB cerrahi işgücü raporu hazırlamanın gerekliliği tartışıldı ve bu konudaki çalışmaların Prof. Dr. Sedat Karademir ile Prof. Dr. Ahmet Balık tarafından sürdürülmesine karar verildi (Ön çalışmalar yapıldıktan sonra projeye başlanıp başlanılmamasına kara verilecek).

1. 12. Ulusal HPB Kongresi mali hesapları gözden geçirildi ve onaylandı.

2. Mustafa Atabey, Deniz Gazioğlu, Aylin Acar, Şinasi Sevmiş, Timuçin Erol, Erkan Oymacı, Ali Önder Devay, Sertaç Usta, Mustafa Saraçoğlu, Deniz Atasoy, Server Sezgin Uludağ, Fatih Mutlu, Ulaş Sözener, Serdar Gümüş, Hasan Bostancı, Kürşat Dikmen, İbrahim Tayfun Şahiner, İsmail Yılmaz, İsmail Tırnova, Ardada Işık, Ufuk Mete Yıldız, Mehmet Erdal Ahatoğlu, Alper Yahya Gümüşoğlu, Servet Karagül, Ali Rıza Erdoğan, Berk Göktepe, Alp Yıldız, Oktay Karaköse, Murat Çan isimli üyelik başvuruları değerlendirildi ve dernek üyelikleri onaylandı.

3. Kongre düzenleme klavuzu hazırlanmasına karar verildi. Bu amaçla Yaman Tekant görevlendirildi.

4. E-AHPBA Yönetim Kurulu için Türkiye’den aday önerilmesine ve 2021 yılı kongresinin Türkiye’de yapılması için başvurulmasına karar verildi.

5. Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmasına karar verildi. Koordinasyonu için Yönetim Kurulu’ndan Ünal Aydın görevlendirildi.

1. 2014 yılı beyannamesi incelendi. Gelir ve giderler harcamalarının uygun olduğu, muhasebenin düzgün tutulduğu tespit edildi. Beyanname maddelerinin tam ve gerçek olduğu tespit edildi.

2. 12. ulusal HPB kongresi sırasında en iyi serbest bildiri ödülü olarak kazanan bildiri sahibine 2.000 (ikibin) TL verilmesine karar verildi.

1. Prof. Dr. Ahmet Çoker’in katılımı ile 2015 Ulusal HPB kongresinin son hazırlıkları görüşüldü.

2. Ela Ekmekcigil, İbrahim Tayfun Şahiner, İsmail Ertuğrul, Mesut Tez, Murat Gönenç, Gökmen Öztürk isimli yeni üyelik başvuruları değerlendirildi ve üyelikleri kabul edildi.

3. Cerrahi Enfeksiyon Derneği’nin “Cerrahi Enfeksiyon Buluşması” adlı toplantıya (6-7 Mart) derneğimizi temsilen bir üyenin katılması konusundaki talebi görüşüldü. Derneğimizi temsilen İstanbul’dan bir üyenin ilgili foruma katılmasına karar verildi.

4. EKMUT (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)’un uzlaşı toplantısına daveti görüşüldü. İşbirliği oluşturulması için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verildi.

5. Sivas Bölgesel Toplantısı talebi görüşülerek Ekim ayı içerisinde yapılması uygun bulundu. Kararın Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na bildirilmesine karar verildi. Bu toplantının Dernek içinden koordinasyonunun Prof. Dr. Ahmet Balık tarafından yapılmasına karar verildi.

6. EAHPBA Derneği’nin 23 Nisan’da ki toplantısına davet konusu görüşüldü. Avrupa HPB Derneği ile ilişkileri güçlendirmek açısından bu toplantıya katılımın uygun olacağına karar verildi. Kongreye Prof. Dr. Osman Abbasoğl’nun derneği temsilen katılması kabul edildi.

7. Üyelerimizden Niyazi Karagüven’in vefatı nedeni ile dernek üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

1. Web sayfasının sürdürülmesi için Probiz firması ile 575+KDV Liraya anlaşmaya varıldı.

2. ERCP kurslarının durumu tartışıldı.

3. Ulusal kongre hazırlıkları Prof. Dr. Ahmet Çoker’in katılımı ile tartışıldı. Dernek olarak kongreye 35 yaş altı 10 hekimin katılım ve konaklamalarının sponsorluğunun yapılmasına karar verildi.

4. Türk HPB Cerrahi Derneği çatısı altında Hemşirelik çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

5. Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan; Vüsal Aliyev, Elbrus Zerbaliyev, Hasan Topfedaisi, Ali Cihat Yıldırım, Yılmaz Polat, Hamdi Karakayalı, Yalçın Burak Kara, Hamit Sinan Hatipoğlu, Veysel Ersan, Ferhat Çay, Ahmet Bozdağ, Fadlı Doğan, Kenan Binnetoğlu’nun üyelikleri oy birliği ile kabul edildi.

6. TCD’nin Deneysel Araştırma Kongresi ile ilgili talebi görüşüldü. Yazıya cevap oluşturularak kongreye öneriler sunulmasına karar verildi.

7. HPB eğitimi için destek programları tartışıldı.

1. Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan; Mehmet Buğra Bozan, Fatih Erol, Necat Almalı, Kamil Gülpınar, Erdem Kınacı, Ersin Gürkan Dumlu, Mesut Sipahi, Mehmet Babür, Oktay Tosun, Ali Bora Üstünsoy, Hakan Ergücük, Mefkure Mine Kıvrak, Orhan Gözeneli, Fahrettin Yıldız, Ayşenur Gözen, Elmir Bayramoğlu, Mehmet Yavuz Çapan, Hasan Erkurt, Ahmet Orhan Gürer, Esin Şair, Hasan Bakır, Erol Sert, Mustafa Bağcı, Aziz Bulut, Fatih Taşkesen, Zübeyir Bozdağ, Aydemir Ölmez’in üyelikleri oy birliği ile kabul edildi.

2. Üyelere ulaşmak için SMS kullanımına karar verildi. Bu sistem altyapısı için Recai Tosun’a yetki verilmesine karar verildi.

3. 2015 Ulusal kongremiz ile ilgili sponsorluk ilişkileri tartışıldı. Sponsor katılımın artırımı için alınacak tedbirler tartışıldı.

4. Türkiye’de HPB cerrahisinin geleceği, eğitim yolları ve planlaması geniş olarak tartışıldı.

1. Pankreas akademisi görüşüldü, konuşmaların bitmek üzere olduğu ve sonrasında kitap yazılacağı bilgisi başkan tarafından verildi. Abbott firmasının sponsorluğunu üstlenmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Erzurum Bölgesel Toplantısı’nın tarih çakışmaları nedeniyle ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gaziantep toplantısı görüşüldü. Gaziantep Bölgesel Toplantısı’nın web sayfasında yayınlandığı bilgisi verildi. Toplantı programı üzerinde son değişiklikler yapıldı.

4. 9 Eylül Tıp Fakültesi Toplantısı, Compagnons Hépato-Biliaire 2019 toplantısının Türkiye’de yapılacağı ve Derneğimizinde bu toplantıya katılımının uygun olacağı toplantı programının Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu tarafından düzenleneceği bilgileri paylaşıldı.

5. Derneğe Üyelik Başvurusunda bulunan Yücel Yankol ve Tolga Önder’in üye olmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.

6. 22 Kasım 2014’te Elazığ’da Bölgesel Toplantı yapılmasına karar verildi.

7. Ulusal Kongre hazırlıkları görüşüldü. Gaziantep Bölgesel Toplantısı’nda Prof. Dr. Ahmet Çoker’inde katılımıyla programa son şeklinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

1. Feza Karakayalı, Eyüp Murat Yılmaz, Yiğit Mehmet Özgün, Mustafa Özsoy, Adnan Kuvvetli, Utku Özden, Baha Tolga Demirbaş’ın üyelik talepleri kabul edildi.

2. Pancreas dergisinin derneğimizle işbirliği teklifi görüşüldü. Konunun incelenmesi için Prof. Dr. Yaman Tekant görevlendirildi.

3. Erzurum bölgesel toplantısının 08 Kasım 2014 tarihinde yapılmasına karar verildi.

4. Prof. Dr. Ahmet Çoker tarafından, 2015'te yapılacak olan ulusal kongre ile ilgili bilgi verildi

5. Açılan kongre web sayfasının adres linkinin üyelere e-posta ile gönderilmesine karar verildi.

1- Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan Mehtap Dinç ve Mehmet Abdussamet Bozkurt’un üyelik taleplerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- 2015’te yapılması planlanan “12. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi ve 3. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Cerrahi Hemşireliği kongresi”ni düzenlemek amaçlı yapılan ihalede, katılan 5 firma içerisinden en iyi teklifi veren Serenas firması ile kongre organizasyonunun yapılmasına oy birliği ile karar verildi

3- Ekim 2014’te Gaziantep, Aralık 2014’te Erzurum’da bölgesel toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- 2015 kongresinin idari ve teknik şartnamesi oluşturuldu. Firmalara, 10 Mart 2014 tarihine kadar teklif verme süresi tanınmasına, oy birliği ile karar verildi.

2- 2015 kongresine ait ihalenin 13 Mart 2014 saat 10:00'da yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

3- Turgut İpek, Erkan Ziylan ve Tuğrul Kesici'nin yeni üyelik başvuruları, oy birliği ile kabul edildi.

4- Mayıs ayı Samsun Bölgesel Toplantısı'nın organizasyonunun koordinasyonu için Osman Abbasoğlu'nun görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

5- Haziran ayı Ankara Bölgesel Toplantısı'nın organizasyonunun koordinasyonu için Sedat Karademir’in görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6- Türk Gastroenteroloji Derneği ile birlikte pankreas hastalıklarına yönelik ortak bir e-öğrenme programı oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Bu konuda Abbott Firması'nın koşulsuz desteği ile web sitemizde bir eğitim sayfası açılması planlandı. Koordinasyonun sağlanması için Osman Abbasoğlu görevlendirildi.

7- 2013 kongresinin kesin hesap dökümü ve finansal raporu değerlendirilerek, oy birliği ile onaylandı.

Peritoneal Karsinomatoz Derneği ile bilimsel işbirliği yapılmasına, bu konuyu Ahmet Çoker’in yönetim kurulu adına koordine etmesine oy birliği ile karar verildi.

Veri birikimi çalışmaları doğrultusunda web sayfasına deneme amaçlı olarak koyulan “Türkiye’deki Safra Kesesi Taşı Olguları Tarama Çalışması” ve “HPB Tümörleri Taraması” iki anket gözden geçirildi. Gerekli düzenlemeler yapılıp, 1 Şubat tarihinden sonra, üyelere e-posta ile duyurulmasına oy birliği karar verildi.

Web sayfasına daha çok video konulması için çalışmalar yapılmasına ve çekim tekniklerinin iyileştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sapanca’da 2013 Mart ayında bölgesel toplantı düzenlenmesine ve toplantının organizasyonunun Fehmi Çelebi tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10 Mayıs 2013 tarihinde Yaman Tekant tarafından düzenlenen 7. European Digestive Surgery Mezuniyet Sonrası Kursu’na maddi destek verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul’da Prof. Dr. Ali Uras anısına düzenlenecek olan, “Kaybolan-Küçülen-Kimlik Değiştiren Karaciğer-Safra Yolları Kitleleri Çalıştayı” hazırlıkları gözden geçirildi. Toplantıya yabancı konuşmacı olarak Yuji Nimura’ya, derneğimizin onursal üyeliği ünvanının verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

2013 Ulusal Kongre çalışmaları gözden geçirildi.

Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Ceyhun Aydoğan, Gültekin Hoş, Muharrem Battal, Özgür Çavdaroğlu, Kıvanç Derya Peker, Mehmet Fatih Erol, Ömer Yoldaş, Ali Emre Atıcı, Tuğba Han Yılmaz, Ahmet Yalın İşcan, Muharrem Öztaş’ın üyeliklerinin kabulüne, yazılı olarak üyelikten ayrılma talebinde bulunan Atilla Soran’ın üyeliğinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bir sonraki toplantının 23 Şubat 2013 Cumartesi günü İzmir’de yapılmasına karar verildi.

1- Derneğe üyelik başvurusu yapan: Yusuf Yağmur, Selçuk Arslan, Kağan Karabulut, Şükrü Aslan, Erdem Karadeniz, Emrah Otan, Cemalettin Aydın, Ercan Korkut, Özgür Kemik, Bülent Güvendi, Ahmet Tekin, Fatma Ümit Malya, Ahmet Serdar Karaca, Ertuğrul Kargı, Azer İsmayilov, Zaza Iakobadze’nin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- 2015 yapılacak olan 12. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi için Prof. Dr. Ahmet Çoker’in başkan, Prof. Dr. Yaman Tekant’ın kongre genel sekreteri olmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Samsun, Gaziantep, Erzurum ve Ankara'da bölgesel toplantılar düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Dernek web sayfamız yönetiminin daha önceden olduğu gibi Prof. Dr. İlgin Özden tarafından sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi.

5- SGK ücretlendirme çalışmalarına katkı sağlamak üzere bir çalışma başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Kongrelerimizde dağıtılan ''Ali Menteş'' özel ödülünün, ailenin tercihi doğrultusunda bundan sonraki kongrelerde verilmemesine, 2013 kongresinde bu ödülü almaya hak kazanan çalışmaya ise dernek birincilik ödülüne eş miktardaki ödül tutarının dernek bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Safra yolu yaralanmalarında konsensus yönündeki bir çalışma ön hazırlığının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1- Derneğimizin 13 Aralık 2013’te İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM toplantı salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkan: Osman Abbasoğlu, Başkan Yardımcısı: Yaman Tekant, Genel Sekreter: Metin Kapan, Muhasip Üye: Ahmet Balık, Üyeler: Aydın Alper, Sedat Karademir, Ünal Aydın olmasına karar verildi.

2- Muhasip Üye Ahmet Balık banka ile ilgili her türlü işlemi yapmaya münferiden yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Yaman Tekant para çekmeye yatırmaya banka ile ilgili her türlü işlemi yapmaya yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 12 Aralık 2013

1- 2011-2013 dönemi faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi yapıldı. Gelecek dönemde görev alacak Yönetim Kuruluna bir öneri raporu yazılmasına oy birliği ile karar verildi. Bu raporun halen devam eden projelerin özeti şeklinde hazırlanması planlandı.

1- Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 30 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 16'da, İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi, İSTEM toplantı salonunda saat 10’da yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 13 Aralık 2013 tarihinde aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak toplanmasına toplantının aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem

1. Açılış ve yoklama

2. Kongre başkanlık divanı seçimi

3. Saygı duruşu

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Tüzük değişikliği

9. Dilekler ve temenniler

10. Kapanış

2- Derneğimize üyelik müracaatında bulunan, Murat Karakoç, Yusuf Yücel, Ahmet Şeker, Serdar Topaloğlu, Umut Tüysüz, Asım Onur, Kubilay Dalcı, Mehmet Ali Yağcı, Ertan Bülbüloğlu, Atılgan Tolga Akçam, Abdullah Ülkü, Fahri Gökçal, Acar Tüzüner, Sevcan Alkan, Oğuzkaan Karatepe’nin üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 25 Ekim 2013

1- Kongre öncesi program hakkında kongre başkanı ve sekreteri genel durum, konuşmacılar, bütçe ve hazırlıklar konusunda bilgiler verdi.

2- Olağan Genel Kurul hazırlıkları görüşüldü.

3- Çalışma gruplarının faaliyetlerine devamı ve sürenin azlığı nedeniyle bu konuda bağlayıcı kararların gelecek yönetimde alınmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Avrupa HPB Cerrahi Kongresi için ev sahipliği amacıyla başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- 18 Ekim 2013’te vefat eden Haluk Demiryürek’in üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

1- Antalya’da yapılacak olan Ulusal HPB Cerrahi Kongresi esnasında üyelerimizden aidatı toplamak amaçlı hesabımızın bulunduğu ilgili bankadan mobil post cihazı kiralanmasına, işlemlerin yapılması ve post cihazının kullanılması hususunda Emrullah Recai Tosun’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Derneğe üyelik müracaatında bulunan Tolga Canbak, Ahmet Sami Akbulut, Önder Karabay, Ahmet Türkoğlu, Cihan Ağalar, Sedat Damar’ın üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1. Ulusal kongre hazırlıkları gözden geçirildi.

2. Derneğe üyelik müracaatında bulunan Osman Uzunlu, Ömer Faruk Bük, Zülfü Arıkanoğlu, Selim Yiğit, Serpil Atasoy, Murat Kapan'ın üyelik başvuruları kabul edildi.

1. Web sitesi ortamında eğitim modülleri düzenlenmesine, bu çalışmaların Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yürütülmesine, oy birliği ile karar verildi.

2. Kongrede yapılan konuşmaların DVD kaydı için teklif veren ticari kuruluşların tekliflerinin, kongre sözleşmemizde zaten böyle bir madde olması nedeniyle kabul edilmemesine oy birliği ile karar verildi.

3. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok merkezli çalışma (araştırma ve klinik) yapılması için, araştırma fonlarına başvuru yapılmasına, bu çalışmaların Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Pankreas enzimi replasmanı tedavisinde güncel standartlar konusunda bir kılavuz hazırlanmasına, bu çalışmanın Ahmet Çoker’in koordinatörlüğünde yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

5. 11. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 2. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi kapsamında hazırlanan program taslakları görüşüldü.

6. Derneğe üyelik müracaatında bulunan Cebrail Akyüz, Muzaffer Önder Öner, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Emre Günay, Mikail Çakır, Salih Tosun, Ramazan Topçu, Cem Oruç, Semih Hot’un üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1-Türk Cerrahi Derneği’ne, Sanal Akademi’nin hepatopankreatobilier cerrahi konularının hazırlanması konusunda önerilerimizi içeren bir mektup yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Türk Cerrahi Derneği’nin eğitim DVD’si hazırlanması önerisi konusunda Başkan Ahmet Çoker’in görüşme yapmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Aytekin Başargan’ın safra kesesi cerrahisi sonrasında gelişen komplikasyonuna ilişkin görüş isteyen dilekçesi görüşüldü. Ahmet Çoker tarafından, dernek yönetim kurulu dışından üç kişilik bir bilirkişi heyeti kurarak, değerlendirme yapılmasını sağlamasına oy birliği ile karar verildi.

4-Tüm üyelere kongre hazırlıkları çerçevesinde “konuşmacı adayı deneyimi” ile ilgili e-posta gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

5-Derneğe üyelik müracaatında bulunan Hamit Ahmet Kabuli, Tufan Egeli, Zeynep Deniz Kozluklu’nun üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5-Ertuğrul Göksoy tarafından hazırlanan Onursal Üyelik Şartları İç Yönergesi oy birliği ile kabul edildi.

6-Japonya'dan Prof.Dr.Yuji Nimura'ya, 6 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan çalıştayda, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Onursal Üyelik Belgesi'nin verilmesine karar verildi.

1. Peritoneal Karsinomatoz Derneği ile bilimsel işbirliği yapılmasına, bu konuyu Ahmet Çoker’in yönetim kurulu adına koordine etmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Veri birikimi çalışmaları doğrultusunda web sayfasına deneme amaçlı olarak koyulan “Türkiye’deki Safra Kesesi Taşı Olguları Tarama Çalışması” ve “HPB Tümörleri Taraması” iki anket gözden geçirildi. Gerekli düzenlemeler yapılıp, 1 Şubat tarihinden sonra, üyelere e-posta ile duyurulmasına oy birliği karar verildi.

3. Web sayfasına daha çok video konulması için çalışmalar yapılmasına ve çekim tekniklerinin iyileştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Sapanca’da 2013 Mart ayında bölgesel toplantı düzenlenmesine ve toplantının organizasyonunun Fehmi Çelebi tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. 10 Mayıs 2013 tarihinde Yaman Tekant tarafından düzenlenen 7. European Digestive Surgery Mezuniyet Sonrası Kursu’na maddi destek verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6. 6 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul’da Prof. Dr Ali Uras anısına düzenlenecek olan, “Kaybolan-Küçülen-Kimlik Değiştiren Karaciğer-Safra Yolları Kitleleri Çalıştayı” hazırlıkları gözden geçirildi. Toplantıya yabancı konuşmacı olarak Yuji Nimura’ya, derneğimizin onursal üyeliği ünvanının verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7. 2013 Ulusal Kongre çalışmaları gözden geçirildi.

8. Derneğe üyelik müracaatında bulunan, Ceyhun Aydoğan, Gültekin Hoş, Muharrem Battal, Özgür Çavdaroğlu, Kıvanç Derya Peker, Mehmet Fatih Erol, Ömer Yoldaş, Ali Emre Atıcı,Tuğba Han Yılmaz, Ahmet Yalın İşcan, Muharrem Öztaş’ın üyeliklerinin kabulüne, yazılı olarak üyelikten ayrılma talebinde bulunan Atilla Soran’ın üyeliğinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Bir sonraki toplantının 23 Şubat 2013 Cumartesi günü İzmir’de yapılmasına karar verildi.

1. Eskişehir ve Denizli programı görüşüldü.

2. Denizli toplantısının Ali Menteş adına olması öngörüldü.

3. Ulusal kongre programı ve davet edilecekler konuklar için çalışılıp son hali verildi. Davetler yanıt bekleniyor.

4. Web sitesi istatistikleri görüşüldü.

5. Endüstri ile sponsorluk amaçlı 18 Ekim'de toplantı yapılmasına karar verildi.

6. Derneğe üyelik müracaatında bulunan, İsmail Tuna Geldigitti, Mehmet Fatih Can, Pınar Sarkut, Oğuzhan Özsay, Deniz Balcı, Gökhan Ertuğrul, Enver Reyhan, Mehmet Velidedeoğlu, Rasim Farajov Mustafa Suphi Turgut, Rıza Özdemir’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

1-Ulusal kongre hazırlıkları gözden geçirildi. Son bildiri gönderme tarihinin 8 Eylül 2013 olmasına ve değerlendirme sonuçlarının, en geç 23 Eylül 2013 günü ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Sitelerinde tıbbi toplantılara yer veren il sağlık müdürlüklerine, ulusal kongrenin duyurulması konusunda resmi başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
3-Ekim ayında (tercihen 10 Ekim 2012) ulusal kongreye katılacak firmalar ile toplantı yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
4-3 Kasım 2012’de Eskişehir’de yapılacak bölgesel toplantı için Sedat Karademir’in, 10 kasım 2012’de Denizli’de yapılacak olan bölgesel toplantı için Ahmet Çoker’in yönetim kurulu adına koordinasyon yapmasına, oy birliği ile karar verildi.
5-Prof. Dr Ali Uras anısına, 2 Mart 2013 tarihinde, İstanbul’da Kaybolan-Küçülen-Kimlik Değiştiren Karaciğer-Safra Yolları Kitleleri Çalıştayı yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
6-Web sayfasının Ayın Vakası ve Ayın Konuşması bölümlerinin sorumlusunun Sedat Karademir, tarihçe bölümü sorumlusunun Ertuğrul Göksoy olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 24 Mayıs 2012

1. 2013 yılında yapılacak olan ulusal kongrenin idari işleri ve bilimsel program hazırlıkları gözden geçirildi.

2. Web sitesinin Ayın Vakası bölümünün daha aktif hale getirilmesi için yapılabilecekler ele alındı. İlgin Özden'in, önerileri, sayfa sorumluları ile görüşmesine karar verildi.

1. Eskişehir’de yapılması planlanan bölgesel toplantının 3 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

2. Denizli’de yapılması planlanan bölgesel toplantının 10 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

3. Ulusal kongre çalışmaları hakkında Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay tarafından bilgi verildi ve kongre duyurusu için hazırlanan grafik çalışmaları incelendi.

4. Safra yolu yaralanmaları veri bankası çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Ahmet Çoker’in 2003’te oluşturulan şablonu örnek alarak hazırladığı taslak incelendi ve web sayfasında yayınlanmasına karar verildi.

5. Türk Tabipler Birliği, UDEK ve UYEK’e üyelik için müracaatta bulunulmasına mevzuat gereği gözlemci statüsünde katılınmasına karar verildi.

6. Hepatopankreatobilier cerrahi alanında yeterlilik için, IHPBA’nin müfredatının temel alınmasına, öncelikle ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilerek web sitesinden ilan edilmesine karar verildi.

7. Derneğe üyelik için müracaat eden Özgür Türk ve Erhun Eyüboğlu’nun üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

8. Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 24 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de 18. Ulusal Cerrahi Kongresi sırasında yapılmasına karar verildi.

1. 2013 yılında yapılması planlanan 11. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 2. Türk HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin, 6-10 Kasım 2013 tarihleri arasında, Antalya Belek Cornellia Diamond Oteli’nde yapılmasına, organizasyonunun PLAZA Turizm şirketi ile yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Eskişehir ve Denizli’de yapılması düşünülen bölgesel toplantıların, Eylül (Eskişehir Cerrahi Günleri’nin hemen sonrasında) ve Ekim aylarında gerçekleştirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

1. 11. Türk HPB Cerrahisi Kongresi düzenleme çalışmaları çerçevesinde üstlenici firmanın belirlenmesi için ulusal çapta 30 firmaya davet mektubu gönderildi. Gelen tekliflerden 14 tanesi incelendi ve hazır bulunan temsilcileri ile görüşüldü. Sunumlarının ardından 10 gün içinde karar açıklanmasına karar verildi.

2. Avrupa Cerrahi Kongresi'nin düzenleme kuruluna davet edilecek konumuz ile ilgili başlıklar görüşüldü.

3. Derneğimize üyelik müracaatında bulunan Bülent Kaya, Tamer Karşıdağ, Metin Kement’in üyeliklerinin kabulüne karar verildi.

4. Yerel toplantılarda yeni tanıtım yönetmeliği çerçevesinde yapılacak düzenlemeler incelendi ve düzenleyici bir aracı şirket olmasına bunun da ulusal kongreyi düzenleyecek şirket olmasına karar verildi.

5. Medimagazin dergisinin derneğimizi tanıtım teklifi kabul edildi.

6. Safra yolu yaralanması ulusal sorgulama formunun, 2003 Avrupa HPB Kongresindeki maddeler esasında düzenlenmesine karar verildi.

1-Safra yolu yaralanmaları konusunda veri bankası oluşturulmasının ve bunun online veri girişi ile yürütülmesinin teknik yönleri, dernek web sitesinin sorumlusu olan Probiz firmasının yetkilisi ile görüşüldü, pilot çalışma yapılmasına karar verildi. Bu konudaki çalışmaları, Ahmet Çoker'in izlemesine ve yönlendirmesine karar verildi.

2-Trabzon bölgesel toplantısının Mart ayında, Eskişehir ve Denizli bölgesel toplantılarının Ekim ayı içinde yapılmasına karar verildi.

3-Trabzon'da yapılacak toplantının program taslağı üzerinde çalışıldı. Bu konudaki çalışmaları Osman Abbasoğlu'nun izlemesine ve yönlendirmesine karar verildi.

4-Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Derneği'nin, birkaç derneğin olanaklarını birleştirerek, aynı tarihte aynı yerde birbirinden bağımsız kongreler yapması teklifi, çok sayıda avantajına rağmen uygulama zorlukları sebebiyle uygun bulunmadı. Dernek adına cevabın Osman Abbasoğlu tarafından verilmesine karar verildi.

5-10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 2. Ulusal HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi'nin, ön düşünce olarak 8-10 Kasım,2013 tarihlerinde Antalya’da yapılmasına ve kongre düzenleme firmalarından resmi teklifler alınarak yer ve tarih konusunun kesinleştirilmesine karar verildi. Bu çalışmaların kongre başkanı Sadık Kılıçturgay ve genel sekreteri Sedat Karademir tarafından yürütülmesine karar verildi.

6-Web sitesinde problemli vakaların tartışılacağı bir forum açılmasına, forumun bir moderatör tarafından yönetilmesine karar verildi. Bu çalışmaların İlgin Özden tarafından yürütülmesine karar verildi.

7-Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 23 Şubat 2012 perşembe günü saat 16.00’da İzmir’de yapılmasına karar verildi.

1. 2013 yılında yapılacak olan 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi’nin başkanının Sadık Kılıçturgay, genel sekreterinin Sedat Karademir olmasına karar verildi. Hemşirelik Kongresi için ön görüşmeler yapılmasına karar verildi.

2. 2012 ilkbahar ve sonbahar bölgesel toplantıları için ön görüşmeler yapılmasına karar verildi.

3. Ülkemizden sınırlı sayıda merkezin katıldığı, karaciğer nakli (ELTR) ve karaciğer metastazları (LiverMetSurvey) veri bankalarına katılımın teşvik edilmesine karar verildi.

4. Daha önceki dönemlerde yapılmış olan ulusal veri bankası programının gözden geçirilmesi ve bir konuda (iatrojenik safra yolu yaralanmalarının tedavisi) pilot çalışma başlatılmasına karar verildi.

5. Web sayfasında başlığı mevcut olan ancak henüz işlevsel hale getirilmemiş olan vaka danışma hattının, forum formatında uygulamaya geçirilmesine karar verildi.

6. Hepatopankreatobilier cerrahi eğitimi çalışma grubu oluşturulmasına, IHPBA tarafından 2008 yılında kabul edilmiş olan müfredatın e-öğrenme ve Türkiye’deki merkezlerde uygulamalı eğitimin bileşik kullanılacağı bir süreç içinde tamamlanmasına olanak tanıyan bir program
hazırlanmasına karar verildi.

7. Türk Cerrahi Derneği’nin web sitesindeki Sanal Akademi’ye, genel cerrahlara yönelik hepatopankreatobilier cerrahi modüllerinin hazırlanması için Türk Cerrahi Derneği ile iletişime geçilmesine karar verildi.

8. Hepatopankreatobilier cerrahi alanında bilimsel çalışma yapacak genç hekimlerin projelerinin dernek tarafından desteklenmesi için detaylı bir program geliştirilmesine, Osman Abbasoğlu’nun bu konuda ön çalışma yapmasına karar verildi

1- Derneğimizin 19 Kasım 2011'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen 2011 Olağan Genel Kurul’u sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Başkan: Ahmet Çoker, Başkan yardımcısı: Osman Abbasoğlu, Genel Sekreter: İlgin Özden, Muhasip: Sadık Kılıçturgay, Üyeler: Aydın Alper, Ertuğrul Göksoy, Sedat Karademir olmasına karar verildi.

2- Derneğimize üyelik müracaatında bulunan İpek Çoban’ın üyeliğinin kabulüne, vefatı nedeniyle Emin Yılmaz User’in üyeliğinin iptaline karar verildi.

Yönetim Kurulu (isim sırasıyla)
Osman Abbasoğlu, Aydın Alper, Ahmet Çoker, Ertuğrul Göksoy, Sedat Karademir, Sadık Kılıçturgay, İlgin Özden

Denetleme Kurulu (isim sırasıyla)

Ali Emre, Yaman Tekant, Özgür Yağmur

1. Serenas Turizm Kongre hesapları incelendi. Firma ile görüşülerek bazı sözleşme dışı harcamalarda indirim yapılmasının talep edilmesine karar verildi.
2. 2011 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Kasım 2011 tarihinde İstanbul'da "Non Kolorektal Akciğer ve Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım" konulu bölgesel bir toplantı ile birlikte yapılmasına ve bölgesel toplantının İlgin Özden tarafından düzenlenmesine karar verildi.
3. Dernek web sayfası incelendi; başarılı gelişmelerin devamı için, web sitesini yöneten İlgin Özden'in bu görevi, gelecek yönetim kurulu döneminde de devam ettirmesinin önerilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararları: 09 Nisan 2011

1. 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi değerlendirildi. Serenas Turizm ile kongre gelir ve giderlerinin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine karar verildi.
2. 5253 sayılı dernekler kanununun 19 maddesi ve dernekler yönetmeliğinin 84'üncü maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar dernek yönetim kurulu başkanı tarafından doldurularak Mülki İdare Amirliği'ne teslim edilmesi gereken beyanname hazırlandı ve İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim edilmesine karar verildi.
3. Derneğe üyelik için müracaat eden, İsmail Özsan, Sabri Selçuk Atamanalp, Mehmet İlham Yıldırgan, Tevfik Küçükkartallar, Tamer Çolakoğlu, Aziz Bora Karip, Alper Parlakgümüş, Manuk Norayili Manukyan, Mustafa Uygar Kalaycı, Erdal Polat, Erol Aksoy, Yaşar Doğan, Birkan Bozkurt, Kemal Erdinç Kamer, Sercan Büyükakıncak, Mete Dolapçı, Metin Yalçın, Mehmet Velidedeoğlu, Erol Vural, İlter Özer, Metin Ercan, Savaş Yakan, Özgür Ekinci, Süleyman Özkan Aksoy, Mücahit Özbilgin, Necmi Kurt, Sabahittin Aslan, M. Timuçin Aydın, Samet Yardımcı, Mehmet İlhan'ın üyeliklerinin kabulüne karar verildi.
4. Bir sonraki toplantının 16 Haziran 2011'de yapılmasına karar verildi.

1. Şanlıurfa'da yapılması planlan bölgesel toplantının 04 Haziran 2011 tarihinde yapılmasına ve üyelere duyuru yapılmasına karar verildi.
2. 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi hazırlıkları görüşüldü. Osman Abbasoğlu ve İlgin Özden tarafından katılım ve bildiriler hakkında genel bilgiler verildi. Hemşirelik toplantısında Ümit Topaloğlu, Servet Karahan, Koray Topgül ve Yavuz Selim Sarı'dan konuşma yapmaları için davet yapılmasına karar verildi.
3. Yavuz Selim Sarı'nın kongre çantalarının içine "Pankreas Rezeksiyonu" ameliyatı videosunun cd'sinin konulması önerisi uygun görülmedi.
4. Zeynep Özkan, Ömer Faik Ersoy, Murat Başbuğ, Abdullah Kısaoğlu, Bünyami Özoğul, Derya Karakoç ve Ramazan Dönmez'in üyelik müracaatlarının kabulüne karar verildi.
5. Bir sonraki toplantının 09 Nisan 2011'de Antalya'da 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi bitiminde yapılmasına karar verildi.

1. Kongre için gelen bildiri ve posterlerin ön incelemelerinin Osman Abbasoğlu tarafından yapılarak, hakemlere yönlendirilmesine karar verildi.
2. Prof. Dr. Ali Menteş ödülünün, yönerge uygunsa, 3 kişiye verilmesine, Jale Menteş'in plaket vermek üzere davet edilmesine, web sitesine bu konu ile ilgili duyuru koyulmasına ve tüm üyelere e-mail ile duyurulmasına karar verildi. Bu sunumun, dernek masasında üyelerin dikkatine sunulmasının önerilmesine karar verildi.
3. Abdullah Özgönül tarafından gönderilen e-postada talep edilen Şanlıurfa'da bölgesel bir toplantı yapılması konusu görüşülerek Haziran ayının ilk haftasında yapılması konusunda yazışmaların yapılmasına karar verildi.
4. Bir sonraki toplantının 10 Mart 2011'de İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

1. Kongre hazırlıkları ve mali durum görüşüldü. Poster ve bildiri kabulüne başlanmasına, e-posta ile kongrenin üyelere hatırlatılmasına, 2. duyurunun 15 Ocak'ta basılmasına karar verildi.
2. Kongre programı taslağı görüşüldü gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi.
3. Hemşirelik kongresi programı Deniz Şelimen ve Nevin Kanan tarafından anlatıldı ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi.
4. 10. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi sırasında, Ali Menteş ödülü, en iyi serbest bildiri ve poster ödülleri verilmesine karar verildi.
5. Bir sonraki toplantının 4 Şubat 2011'de İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

1- 2011 ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü.
2- Cem İbiş ve Ömer Vedat Ünalp'in üyelik başvuruları oy birliği ile kabul edildi.

1- 2011 ulusal kongre hazırlıkları görüşüldü.

1- Sonbaharda İstanbul’da yapılması planlanan bölgesel toplantının ( III. Hepato-Pankreato- Bilier Cerrahide Teknik Gelişmeler ve Uygulamalar Sempozyumu), 1-2 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

2- Dernek web sitesinin deneme yayınına açılmasına karar verilmiştir.

3- 10. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi ve 1. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nin hazırlıklarına devam edilmiştir.

1-Ulusal kongre için başvuran şirketler arasında, en yüksek fiyat veren üç şirketin (Flaptour, Serenas ve Symcon) yetkilileri ile yüzyüze görüşüldü.

2-Ulusal kongrenin 7-9 Nisan,2011 tarihlerinde Antalya'da yapılmasına karar verildi.

3-Sonbaharda İstanbul'da yapılacak olan bölgesel toplantı ile ilgili gelişmeler konusunda Sayın Ümit Topaloğlu ile iletişime geçilmesine karar verildi.

4-Sonraki yönetim kurulu toplantısının 3 Temmuz, 2010'da (başlama saati 10:00), İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri'nde yapılmasına karar verildi.

1-2011'de yapılacak olan ulusal kongrenin ilkbaharda yapılmasına karar verildi.

2-Kongre düzenleme şirketlerinden, ulusal kongrenin İstanbul'da ve Antalya'da yapılmasına göre fiyat alternatifleri istenmesine karar verildi.

3-Sayın Sezai Yılmaz'dan ulusal kongrenin düzenlenmesi konusunda olumlu cevap alınamadığı için, Osman Abbasoğlu'nun kongre başkanı, İlgin Özden'in kongre genel sekreteri olmasına karar verildi.

1- a) Karaciğer metastazlarının tedavisi toplantısının 7 Mayıs 2010 Cuma günü İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmasına,

b) Web üzerinde yayın olanaklarının kullanılmasına,

c) Ekteki program taslağının ana hatlarıyla uygulanmasına ancak vaka sayısının 6 veya 8 ile sınırlanmasına,

d) Kurul üyelerinin 7 Nisan gününe kadar İlgin Özden’e tartışılacak vakalar için öneriler göndermesine

e) Konuşmacı ve oturum başkanı olarak aday gösterilen kişilerle, belirlenen sıraya göre görüşülmesine karar verildi.

2- Eylül 2010’da İstanbul’da Haydarpaşa Numune Hastanesi ekibinin yönetiminde yapılacak bölgesel toplantısı süreci hakkında bilgi verildi. Şimdiye kadar görüşmeler ile yürütülen sürecin yazılı belgeye dönüştürülmesine karar verildi.

3- 2011’de, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibinin yönetiminde yapılacak olan bölgesel toplantısı süreci hakkında bilgi verildi. Şimdiye kadar görüşmeler ile yürütülen sürecin yazılı belgeye dönüştürülmesine, Mayıs ayında İstanbul’da yapılacak toplantı sırasında düzenleme kurulundan genel bir plan sunmalarının istenmesine karar verildi.

4- Web sitesi çalışmaları ile ilgili bilgi verildi; üyelerin web sitesine koyulmak üzere bilimsel içerik göndermesine karar verildi.

5- Mali durum hakkında bilgi verildi.

6- Hepatopankreatobilier Cerrahi kitabının geleceği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Bu konunun gelecek toplantıda detaylı olarak ele alınmasına karar verildi.

7- Bir sonraki toplantının Mayıs 2010’da İstanbul’da yapılacak olan çalıştay sırasında yapılmasına karar verildi.

Çoğul/İleri Kolorektal Karaciğer Metastazlı Hastaya Yaklaşım Çalıştayı

(İTF İSTEM Salonundan Web Üzerinden Yayın)

Katılımcılara RCT listesi

Giriş konuşmaları

1- Çoğul ve/veya ileri kolorektal karaciğer metastazlı hastalarda neoadjuvan/adjuvan sitotoksik tedavi seçenekleri

20’

2- Kemoterapinin karaciğerde meydana getirdiği değişiklikler

10’

3- Karaciğerin işlevsel kapasitesinin ölçülmesi

10’

4- Çoğul ve/veya ileri kolorektal karaciğer metastazlı hastalarda cerrahın ‘alet çantası’

20’

5- Çoğul ve/veya ileri kolorektal karaciğer metastazlı hastalarda neoadjuvan/adjuvan biyolojik tedavi seçenekleri

30’

Vaka sunumları (ölen hastalar dışında, son girişimden sonra en az 18 ay izlemi olan hastalar alınacak, her sunucunun en az bir olumsuz sonuçlanan vaka örneği vermesi istenecek.)

1- a) Web sitesinin, Solvay sponsorluğunda ProBiz şirketine yaptırılmasına,

b) Sitenin sponsorluğunun, ön sayfadaki küçük bir logolu teşekkür ile hatırlanmasına,

c) Derneğin ana sponsorlarına ‘Endüstri bağlantıları’ ile ayrı bir sayfadan bağlantı verilmesine, bu sayede site içeriğinin, ‘reklamlara maruz kalmadan’ incelenmesine olanak verilmesine

d) Web sitesinin işletilmesinde Derneğe düşen sekreterlik görevinin Recai Tosun tarafından yürütülmesine karar verildi.

2- a) Türk HPB Dergisi’nin mevcut durumunun ve seyrinin uluslararası indekslere girmeye uygun olmadığına,

b) Derginin sadece elektronik ortamda ve vaka sunumları ağırlıklı bir iletişim ortamı olarak devam etmesine,

c) Ulusal Cerrahi Dergisi’nin, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği’nin de yayın organı olması için Türk Cerrahi Derneği ile iletişime geçilmesine karar verildi.

3- a) Ulusal kongrenin, hem rahat ulaşım hem geniş katılım hem de derneğe gelir getirme açısından avantajlı yerlerde yapılmasına (tercihen Antalya veya Kıbrıs)

b) Kongrenin mali sorumluluğunun dernek yönetim kurulu ve kongre düzenleme kurulu tarafından paylaşılmasına

c) Kongrenin bilimsel içeriğinin her seferinde farklı bir kurumun mensuplarının sorumluluğuna verilmesine

d) Dernek yönetim kurulunun çalışmaları izlemesi ancak kongre düzenleme kurulunun bilimsel içerik konusunda tam yetkili olmasına

e) Bir önceki kongrenin başkanının, kongre düzenleme kurulunun doğal üyesi sayılmasına

f) 2011 sonbahar aylarında yapılacak olan ulusal kongrenin, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi ekibi adına Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın kuracağı ve başkanlığını yapacağı kurul tarafından düzenlenmesinin teklif edilmesine karar verildi.

4- 19 Mart 2010’da Pankreas çalışma grubunun çekirdeğini oluşturma hedefiyle, Prof Dr Ahmet Çoker başkanlığında, Solvay İlaç sponsorluğunda, ‘Pankreas ve yetmezlikleri’ toplantısının yapılmasına karar verildi.

5- a) “ Yaygın İleri Kolorektal Karaciğer Metastazları” konusunda bölgesel bir toplantı yapılmasına Sponsorun Merck firması olmasına

b) Toplantının bilimsel sekreteryasının İlgin Özden tarafından yürütülmesine karar verildi.

6- Dernek Hesapları incelendi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19 uncu maddesi ve Dernekler Yönetmeliği'nin 84 üncü maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar dernek yönetim kurulu başkanları tarafından doldurularak mülki idare amirliğine teslim edilmesi gereken bilanço hazırlandı ve Recai Tosun tarafından İl Dernekler bürosuna teslim edilmesine karar verildi.

1. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkan, Aydın Alper, Başkan yardımcısı, Kamil Yalçın Polat, Genel Sekreter İlgin Özden, Muhasip, Sadık Kılıçturgay, üyeler, Osman Abbasoğlu, Sedat Karademir, Ahmet Çoker olmasına karar verildi.

2. Derneğimizin muhasip üyesi Sadık Kılıçturgay, tek başına bankaya hesap açmaya, para yatırıp çekmeye, interaktif bankacılık işlemleri yapmaya, banka ile ilgili her türlü işlemi yapmaya, münferiden yetkilidir.

 

edilmesine karar verildi.

1. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkan, Aydın Alper, Başkan yardımcısı, Kamil Yalçın Polat, Genel Sekreter İlgin Özden, Muhasip, Sadık Kılıçturgay, üyeler, Osman Abbasoğlu, Sedat Karademir, Ahmet Çoker olmasına karar verildi.

2. Derneğimizin muhasip üyesi Sadık Kılıçturgay, tek başına bankaya hesap açmaya, para yatırıp çekmeye, interaktif bankacılık işlemleri yapmaya, banka ile ilgili her türlü işlemi yapmaya, münferiden yetkilidir.