TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: Derneğin adı “Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği”dir. Merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2: Derneğin amacı, Karaciğer-pankreas-safra yolları cerrahisinin gelişmesine yardımcı olmaktır.

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3: Karaciğer-pankreas-safra yolları cerrahisinin gelişmesine yardımcı olmak çerçevesinde,

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 4: Dernek, tıp alanda faaliyet gösterir

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 5: Derneğin ilk kurucuları, hepsi T.C uyruklu aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.

  Adı Soyadı: Baba Adı: Doğum tarihi ve yeri: Mesleği: Ev adresi:
1 Prof. Dr. Orhan Arıoğul Ali Galip 1940 Ankara Doktor Zincirlikuyu Cad. No: 72/6 Ortaköy/İstanbul
2 Prof. Dr. Ali Sami Emre Ömer Ramiz 1950, Urfa Doktor Ataköy, 9-10. Kısım A-7 95 İstanbul
3 Prof. Dr. Aydın Alper A. Remzi 1953 Kayseri Doktor 9. Kısım D:87 A/18 Ataköy/İstanbul
4 Doç. Dr. Koray Acarlı Yaşar Sadık 1956, İstanbul Doktor Kurtuluş Sadri Maksudi Arsel sk. No 165/4 İstanbul
5 Yaman Tekant Selahattin 1960, İzmir Doktor Güzelbahçe sk. 33-35/13, Nişantaşı 80200/İstanbul
6 Ali Orhan Bilge Mehmet 02.07.1960- İstanbul Doktor Ataköy 7-8. Kısım D:27 No: 19 İstanbul
7 Levent Eminoğlu Ahmet 18.08.1969-Kayseri Doktor B.Limanı cad. 15/4 R. Hisarı İstanbul

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 6: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve T.C kanunlarınca Tıp Doktoru olan herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Bu başvuru yazılı olup, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Dernekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır. Derneğin amacı doğrultusunda üstün hizmeti geçen kişiler yönetim kurulu tarafından Fahri Üye olarak kaydedilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Derneğin amacına uygun ayni ya da nakdi yardımda bulunanları onur belgesi ile taltif etme, yönetim kurulunun takdirindedir. 10 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapanlara dernekçe düzenlenmiş onur belgesi verilir. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir defter tutulur.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır, ancak haklı mazereti nedeniyle genel kurul toplantısına katılamayacak olanlar oyunu başka bir üye aracılığı ile kullanamazlar. Her üye genel kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir.

DERNEKTEN ÇIKARILMA

Madde 8: Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararıyla dernekten çıkarılırlar. Yüklendiği aidatı vadettiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir ihtar yapılır, yazıya rağmen verilen meyil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin üyeliğine yönetim kurulu kararıyla son verilir ve üye kayıt defterlerinden kaydı silinir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9: Derneğin organları şunlardır,

 

A) GENEL KURUL

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 10: Genel Kurul, dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, ana tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri genel kurulundur.

Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla olamaz

Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde, şehirde veya yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde başka yer ve şehirlerde yapılabilir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 11: Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

B) YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 13: Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır. Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

2007 yılında yapılan tüzük değişikliğinden itibaren Yönetim Kuruluna seçilen üyeler üst üste en çok 3 dönem olmak üzere toplam 5 dönem görev yapabilirler. Dernek başkanlığına seçilenler ise bu görevi en çok 2 dönem yapabilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

C) DENETİM KURULU

vDENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 15: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16: Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

EĞİTİM KURULU

Madde 17: Eğitim Kurulu Yönergesi

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 18: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Madde 19: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2009 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Madde 20: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 21: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.